Sis ris earlik: hoe gelokkich bisto op dyn wurk?

23 sep 2019 - 11:20

Gesellich kofje drinke mei de kollega's, dyn persoanlike 'targets' helje of in nije klus binnen slepe. It binne allegear saken dy't ús gelokkich meitsje op it wurk. Moandei set de Fryske Wike fan it Wurkgelok útein. Oan gelokekspert Annemieke Mintjes de fraach wêr't wy no wier gelokkich fan wurde op it wurk.

Ek foar alle meiwurkers wie der iis - Foto: Omrop Fryslân

Friezen binne de gelokkichste Nederlanners. Mar binne wy ek sa gelokkich op ús wurk?

"Dat weten we eigenlijk niet, want er zijn weinig cijfers over. Dus daar kan ik niet zo veel over zeggen."

Hoe kinst sels soargje datst gelokkich bist op dyn wurk?

"Een praatje bij de koffieautomaat, gezellig samen lunchen of na afloop een drankje doen. Sociale relaties zijn ontzettend belangrijk voor je werkgeluk. Maar ook de vrijheid om je werk zelf in te richten is essentieel. Tot slot is het heel bepalend of je met je werk bijdraagt aan iets wat je zelf belangrijk vindt."

En fansels dat skouderklopke fan de baas

"Mensen vinden het fijn om gewaardeerd te worden, maar dat is niet de basis voor werkgeluk. Dat gaat toch vooral om de vraag of je vertrouwen krijgt van de baas om je eigen gang te gaan."

Wat kinst der as baas oan dwaan om gelokkige wurknimmers te hawwen?

"Mijn tip is vooral om je medewerkers de vrijheid te geven en vooral niet te veel te sturen. En gaat er eens iets mis, vier dan je mislukkingen. Van je fouten kun je leren, want juist door fouten te maken kun je je werk verbeteren."

Wat is der allegear te dwaan by de Wike fan it Wurkgelok?

"Dinsdag is er een bijeenkomst in de Kanselerij in Leeuwarden met gelukexpert Onno Hamburger en psycholoog Bernard Maarsingh, die vertellen over het menselijk brein en geluk. En de rest van de week zijn er volop workshops en proeverijen."

Wêr fyn ik mear ynformaasje?

"Kijk op www.gelukwerkt.frl en klik dan naar de pagina over de Week van het Werkgeluk. Daar vind je alle informatie, video's en foto's."

Annemieke Mintjes fan Werkgeluk

Trefwurden: 
wurkgelok
(advertinsje)
(advertinsje)