LIVEBLOG: Saak-Van Seggeren foar de rjochter

12 jun 2019 - 17:30

De rjochtbank fan Ljouwert behannelet woansdei en tongersdei de saak Van Seggeren. De frou fan Van Seggeren wurdt fertocht fan de moard op har man yn july 2017. It lichem fan it 37-jierrige slachtoffer waard oantroffen yn in stik greide by De Westereen. It is noch hieltyd net dúdlik wat der krekt bard is. Der binne meardere senario's trochnaam en der binne meardere fertochten oanhâlden. Ferslachjouwer Remco de Vries docht yn dit liveblog ferslach fan de rjochtsaak.

17:20
Ein fan dit liveblog

De earste dei fan de rjochtsaak sit derop. Tongersdei en freed wurdt de saak fierder behannele.

Tank foar it folgjen!

16:48
Remco de Vries oer de earste dei
16:29
Remco de Vries oer de saak oant no ta

Ferslachjouwer Remco de Vries

15:56
Tsjûge

In tsjûge hat om 00.30 oere by de pleats delikt in man en frou sjoen mei swarte hoodies. Dy kamen út in auto dy't op it plak stie dêr't de fertochte mei de auto stie. De frou soe in koefoet yn de hannen hân ha. De fertochte seit fan neat te witten.

15:24
De kaart komt derby

Op grutte skermen wurdt de pleats delikt toand op Google maps. De foarsitter sketst de situaasje en ferwiist ek nei de skou dy't der west hast. De looprûte fan Tjeerd wurdt toand oan de hân fan dy kaart, ferklearringen fan tsjûgen en de telefoans. De telefoans fan slachtoffer en fertochte hawwe dy nacht op maksimaal 22 meter ôfstân fan elkoar west seit de plysje, mar der sit wol ien minút en in sekonde tusken de mjittingen fan beide telefoans. Sy hat Tjeerd net sjoen, seit sy en har telefoan lei yn de auto.

15:23
Ophelje mislearret

Sy sil de nachts Tjeerd ophelje, mar treft him net oan. Sy bliuwt sa'n 14 minuten bûten de auto sûnder him te beljen en seit dat sy yn panyk of lulk wie. Dy telefoan dy't yn de auto leit, is ek útgong, mar hoe't dat koe bliuwt ûndúdlik. Neffens har omdat de akku leech is. In krúsjaal momint.

15:18
Tekening fan de fertochte
Foto: Annet Zuurveen
15:00
"Het was een oorlogsgebied"

It falt ien fan de rjochters op dat geandewei de ferhearen de fertochte har hieltyd negativer útlit oer it slachtoffer. "Het was een oorlogsgebied" seit sy noch oer it houlik. Mar der is grif ek in oare kant fan dat ferhaal.

14:26
Ritsje

It giet der no om oft de fertochte de jûns om 22.00 oere hinne op de dei fan it feest sels ek noch fuort west hat. Sy sels seit fan net, mar der is digitaal bewiis dat dat net klopt. Ek in tsjûge hat har sjoen. Neffens har kin it allinnich in ritsje nei de glêsbak west ha, mar neffens digitale gegevens hat sy folle fierder fuort west; 2,5 kilometer ynstee fan 800 meter. Sy kin har dêr eins neat fan heuge. Dêrnei folgje in soad pogingen om yn kontakt te kommen mei Tjeerd van Seggeren, ynklusyf it sms'ke mei oanwizingen dêr't hy hinne moast. Wêrom't dat wie, wylst hy de lokaasje sels útkeazen hawwe soe, bliuwt wat hingjen.

14:09
Ule mei in 'deegroller'

Der is in sms'ke fûn op de telefoan fan it slachtoffer fan de fertochte. Dat liket der op te wizen dat de ophellokaasje troch de fertochte útsocht is en net Tjeerd van Seggeren; it slachtoffer. Dat is fan belang om't dêr it slachtoffer dea fûn is. Wat ek opfallend is, is dat de fertochte in plaatsje, fan nei alle gedachten de Dútske famylje, ûntfongen hat op de mobyl fan in ûle mei in 'deegroller'.

"Dit is een deegroller. Pak hem en sla hem op de kop van de 'gekke persoon'. Dat geeft je een beter gevoel." In soarte fan digitale sticker, mar wa't him stjoerd hat, is net alhiel dúdlik. Sy krijt dêr in soad fragen oer. Om 4.45 oere de oare moarns is sy trouwens begûn om har telefoan skjin te meitjsen en saken te wissen. Dat hie neffens har mei it húslik geweld dat sy ûndergong te krijen.

(advertinsje)
(advertinsje)