LIVEBLOG: De twadde dei fan de saak-Van Seggeren

13 jun 2019 - 18:14

De rjochtbank fan Ljouwert behannelet woansdei en tongersdei de saak-Van Seggeren. De frou fan Van Seggeren wurdt fertochte fan de moard op har man yn july 2017. It lichem fan it 37-jierrige slachtoffer waard op 9 july 2017 oantroffen yn in stik greide by De Westereen. It is noch hieltyd net dúdlik wat der krekt bard is. Der binne meardere senario's trochnaam en der binne meardere fertochten oanhâlden. Ferslachjouwer Remco de Vries docht yn dit liveblog ferslach fan de twadde dei fan de rjochtsaak.

18:34
Ein fan dit liveblog

Mei de strafeask fan de offisier fan justysje slute we dit liveblog ôf. De twadde dei fan de saak-Van Seggeren sit derop. Moarn fan 09.30 oere ôf giet de rjochtsaak fierder en kinst de saak fansels ek wer live folgje by Omrop Fryslân.

18:27
Eask 20 jier selstraf

De offisier fan justysje hat niiskrekt 20 jier selstraf easke tsjin de widdo fan Tjeerd van Seggeren.

18:10
Plan

Mous: "Ik ga er vanuit dat de verdachte met de medeverdachte weg is gereden. Het is vrijwel uitgesloten dat de verdachte dit alleen Tjeerd kon aandoen. Daar zit een plan achter. Steeds gedacht aan het uitschakelen van telefoons. Ik ben van mening dat er sprake is van medeplegen en moord; van voorbedachte rade."

17:58
Moardwapen

It moardwapen is ferfierd yn de Mercedes dêr't de fertochte yn ried dy jûn en nacht dat Tjeerd van Seggeren fermoarde waard. Dat seit de offisier fan justysje op basis fan it finen fan spoaren fan blauwe ferve yn de auto. Deselde ferve dy't op it lichem fan Van Seggeren siet.

17:53
"Gjin alternatyf senario mooglik"

De tsjûge dy't in frou en in man sjoen hat by it plak delikt wurdt ek oanhelle. Op basis fan de telefoangegevens wurdt dúdlik dat de fertochte "in de onmiddellijke nabijheid van Tjeerd" wie. Neffens Mous is der gjin alternatyf senario mooglik. Hy jout ek heech op fan de ekspertize fan de saakkundigen by de plysje dy't benammen de digitale spoaren ûndersocht hawwe. Ut dat en oar ûndersyk docht bliken dat de fertochte har telefoan yn de auto achterliet en nei alle gedachten útsette, doe't sy op syk gie nei har man dy nacht. Unlogysk dat sy dat die, fynt de offisier fan justysje, je nimme je telefoan dan mei. Neffens Mous kinne je oan it swiere letsel fan Tjeerd ek sjen dat hy him ferward hat.

17:50
In koarte gearfetting fan dei twa oant no ta
17:39
"Sy binne elkoar tsjinkaam"

De offisier giet wiidweidich yn op de redenen wêrom't in oanriding útsletten is. In wichtige reden is, dat neffens it ûndersyk it lichem net ferpleatst is. Dan wurdt útlein wêrom't de frou fan Van Seggeren as fertochte yn byld kaam. Sy is ea oppakt omdat sy mei de bern nei Dútslân ta woe.

Mous fynt dat de fertochte mei in sms'ke Tjeerd nei it plak ta dirigearre hat. En sy koene elkoar dêr net misse, fynt de offisier. Hy liedt it sa yn: "Essentieel punt is, in hoeverre kan gezegd worden dat de verdachte Tjeerd wel gezien moet hebben." Tjeerd soe syn eigen auto wol herkend ha en neffens tsjûgen, en ôfgeand op de tiid dy't it nimt om derhinne te kuierjen, kin it eins net oars as dat it sa gebeurd is. De auto stie ek nochris ûnder in lantearnpeal.

