LIVEBLOG: De twadde dei fan de saak-Van Seggeren

13 jun 2019 - 18:14

De rjochtbank fan Ljouwert behannelet woansdei en tongersdei de saak-Van Seggeren. De frou fan Van Seggeren wurdt fertochte fan de moard op har man yn july 2017. It lichem fan it 37-jierrige slachtoffer waard op 9 july 2017 oantroffen yn in stik greide by De Westereen. It is noch hieltyd net dúdlik wat der krekt bard is. Der binne meardere senario's trochnaam en der binne meardere fertochten oanhâlden. Ferslachjouwer Remco de Vries docht yn dit liveblog ferslach fan de twadde dei fan de rjochtsaak.

18:34
Ein fan dit liveblog

Mei de strafeask fan de offisier fan justysje slute we dit liveblog ôf. De twadde dei fan de saak-Van Seggeren sit derop. Moarn fan 09.30 oere ôf giet de rjochtsaak fierder en kinst de saak fansels ek wer live folgje by Omrop Fryslân.

18:27
Eask 20 jier selstraf

De offisier fan justysje hat niiskrekt 20 jier selstraf easke tsjin de widdo fan Tjeerd van Seggeren.

18:10
Plan

Mous: "Ik ga er vanuit dat de verdachte met de medeverdachte weg is gereden. Het is vrijwel uitgesloten dat de verdachte dit alleen Tjeerd kon aandoen. Daar zit een plan achter. Steeds gedacht aan het uitschakelen van telefoons. Ik ben van mening dat er sprake is van medeplegen en moord; van voorbedachte rade."

17:58
Moardwapen

It moardwapen is ferfierd yn de Mercedes dêr't de fertochte yn ried dy jûn en nacht dat Tjeerd van Seggeren fermoarde waard. Dat seit de offisier fan justysje op basis fan it finen fan spoaren fan blauwe ferve yn de auto. Deselde ferve dy't op it lichem fan Van Seggeren siet.

17:53
"Gjin alternatyf senario mooglik"

De tsjûge dy't in frou en in man sjoen hat by it plak delikt wurdt ek oanhelle. Op basis fan de telefoangegevens wurdt dúdlik dat de fertochte "in de onmiddellijke nabijheid van Tjeerd" wie. Neffens Mous is der gjin alternatyf senario mooglik. Hy jout ek heech op fan de ekspertize fan de saakkundigen by de plysje dy't benammen de digitale spoaren ûndersocht hawwe. Ut dat en oar ûndersyk docht bliken dat de fertochte har telefoan yn de auto achterliet en nei alle gedachten útsette, doe't sy op syk gie nei har man dy nacht. Unlogysk dat sy dat die, fynt de offisier fan justysje, je nimme je telefoan dan mei. Neffens Mous kinne je oan it swiere letsel fan Tjeerd ek sjen dat hy him ferward hat.

17:50
In koarte gearfetting fan dei twa oant no ta
17:39
"Sy binne elkoar tsjinkaam"

De offisier giet wiidweidich yn op de redenen wêrom't in oanriding útsletten is. In wichtige reden is, dat neffens it ûndersyk it lichem net ferpleatst is. Dan wurdt útlein wêrom't de frou fan Van Seggeren as fertochte yn byld kaam. Sy is ea oppakt omdat sy mei de bern nei Dútslân ta woe.

Mous fynt dat de fertochte mei in sms'ke Tjeerd nei it plak ta dirigearre hat. En sy koene elkoar dêr net misse, fynt de offisier. Hy liedt it sa yn: "Essentieel punt is, in hoeverre kan gezegd worden dat de verdachte Tjeerd wel gezien moet hebben." Tjeerd soe syn eigen auto wol herkend ha en neffens tsjûgen, en ôfgeand op de tiid dy't it nimt om derhinne te kuierjen, kin it eins net oars as dat it sa gebeurd is. De auto stie ek nochris ûnder in lantearnpeal.

17:12
Rekwisitoar

It is al let, mar offisier fan justysje Henk Mous begjint oan syn rekwisitoar mei dêryn ek de strafeask. "Ik ben er van overtuigd dat de verdachte bij de moord betrokken is", seit Mous. "Dit onderzoek is complex nu er geen sprake is van een smoking gun", tekenet hy oan. Der is gjin sprake fan tunnelfyzje om mar út te kommen op in feroardieling fan de fertochte, ferdigenet Mous syn wurkwize. De bedoeling is om safolle mooglike saken út te sluten, sadat der úteinlik mar ien mooglike tadracht oerbliuwe kin, seit Mous.

17:04

Ferslachjouwer Remco de Vries fertelt wat der fan 'e middei bepraat is yn de rjochtseal

16:51
Persoanlike omstannichheden

Nei't der hiel lang praat is oer de skeafergoedingen, giet it no koart oer de persoanlike omstannichheden. "Ik ben niet egoïstisch", seit de fertochte as reaksje op in ûndersyk dat dien is troch in psycholooch ferline jier. Dy skriuwt dat de fertochte mooglik it slachtoffer swart makke hat, as it giet om de beskuldigingen dat hy har sloech, om in geunstiger byld fan harsels te sketsen. Dêr is de fertochte it folslein net mei iens. De psycholooch woe in klinyske observaasje, mar yn stee dêrfan is der praat mei in psychiater, mar dy kaam ek net echt ta in diagnoaze. Sûnt in pear moannen mei de fertochte har bern wer sjen, sa wurdt no ek dúdlik. De fertochte: "Ik heb het niet gedaan en het is gewoon geen leven dat ik moet leiden."

(advertinsje)
(advertinsje)