Fryslân Fêstlein: "It skûtsjesilen fielt as in famylje yn in famylje"

09 aug 2019 - 19:45

Fan wettereangst yn Boarnsweach oant in persoanlike oerwinning op It Amelân. Dizze simmer sammelet Omrop Fryslân foar de simmerrige Fryslân Fêstlein de moaiste fakânsjefoto's. Dizze kear binne wy op besite by de famylje Vlieger, dy't al generaasje op generaasje it skûtsjesilen fan tichtby meimakket.

Fryslan Festlein diel 12 Skûtsjesilen

"Ik bin al jierren in siler", begjint Ruurd Vlieger syn ferhaal fol entûsjasme. "Fan myn 13e ôf bin ik op it wetter te finen. Ik hâld gewoan fan die gesellichheid, de striid en it gefoel fan de frijheid. Want dat bringt it skûtsjesilen allegearre mei him mei."

Ruurd wol syn passy dan ek graach mei syn bern diele. "No't wy sels bern hawwe, wol ik dit gefoel graach oerbringe. Al sûnt de bern lyts binne, nimme wy se mei. Us passy foar it silen giet echt fan generaasje op generaasje."

De foto

"Op de foto sjochst myn man mei ús twa bern, op de kade fan De Lemmer", fertelt Annalies grutsk. "We binne in echte sylfamylje en it hele jier stiet yn it ramt fan it skûtsjesilen." Se pakke dan ek út. "We hiere in boat en dan folgje we se twa wiken lang. We binne in hechte groep dan en dat fyn ik sa moai. Sommige minsken sjochst in jier net en yn dizze tiid binne se dyn famylje."

Foto: Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort

It skûtsjesilen fielt as in famylje yn in famylje.

Siem Vlieger

Siem, de jongste fan de famylje, is grutsk op syn heit. "Ik fyn it sa moai dat hy dit docht. Ik hoopje sels ek in echte siler te wurden." Siem hat dan ek al sylles, om de kneepkes fan it fak te learen. "Dan kin ik aanst moai mei heit mei op it skûtsje."

Famylje

Siem is ek sljocht op de perioade fan it skûtsjesilen. "It skûtsjesilen is altyd hiel gesellich en wy binne mei syn elkoar dan efkes moai fuort. Elkenien is dan mei en dat is sa leuk. It fielt echt as in famylje yn in famylje."

De famylje Vlieger oer de fâkansje

'Fryslân Fêstlein'

Hawwe jo ek in bysûndere foto fan in fakânsje yn Fryslân? Lit it ús witte! Stjoer jo foto en ferhaal nei foto@omropfryslan.nl.

(Advertinsje)
(Advertinsje)