17:12
Rekwisitoar

It is al let, mar offisier fan justysje Henk Mous begjint oan syn rekwisitoar mei dêryn ek de strafeask. "Ik ben er van overtuigd dat de verdachte bij de moord betrokken is", seit Mous. "Dit onderzoek is complex nu er geen sprake is van een smoking gun", tekenet hy oan. Der is gjin sprake fan tunnelfyzje om mar út te kommen op in feroardieling fan de fertochte, ferdigenet Mous syn wurkwize. De bedoeling is om safolle mooglike saken út te sluten, sadat der úteinlik mar ien mooglike tadracht oerbliuwe kin, seit Mous.

17:04

Ferslachjouwer Remco de Vries fertelt wat der fan 'e middei bepraat is yn de rjochtseal

16:51
Persoanlike omstannichheden

Nei't der hiel lang praat is oer de skeafergoedingen, giet it no koart oer de persoanlike omstannichheden. "Ik ben niet egoïstisch", seit de fertochte as reaksje op in ûndersyk dat dien is troch in psycholooch ferline jier. Dy skriuwt dat de fertochte mooglik it slachtoffer swart makke hat, as it giet om de beskuldigingen dat hy har sloech, om in geunstiger byld fan harsels te sketsen. Dêr is de fertochte it folslein net mei iens. De psycholooch woe in klinyske observaasje, mar yn stee dêrfan is der praat mei in psychiater, mar dy kaam ek net echt ta in diagnoaze. Sûnt in pear moannen mei de fertochte har bern wer sjen, sa wurdt no ek dúdlik. De fertochte: "Ik heb het niet gedaan en het is gewoon geen leven dat ik moet leiden."

16:02
Middelste sus

Noch in sus komt oan it wurd. Sy fertelt oer hoe't har broer deroan ta wie, neidat de plysje derby roppen waard fanwege de beskuldiging fan húslik geweld. "Het beeld van mijn broer, zoals hij in onze keuken stond, zal ik nooit vergeten. Hij was gebroken." It momint wêrop't sy it skeinde lichem fan Tjeerd foar it lêst sjocht, wurdt beskreaun en hoe sear it har docht. De hiele famylje hat noch in hiel soad lêst fan dy bylden. Ek sy is op syk nei antwurden. Tiid om it te ferwurkjen en ôfskied te nimmen, wie der eins net, seit se.

Minsken yn de rjochtseal gûle sêft. De famylje krijt in fototastel mei weardefolle foto's fan de resjerzje, dy't it by it ôffal fûn hat. "Ik ben voor het leven getekend. Eenieder die van Tjeerd hield, is voor het leven getekend", seit de sus. Sy hopet op in lange selstraf en wol der dan it bêste fan meitsje. Ek foar de bern. De fertochte gûlt. Oer de beskuldiging dat sy har man fermoarde hat, seit sy dit: "Hoe durven jullie zoiets te denken. Verschrikkelijk."

15:46
Jongste sus

De jongste sus is no oan it wurd. "Omdat ik niet weet wat er is gebeurd, vult mijn fantasie het soms in. Maar nooit kan ik hem redden." Sy hopet noch hieltiten op antwurden. Oer it kwytreitsjen fan har broer: "Het voelt als fantoompijn." Sy hat besocht him te helpen yn syn soargen en eangsten oer it houlik en syn bern. No, as sy der wer oer neitinkt, fielt sy har wolris skuldich. Hie sy mear dwaan kinnen? Oer de perioade nei de moard: "Tjeerd zijn angst dat de kinderen hem ontnomen zouden worden, werd onze angst." Sy nimt it de fertochte hiel bot kwea ôf dat sy har broer sa kwytrekke is.

15:36
Heechste straf

"Er zijn geen woorden voor dit verschrikkelijke bericht", seit sy oer it nijs fan de moard op har soan. De identifikaasje en de wize wêrop't it ôfskied gong, wurde beskreaun. Oer de fertochte: dy soe gjin profesjonele help akseptearre ha en de slotten op it hûs ferfongen ha. Ek soe sy sein ha dat pake en beppe net fan har bern hâlde. En it plan soe west ha, om de bern mei te nimmen nei Dútslan ta. Mem Van Seggeren: "Mensen die we liefhadden, verlieten ons omdat ze ons niet begrijpen. En anderen die wegkeken. Eenzaamheid, verscheurdheid, losgescheurd uit ons oude bestaan. En wat mogen we dankbaar zijn voor de mensen die er wel voor ons zijn. Zo vaak heb je gezegd, ik maak jullie allemaal kapot. Dat is je bijna gelukt."

