Baard, Frjentsjer en Easterlittens winne by IFK Jeu de Pelote

29 jun 2019 - 12:29

Baard, Frjentsjer en Easterlittens ha freedtejûn wûn by it IFK Jeu de Pelote yn Easterlittens. Baard moast tsjin Makkum en sette in skoare del fan 7-6. Frentsjer wie mei 7-4 te sterk foar Menaam en Easterlittens hie eins gjin tsjinstanner oan Dronryp, want it waard 8-2.

Foto: Henk Bootsma

Kommende moandei giet it IFK Jeu de Pelote yn Easterlittens fierder fan 18.30 oere ôf mei de partijen Wjelsryp-Grou, Stiens-Wommels en Ljouwert-Reahûs/Turns.

Jeu de Pelote is in fariant fan it keatsen dy't ferskilt mei it tradisjonele Fryske spul: sa besteane de partoeren út fiif spilers en is it fjild in stik smeller.

(Advertinsje)
(Advertinsje)