LIVEBLOG: Tredde dei saak-Van Seggeren: ferdigening oan it wurd

14 jun 2019 - 14:17

De rjochtbank fan Ljouwert behannelet woansdei, tongersdei en freed de saak-Van Seggeren. De frou fan Van Seggeren wurdt fertochte fan de moard op har man yn july 2017. De offisier fan justysje easke tongersdei in selstraf fan 20 jier tsjin har. It lichem fan it 37-jierrige Tjeerd van Seggeren waard op 9 july 2017 oantroffen yn in stik greide by De Westereen. Ferslachjouwer Remco de Vries docht yn dit liveblog ferslach fan de tredde dei fan de rjochtsaak.

14:56
Fertochte: "Ik heb dit niet gedaan"

De offisier fan justysje giet noch in tal saken del dy't de ferdigening oanstipt hat. Dêr reagearret de advokaat wer op. En no is it wurd oan de fertochte: "Ïk weet dat u een best moeilijke beslissing moet nemen, maar ik heb dit niet gedaan. Ik heb goede en slechte tijden gehad met Tjeerd. Mij wordt alles negatief uitgelegd. Mijn kinderen hebben hun vader verloren en groeien niet eens meer met elkaar op. Naar mij wordt steeds vanaf het begin gewezen en ik weet dat ik er niets mee te maken heb."

De útspraak is op 11 juli om 13.00 oere.

14:47
Justysje

Offisier fan justysje Henk Mous is no oan it wurd: "Ik heb de raadsman meerdere keren horen zeggen. Het is krankzinnig, waanzinnig. Het gaat dan met name om wat zijn cliënt al of niet heeft gedaan. We hebben in ons beroep allemaal wel zaken mee gemaakt waarbij het ook bewaarheid kan zijn. Als er dan ook verschillende scenario's naar voren worden gebracht, moeten die wel geloofwaardig zijn."

14:12
Frijspraak

It meipleegjen fan in moard kin hjir net oantoand wurde, seit de advokaat. De feiten en de ynformaasje dêrfoar ûntbrekke. "Al staan er een paar signalen op rood dat is niet genoeg." Dan de conclusie: "Mijn cliënte heeft haar eigen vader nooit gekend. Dat heeft haar getekend. Zou ze dat echt haar eigen kinderen aandoen? Kijkt u nog eens naar de hoeveelheid van onderzoeksmiddelen en het resultaat is nul. En nee, niet alle verklaringen van mijn cliënte zijn altijd juist geweest, maar dat waren verklaringen vijf maanden later."

De bewiislêst liket omdraaid te wêzen yn dizze saak. Neffens de advokaat kin op basis fan it dossier de fertochte net sûnder twivel feroardiele wurde. "Liever niemand veroordeeld dan iemand veroordeeld." Hy freget om frijspraak.

12:16

Ferslachjouwer Remco de Vries oer de rjochtsaak

13:59
Haat

Neffens de riedsman fan de fertochte kinne der op basis fan it dossier ek hiele oare saken bard wêze. Sa is der bygelyks in ferkelarring fan in taksysjauffeur dy't seit dat twa mannen wol hiel graach fan de lokaasje fuortkomme woene. En sa binne der mear ferklearringen dy't wize op in oare gong fan saken.

Dan it motyf. "Haat komt wel bij heel veel huwelijken voor", relativearret de advokaat. "Dan lopen er wel heel veel mensen gevaar in Nederland". Ek sjocht hy gjin dúdlik finansjeel motyf. Dat der mei it each op de bouw fan de fertochte in oar of oaren belutsen wêze moatte by de moard, begrypt De Pree. Mar der binne folslein gjin oanwizingen foar, seit hy.

13:35
Omke

Wêrom is de omke hjir net as tsjûge heard, freget de advokaat him ôf. Want der wie in soad belangstelling foar him. Ek op de sitting, seit De Pree. Dy omke wie mooglik belutsen by de moard en dêrfoar wurdt benammen sjoen nei wat der op syn telefoan stiet oan aktiviteiten en wannear net. As je dêr goed nei sjogge, falt dêr eins neat oan ôf te lieden, fynt De Pree.

13:21
De Laatste Eer

Der is de moarns dat Tjeerd dea fûn waard, socht op in kompjûter by de fertochte thús nei begraffenisferiening 'De Laatste Eer'. En dat wylst de identiteit fan de deade op dat momint noch net bekend wie. De fertochte ûntkent dat sy it wie. Op dat stuit wiene der mear minsken yn hûs.

Boppedat wie op dat momint al wol in oere lang bekend dat der ien dea fûn wie en dat gie al troch it doarp. Sa frjemd is it dan net, as je dan tinke dat it om Tjeerd giet, seit de advokaat. Eltsenien yn it hûs ûntkent dat sy it opsocht hawwe. De Pree: "Maar die worden allemaal wel geloofd en mijn cliënt niet."

13:06
'Ordinaire verzinsels'

In frou dy't mei de fertochte yn de finzenis sitten hat, hat in skealike ferklearring oer har ôflein. Mar wat sy sein hat, kloppet net. En neffens de advokaat en de fertochte is der nea oer de saak mei dizze tsjûge praten. De Pree fynt it kranksinnich. Boppedat soe de tsjûge de ynformaasje by stikken en bytsjes krigen hawwe fan de fertochte, mar dat komt net oerien mei it momint wêrop sy dy ynformaasje oanbean hat. De Pree hat it oer 'ordinaire verzinsels'. En de tsjûge hat hjir ek foardiel fan hân. In oare tsjûge stipet yn in ferklearring it ferhaal fan de ferdigening.

12:56
WhatsApp

De advokaat giet nei it middeisskoft wer fierder mei it feit dat de fertochte hieltyd WhatsApp fan har telefoan ôfhelle. Dat waard útlein as in fertochte hanneling. Advokaat Brian de Pree: "Dan gaat de politie hier toch nog onderzoek naar doen en blijkt precies wat de cliënte heeft verklaard. Haar verhaal blijkt te kloppen en eerlijk te zijn." Neffens him is dat in patroan dat hieltyd werom komt as it giet om it hanneljen fan de plysje.

Sy hat earder ferklearre dat sy dy app net brûke mocht fan dat Tjeerd en dat hy har kontrolearre. Dan kontrolearjen wie ek net sa frjemd, want de fertochte hat in bûtenechtlike relaasje hân, seit de advokaat. Der binne ek mear sosjale apps fan de telefoan helle en wer der opsetten. "Dat is zo logisch als wat in een slecht huwelijk", fynt De Pree.

11:43
Underfreging fan in soantsje

Der is ek in soantsje fan 8 jier âld fiif-en-in-heale moanne letter ûnderfrege troch de plysje of syn mem op de jûn dat Tjeerd nei it feest op De Westereen wie, ek noch fuort west hat. De advokaat is hiel kritysk oer de wize wêrop dat gien is. Justysje siket dêr wat efter en de fertochte hat sein dat sy mooglik nei de glêsbak west hat mei dat soantsje.

Wy ûnderbrekke de behanneling fan de saak no foar in oere.

(Advertinsje)
(Advertinsje)