De fertochte fertsjinnet de heechste straf, fynt de mem.

15:29
Mem Van Seggeren

De skorsing is foarby. De famylje fan Tjeerd van Seggeren komt de seal yn mei in portret fan Tjeerd. Sy sille no sprekke. De mem komt oan it wurd oer har soan, dy't no as slachtoffer mei alle details dy't dêr by hearre oer de tong giet. Mem: "Weet u, jij wat dat met nabestaanden doet. Kent u die pijn. Wij willen jullie vertellen over de levende man Tjeerd." Dy hâlde fan syn frou, seit se. De fertochte soe in soad leugens ferteld ha, ûnder oare oer it húslik geweld. Tjeerd hat him dêr net oan skuldich makke, seit syn mem. Tjeerd wie te benaud om te skieden, seit sy. Benaud om wat de fertochte de bern oars oandwaan soe. Hy wie ek benaud dat syn frou him fergiftige hie. Juster kaam dat ek al foarby. "Bang, bang voor zijn vrouw. Bang voor de zoveelste ruzie", seit sy oer it feit dat hy syn urine net fuortbrocht hat foar ûndersyk.

14:54
Selgenoat

In selgenoat fertelt dat de fertochte yn de finzenis eins hielendal net safolle kontakt hie mei de frou dy't de belestende ferklearring ôflein hat oer frou Van Seggeren. Sy hat ek noait sjoen dat dy twa allinnich kontakt hienen. De behanneling fan de feiten is no foarby. Der wurdt skorst.

14:44
Eks-man

Der wurdt no in ferklearring foarlêzen fan in frou dy't de fertochte troffen hat yn de finzenis. Tsjin har soe de fertochte sein ha dat Tjeerd van Seggeren mei help fan har eks-man fermoarde is mei in 'iron pipe', in izeren piip. Sy soenen it lichem yn de greide dellein hawwe. Dy man soe noait fûn wurde, want dy sit yn Dútslân. En frou Van Seggeren hat it organisearre, sa hat de fertochte sein tsjin dizze oare finzene. "Dat is volkomen onzin. Ik heb nooit met iemand in de gevangenis over mijn zaak gepraat", seit de fertochte. It giet úteinlik om in eks-freon fan de fertochte, seit de foarsitter fan de rjochtbank. De man waard oanhâlden, ek omdat hy in aliby hie dat earst net like te dogen. Doe't dat wol sa wie, waard hy frijlitten.

14:35
De omke

It giet no om de omke fan de fertochte yn Dútslân en de kontakten tusken beide. Syn ferklearringen wurde de fertochte foarhâlden, mar dy fynt it mar neat dat sy hieltiten op ferklearringen fan oaren reagearje moat. Ek út de telefoan fan de omke is trouwens in hiel soad wist, want dy siet fol, sa ferklearret hy.

Ek dêrby giet it derom wannear't hy wist wat der krekt gebeurd is. Der is krityk op de fertalingen út it Dútsk fan Dútske spreuken, dy't de omke op Facebook fûn hat en nei de fertochte stjoerd hat nei de dea fan Tjeerd van Seggeren. Der ûntstiet wat yrritaasje oer de betsjutting fan dy boadskippen. Ek giet it oer in ôflústere petear neidat de omke yn Nederlân troch de plysje heard is.

14:10
Oflústere petearen

De fertochte fielt har yn de steek litten troch har famylje. Yn ôflústere petearen yn it Dútsk komme saken foarby, wêroan't je wol wat ôfliede kinne dat sy belutsen wie by de dea fan har man. Mar neffens har doocht de oersetting út it Dútsk wei lang net altiten. En neffens de advokaat binne de opmerkingen ek hiel oars út te lizzen.

