Europeeske ferkiezingen: PvdA populêrst yn 15 fan de 18 Fryske gemeenten

27 maaie 2019 - 07:00

De Partij van de Arbeid hat yn 15 fan de 18 Fryske gemeenten de measte stimmen krigen by de ferkiezingen foar it Europeesk Parlemint. Allinnich yn Noardeast-Fryslân (CDA), Dantumadiel (CU/SGP) en Achtkarspelen (CDA) is in oare partij it populêrst.

Foto: Omrop Fryslân

Nederlân - en dus Fryslân - stimde tongersdei al foar de Europeeske Parlemintsferkiezingen. De útslaggen kamen pas sneintejûn nei 23.00 oere, omdat de measte EU-lannen snein noch stimden. Snein 23.00 binne alle stimbussen tichtgien.

Achtkarspelen

Achtkarspelen is ien fan de trije Fryske gemeenten dêr't de PvdA net de measte stimmen krigen hat. It CDA stiet dêr op ien, foar de ChristenUnie/SGP. PvdA is tredde yn Achtkarspelen. De opkomst yn Achtkarspelen wie 36,3%, leger as yn alle oare Fryske gemeenten.

 1. CDA (21,5%)
 2. ChristenUnie/SGP (18,2%)
 3. PvdA (16,3%)
 4. Forum voor Democratie (14,6%)
 5. VVD (8,4%)
 6. PVV (4,6%)
 7. GroenLinks (4,6%)
 8. SP (3,4%)
 9. 50PLUS (2,6%)
 10. D66 (2,3%)
 11. Partij voor de Dieren (1,9%)
 12. Alle oare partijen minder as 1%

It Amelân

Op It Amelân hat de Partij voor de Arbeid 24,0% fan de stimmen krigen. It CDA wie fiif jier lyn it populêrst en is no de twadde partij op it eilân. De VVD makket de top trije kompleet. De opkomst op It Amelân wie 54,8%.

 1. PvdA (24,0%)
 2. CDA (19,8%)
 3. VVD (16,6%)
 4. Forum voor Democratie (11,4%)
 5. GroenLinks (6,5%)
 6. 50PLUS (4,3%)
 7. D66 (3,9%)
 8. PVV (3,1%)
 9. ChristenUnie/SGP (3,1%)
 10. Partij voor de Dieren (3,1%)
 11. SP (3,0%)
 12. Alle oare partijen minder as 1%

Dantumadiel

Dantumadiel is de iennige gemeente dêr't net de PvdA of it CDA de measte stimmen krigen hat. Dêr wie ChristenUnie/SGP it populêrst. Dêrnei komme wol it CDA en de PvdA. De opkomst yn Dantumadiel wie 38,7%.

 1. ChristenUnie/SGP (23,7%)
 2. CDA (20,0%)
 3. PvdA (14,1%)
 4. Forum voor Democratie (13,8%)
 5. VVD (8,7%)
 6. GroenLinks (4,6%)
 7. SP (3,8%)
 8. PVV (3,6%)
 9. D66 (2,6%)
 10. Partij voor de Dieren (1,9%)
 11. 50PLUS (1,8%)
 12. Alle oare partijen minder as 1%

Eaststellingwerf

Yn Eaststellingwerf wie de Partij van de Arbeid de populêrste partij, mei in lytse foarsprong op de VVD. Op in gruttere ôfstân is it CDA de tredde partij yn de gemeente. De opkomst yn Eaststellingwerf wie 42,7%.

 1. PvdA (21,2%)
 2. VVD (19,2%)
 3. CDA (13,4%)
 4. Forum voor Democratie (11,6%)
 5. GroenLinks (7,1%)
 6. ChristenUnie/SGP (5,8%)
 7. Partij voor de Dieren (4,8%)
 8. SP (4,2%)
 9. D66 (3,8%)
 10. PVV (3,8%)
 11. 50PLUS (3,3%)
 12. Alle oare partijen minder as 1%

Flylân

Op Flylân hat de Partij voor de Arbeid 23,3% fan de stimmen krigen, sawat in ferdûbeling. Twadde partij is de VVD en GroenLinks makket in sprong nei it tredde plak. De opkomst op Flylân wie 60,2%.

 1. PvdA (23,3%)
 2. VVD (20,0%)
 3. GroenLinks (13,5%)
 4. D66 (10,4%)
 5. Forum voor Democratie (8,7%)
 6. CDA (6,2%)
 7. Partij voor de Dieren (4,9%)
 8. 50PLUS (4,0%)
 9. PVV (2,4%)
 10. SP (2,2%)
 11. Volt (2,2%)
 12. ChristenUnie/SGP (1,5%)
 13. Alle oare partijen minder as 1%

De Fryske Marren

De Partij van de Arbeid hat yn De Fryske Marren de measte stimmen krigen, mei in lytse foarsprong op it CDA en de VVD. De opkomst yn De Fryske Marren wie 43,5%.

 1. PvdA (19,8%)
 2. CDA (18,9%)
 3. VVD (18,7%)
 4. Forum voor Democratie (11,3%)
 5. GroenLinks (6,6%)
 6. ChristenUnie/SGP (6,0%)
 7. D66 (4,6%)
 8. SP (3,2%)
 9. Partij voor de Dieren (3,1%)
 10. PVV (3,1%)
 11. 50PLUS (2,9%)
 12. Volt (1,1%)
 13. Oare partijen allegear minder as 1%

Harns

Yn Harns hat de Partij voor de Arbeid hat in kwart fan de stimmen krigen. Dêrnei komt Forum voor Democratie en de VVD is dêr de tredde partij. De opkomst yn Harns wie 40,5%.

 1. PvdA (24,4%)
 2. Forum voor Democratie (14,0%)
 3. VVD (13,6%)
 4. CDA (12,7%)
 5. GroenLinks (7,6%)
 6. ChristenUnie/SGP (5,3%)
 7. Partij voor de Dieren (4,6%)
 8. SP (4,5%)
 9. 50PLUS (3,8%)
 10. D66 (3,7%)
 11. PVV (3,7%)
 12. Volt (1,5%)
 13. Alle oare partijen minder as 1%
(Advertinsje)
(Advertinsje)