Buro de Vries op besite yn it brûzjende Aldeboarn

28 jul 2019 - 13:31

Aldeboarn brûst as in âlde boarne. It doarp mei 1.450 ynwenners is benammen bekend fan de jierlikse Gondelfeart ein augustus, mar hat folle mear te bieden. Der is in ynbringwinkel foar it goede doel, in sloeproeiferiening, in âldheidskeamer en der wurdt wurke oan de takomst mei keunst en it upgraden fan guon gebouwen.

Aldeboarn

Aldeboarn is boud op in boarne, in wel. Neffens de oerlevering soe Bonifatius, foardat hy úteinlik yn Dokkum fermoarde waard, yn Aldeboarn west hawwe om minsken ta it leauwen te bekearen. Hy soe der ek minsken doopt hawwe.

Yn 1985 waard yn de Doelhoftsjerke in put ûntdutsen. De pleatslike timmerman foel der hast yn. Mar hoe djip de put is, is net bekend. De boel iepenbrekke mei net. Dat kin allinnich as der saken stikken binne of as der ferboud wurde moat en dat is net it gefal yn de tsjerke.

Universiteit Twente hat lykwols nije metoaden ûntwikkele om sûnder de flier derút te heljen ûndersyk te dwaan nei bygelyks de djipte fan de put. Yn septimber sil dat ûndersyk plakfine.

Neffens pleatslik skiedkundige Lykle van der Ven is dat tige nijsgjirrich. Van der Ven wit in soad fan de skiednis. Lykas Hans Brandsma. De mannen beheare de âldheidskeamer, in lyts museum oer de skiednis fan Aldeboarn. Op dit stuit wurdt alle ynformaasje digitalisearre.

Foto: Omrop Fryslân, Simone Scheffer

De skiednis fan Aldeboarn

Ynbringwinkel foar it goede doel

Kringloopwinkels fine we meastentiids yn gruttere stêden, mar Aldeboarn hat ek in ynbringwinkel, Doarpsbewenner Geke Haspels beheart de saak, dêr't it bettere twaddehânsk guod te krijen is. It jild dat dat opsmyt, giet nei goede doelen. Geke hat sels in stichting: Thalente, wêrmei't se har ynset foar bern yn Súd-Afrika en Roemenië.

As der oare saken binne dêr't Boarnsters harren foar ynsette dan taast Geke ek yn de bûse út de ynbringwinkel. It is trouwens net allinnich mar in winkel. Middeis is it faaks in oanrin fan doarpsbewenners. Se prate dan efkes by en krije in bakje tee. Op dy wize hat de winkel ek in sosjale funksje.

Geke Haspels oer har ynbringwinkel

Trefwurden: 
Buro de Vries Aldeboarn
(Advertinsje)
(Advertinsje)