14:07
Mem fan de fertochte

De mem fan de fertochte hat yn Dútslân de sneintemoarns, noch foardat bekend waard dat Tjeerd van Seggeren fermoarde wie, in freon ferteld dat hy om it libben brocht wie. Dat koe sy net witte. En neffens dy freon hat de mem dat de moarns foar 10.30 oere dien. Neffens de fertochte hat sy de famylje pas middeis op 'e hichte brocht.

Keppele oan it feit dat de telefoan fan de mem de sneons yn Nederlân oanstrield is, oftewol de mem wie de jûns dêrfoar ûnderweis yn Nederlân, jout dat wol wat te tinken. De mem ûntkent dat sy doetiids yn ús lân west hat. De telefoan fan de fertochte waard nei de moard ôflústere troch de plysje. In petear fan achttjin dagen nei de moard wurdt no bepraat.

13:23
Flater yn proses-ferbaal

It ûndersyk nei de feiten giet troch. Op de sitting is in flater yn it proses-ferbaal boppe wetter kaam. Der soe troch de fertochte nei de dea fan Tjeerd van Seggeren in smiley ferstjoerd wêze yn relaasje mei it plak dêr't Tjeerd fûn is. It docht no bliken, nei it útfergrutsjen derfan, dat it gjin smiley wie, mar in emotikon mei in trientsje. De advokaat sjocht hjir in patroan yn.

Advokaat Brian de Pree: "Alles wat ik zeg, wordt verkeerd uitgelegd, zegt mijn cliënt". De foarsitter fan de rjochtbank fynt it "buitengewoon vervelend" dat it sa yn it proses-ferbaal stiet. Der is efkes in hin en wer tusken de advokaat en de rjochter oer de fraach oft de rjochter al of net objektyf yn it dossier stiet. Sy komme der beide op út dat dat wol it gefal is.

12:22
Ferslachjouwer Remco de Vries oer de rjochtsaak

In gearfetting fan wat der oant no ta behannele is

12:19
Skorsing

De sitting is skorst oant en mei 13.20 oere. Dêrnei giet it feiteûndersyk noch ûngefear oardel oere troch. En dêrnei is it oan de offisier fan justysje om syn ferhaal te hâlden mei dêryn ek de eask. Der komme ek noch slachtofferferklearringen.

11:57
Dna-spoaren II

It mobyltsje en de beurs binne beide út in bûse helle en by beide bûsen is dna fan frou Van Seggeren fûn. Dat sit lykwols net op de beurs en de mobyl; ek gjin fingerôfdrukken. Dat fynt sy hiel frjemd en sy wurdt emosjoneel as dêr nei frege wurdt. "Ik vind dit echt vreselijk." Tjeerd van Seggeren hat net ûnder de dûs west sûnt de oare moarn en sy seks hân hiene, seit de fertochte.

11:47
Dna-spoaren

Der binne by Tjeerd van Seggeren in hiel soad dna-spoaren oantroffen. Under oare spoaren dy't dúdlik meitsje dat hy seks hân hie mei syn frou. Wannear't dat krekt gebeurd is, is eins net te achterheljen. Frou Van Seggeren seit dat dat meardere kearen gebeurd is op de sneons dêrfoar. Fierder die sy de húshâlding en de wask. Dêrtroch soe har dna op sa'n soad plakken weromfûn wurde. Frjemd is wol dat der gjin dna fan oaren fûn is, wylst je dat wol ferwachtsje meie omdat Van Seggeren mei meardere minsken yn kontakt west hat dy jûn. Hy wie te stappen nei in muzykfestival. Dêr hat frou Van Seggeren gjin ferklearring foar.

11:32
Tsjûgeferklearringen

No komme de ferklearringen foarby fan tsjûgen. Wannear hawwe sy it slachtoffer foar it lêst sjoen en wat hawwe sy mei him bepraat? It gong ûnder oare oer de houliksproblemen fan Van Seggeren. Hy krige noch in lift oanbean, mar woe kuierje of syn frou soe him ophelje.

