LIVEBLOG: Dei 3 fan it heger berop tsjin A7-blokkearders

26 sep 2019 - 11:48

Fyftjin fan de 34 A7-blokkearders stean fan tiisdei ôf yn heger berop terjochte foar de blokkade fan de A7 by Aldehaske yn novimber 2017. De Friezen krigen ferline jier fan de rjochtbank yn Ljouwert taakstraffen oplein tusken de 80 en 240 oeren. Ferslachjouwer Auke Zeldenrust docht live út it rjochtsgebou wei ferslach fan de saak.

15:32
Utspraak

Sitting is sletten. De útspraak is op 31 oktober 10.00 oere.

15:28
Gezag

Sander Slijver: "Ik heb altijd respect gehad voor het gezag, maar dat ben ik na de eerste rechtszaak verloren. Ik hoop dat u enige menselijkheid toont en dat ik het vertrouwen terugkrijg."

15:12
Motorrider

Lêste wurd fan in twadde fertochte: "We worden neergezet als nazi's. Terwijl we opkwamen voor de veiligheid van de kinderen. Waar zijn we mee bezig?" Wer in oare seit: "We hadden helemaal niet het doel om de mensen in de bussen iets aan te doen." In tredde: "Het is niet met kwade bedoelingen gebeurd."

14:52
Flam yn de panne

Douwes: "Yn Dokkum yn nauwe strjitten 200 minsken fan KOZP tusken âlden en bern. De flam soe yn de panne slaan." Wy wolle ús net langer soargen meitsje oer de feiligens fan de bern. Ik bin bliid dat der in statement makke is sûnder dat der ûngelokken bard binne. Ik wol binnen de grinzen fan de wet in frije Fries wêze kinne. Mar ús frije, tolerante en iepen mienskip wurdt fan bûten ôf bedrige troch yntolerante aktivisten."

13:28
Lêste wurd

Jenny Douwes krijt it lêste wurd. "Ik tink Frysk, ik wol my yn myn memmetaal ferdedigje. Ik fyn dat Kick Out Zwarte Piet as freedsum delset is en dat is net terjochte."

13:14
Disproportioneel

Van der Goot fynt de strafeasken te heech. "De blokkade heeft niet lang geduurd, er zijn geen ongelukken gebeurd en ze wilden een statement afgeven. Ze streefden een nobel doel na. Ze hadden hun zorgen, allen waren bang voor de veiligheid van de kinderen." De eask fan 240 oeren wurkstraf foar Douwes stiet neffens Van der Goot yn gjin ferhâlding mei oare ferlykbere feiten. "Ik vind dat disproportioneel en niet passend." Van der Goot freget oft der straft wurde moat, om taakstraffen ûnder betingst.

12:56
Gevaar

Van der Goot: "Hebben de cliënten zelf ook niet recht op vrijheid van meningsuiting? Ze maakten zich zorgen over mogelijke acties van Kick Out Zwarte Piet. Er was wel degelijk dreigend gevaar en dat is door de rechtbank in eerste aanleg onderschat. Die spreekt van een vreedzaam protest." Hy wiist nei it geweld by yntochten yn Gouda en Rotterdam. Dêrfan is earder dizze dei in filmke yn de rjochtseal fertoand.

12:50
Causaal verband

Van der Goot: "Er is geen causaal verband tussen de actie op de A7 en het niet doorgaan van de demonstratie in Dokkum. De dynamische betoging is door de loco-burgemeester verboden omdat de demonstranten al te laat waren. De statische betoging is verboden op grond van feiten en omstandigheden die geen relatie hadden met de blokkade. Dus wat kun je de cliënten dan verwijten?"

12:39
Gjin sprake fan geweld

Van der Goot: "Van geweld of bedreigen met geweld is geen sprake. Het standpunt van het Openbaar Ministerie hierin is wat gekunsteld."

12:28
Gjin gefaar

Van der Goot: "Mijn cliënten hebben het verkeer niet in gevaar gebracht. Ze zijn langzamer gaan rijden en hebben de alarmlichten aangezet. Het was niet de bedoeling om het verkeer te blokkeren maar te vertragen.. Er was geen leiding en geen organisatie. Moet je dan de hele groep verantwoordelijk stellen?' Nee, en dus bepleit ik vrijspraak van het medeplegen'.

(Advertinsje)
(Advertinsje)