11:30
Ferwûningen

It giet no oer it slachtoffer en hoe't hy der hinne lei. Tjeerd van Seggeren is lizzend op de búk oantroffen. De broek wie iepen. Hy hie in 'schedelfractuur' en der ha twa 'impactmomenten' west op de holle en trije op it lichem. De hals wurdt dêr by neamd. Der is in keunststofdieltsje fûn, metaaldieltsjes en blauwe ferve. It soe net gean kinne om in oanriding. De broek wie net iepen omdat hy pisje moast, want de blaas siet noch fol.

11:26
"Ik ben geen database"

Nei in skorsing fan 15 minuten giet de rjochtbank fierder mei de behanneling fan de feiten. De dei neidat Tjeerd van Seggeren fûn is, praat de plysje mei de fertochte. De plysje sjocht dat der yn de telefoan fan de fertochte gjin WhatsApp-berjochten mei Van Seggeren stean. Dat komt trochdat hy gjin ynternetbundel hie, seit de fertochte. Der steane allinnich sms'kes yn fan de lêste dei. De telefoan is ek fêstrûn.

Sy ynstallearre WhatsApp, Facebook en Instagram en helle dy der ek hiel regelmjittich wer ôf. De ûnderlizzende fraach sil grif wêze oft sy besocht spoaren út te wiskjen. Neffens har mocht sy dy apps net brûke en moast sy se der dêrtroch hieltiten wer ôf goaie om foar te kommen dat hy it ûntduts. It gebeurde ek om 03.30 oere yn de nacht dat elkenien op syk wie nei Van Seggeren. En ek in soad op har jierdei op 24 juny wannear't har mem en omke moarns betiid op besite komme. Op de fraach wêrom't it op bepaalde mominten gebeurde, seit sy: "Ik weet het niet meer. Ik ben geen database."

10:39
Telefoan slachtoffer

It giet no oer de telefoan fan it slachtoffer Tjeerd van Seggeren yn de nacht dat er omkaam. Dy telefoan hat fan 00.40 oant 01.05 oere op itselde plak lein yn De Westereen. Alle bewegingen fan de sensor binne weromfûn. De lêste beweging wie om 00.45 oere. Dêrnei bliuwt de telefoan stillizzen.

10:21
30 meter

"Trek er maar een cirkel om heen van 30 meter", seit telekomsaakkundige Pluijmers as it giet om hoe krekt de lokaasjegegevens binne dy't yn de telefoan stean fan ûnder oare de fertochte. No giet it der om oft de telefoan fan de fertochte yn de nacht dat Tjeerd van Seggeren fermoarde waard, útfallen is troch in lege akku of omdat de fertochte har telefoan útset hat. De kâns dat de fertochte dat sels dien hat, is it grutst, seit de saakkundige dy't troch de ferdigening ynhierd is. Dat makket yn dizze saak wol wat út. Want as dy telefoan suver altiten oanstiet en fan alles fêstleit, lykas de lokaasje, en krekt op it momint dat Tjeerd van Seggeren om it libben komt, útstiet dan falt dat wol op.

9:57
Telekomsaakkundige

De dei begjint mei it hearren fan in saakkundige: René Pluijmers. Hy wit alles fan telekom, en de gegevens op de telefoans fan in soad belutsenen binne hiel wichtich yn dizze saak. It giet der dan benammen om hoe krekt de telefoan de lokaasje oanjout wêr't er is. En it giet om de spaarstân. Bygelyks, wannear giet in telefoan út? Hjoed komt offisier fan justysje Henk Mous ek mei syn eask. Moarn krijt de ferdigening alle romte.

9:25
Twadde dei rjochtsaak

Daliks set de rjochtbank útein mei de twadde dei fan de behanneling fan de rjochtsaak-Van Seggeren. Wolsto alles fan woansdei nochris trochlêze? Dat kin fansels hjir.

9:15
Ferslachjouwer Remco de Vries oer de earste dei fan de rjochtsaak
(advertinsje)
(advertinsje)