Iepenloftspul De Tynje: 'Wit jim mem it wol!'

18 maaie 2019 - 19:05

Wa is de heit fan Sophie? Yn it iepenloftspul 'Wit jim mem it wol!' fan De Tynje komme de trije kandidaten del. Sawol de jonge ferzje as de âldere. Op de muzyk fan ABBA swingt it op de Ulesprong de panne út.

Yn 'Wit jim mem it wol!' giet it oer Sophie, dy't op it punt stiet te trouwen en witte wol wa't har heit is. Se fynt yn it deiboek fan har mem, Donna, trije mooglike kandidaten en dy nûget se alle trije út foar har trouwerij. Der wurdt boarte mei de tiid. Want sa no en dan sjogge we Donna yn har jonge jierren mei de feinten dêr't se yn in skoftke mei skarrele hat.

Sophie siket har heit - Foto: Omrop Fryslân. Miranda Werkman

En dan wer sjogge we Donna mei har yntusken folwoeksen dochter Sophie yn it no. Mei de trije kandidaat-heiten dy't fansels ek âlder wurden binne. Op grappige wize wurdt mei fertellers wurke dy't de tiid sa no en dan stilsette, om it allegear efkes út te lizzen oan it publyk yn hokker tiid we sitte. En oars kinst Donna ek wol werkenne oan de túnbroek. Of de jonge Harry oan syn broek mei wide pipen.

Donna as mem fan Sophie, mar we sjogge har ek as jonge frou - Foto: Omrop Fryslân, Miranda Werkman

Jaap de Haan en Paul Siemensma spylje beiden Harry van Bruggen, ien fan de trije mooglike heiten. Jaap spilet de jonge ferzje ("make-up en klean dogge in soad", grapt er) en Paul de âldere ferzje. Hy komt derachter dat er homoseksueel is. "Is der net in oar wurd foar homo?", seit er yn syn coming-out want 'Harry' fynt it mar dreech om it wurd te brûken.

Fan inoar leare

Mar, om it noch mar wat yngewikkelder te meitsjen; yn it echte libben is Jaap homoseksueel en Paul net. Jaap hat Paul wol tips jaan kinnen oer hoe't er dit spylje kin sûnder dat it tefolle is. Sa leare se fan mekoar.

Jaap besiket ek de manier fan stean, mei de hannen yn de side, fan Paul oer te nimmen yn syn aktearjen. Om der safolle mooglik ien karakter fan te meitsjen.

Paul fynt dat hy wol wat losser dûnsje kin. De iennige man dy't dat goed kin, is neffens Paul Jaap. Dy laket. Mar Paul leert Jaap wer hoe't er muzyk meitsje kin. Paul is fan hûs út muzikant en it personaazje Harry is singer/songwriter. Ja, konkludearje se, se leare in soad fan inoar. Machtich moai fine se dat.

In minsk mei wêze wat er yn wêzen al is.

Ut 'Wit jim mem it wol!'

Regisseur Jelmar Hoekstra beseft har ynienen dat se eins altyd wol sa wat yn har stikken ferwurket, lykas no de coming-out. "Beneam it mar gewoan wat der oan de hân is, homoseksualiteit of wat dan ek mar. Ik wol der ek net de klam op lizze, gewoan, it komt efkes del." Se wol gjin moraalridder wêze. Want it is foaral in leuke jûn foar it publyk. Mar dochs, sa'n sin 'in minsk mei wêze wat er yn wêzen al is', bliuwt wol hingjen. Op dy sin is se sels ek wol grutsk.

Yn de film 'Mamma Mia' giet it oer hoe't Sophie besiket te achterheljen wa't har heit is. Doe't regisseur Jelmar Hoekstra frege waard om it as iepenloftspul te regissearjen, woe se der wol by fertelle wat der yn de jonge jierren fan Donna spile. "Ik wol dan ek witte wat der achter sit, wat der gebeurd is". De makkers fan de film tochten blykber itselde, want ein ferline jier kaam diel twa út mei krekt dat ferhaal.

Yn it stik hat Jelmar beide ferhalen kombinearre en op har eigen wize ynfolle. It is net te swier, net te dreech en dochs kinst der wat úthelje ast wolst. "Dat minsken op de tribune sitte en tinke, ok, ja, hmm." En wat bedoelt Jelmar dêr dan mei? Dat it publyk sjocht hoe't in minsk him ûntwikkelet en wêrom bepaalde keuzes makke wurde? Se laket, ja, dat ja.

It is in feessie.

Jelmar Hoekstra, regisseur

Fleurich giet se fierder oer hoe leuk de ploech wol net is. Dat se sa'n wille hawwe mei mekoar, dat spat der ôf. Se hat in soad iepenloftspullen meimakke as regisseur of akteur. Mar sa gesellich hat se it noch nea meimakke. Dat plezier is ek werom te sjen yn it spyljen. "It is dêrmei in feessie, foar ús, mar ek foar it publyk".

De muzykfilm 'Mamma Mia' kaam út yn 2008 en is basearre op de West End-musical. Ferline jier kaam diel twa út, 'Mamma Mia! Here We Go Again'. Regisseur Jelmar Hoekstra bewurke beide ta ien ferhaal. De titel ferwiist nei it nûmer Mamma mia (1975), fan de popgroep ABBA.

Mei safolle ABBA kin it hast net oars as alle spilers binne ABBA-fans. Dat is net hielendal wier. Mar, sa fertelt Paul Siemensma, je krije wol in soad respekt foar hoe't de nûmers yn mekoar sitte.

"Je tinke dat it maklik is," seit Siemensma, "mar dat is net sa. Under begelieding fan in sang-coach krijt elkenien noch ekstra stipe. Want ja, de nûmers moatte wol goed klinke. Elk leart dêr wol wer fan."

Op it nûmer "Waterloo" sjongt de jonge Donna mei har freondinnen:"Ulesprong, we hawwe it helle, it jier is om". En dat bliuwt je yn de holle sitten.

Ien hiele grutte picknicktafel

It swingt de panne út, dêr op de Ulesprong, by De Tynje. Der wurdt drok oefene, mei de band, dy't fansels ek in grutte rol hat. De muzikanten binne 'fuortwurke' yn in enoarme picknicktafel.

It dekôr - Foto: Omrop Fryslân, Miranda Werkman

De kameraman hat it al earder sjoen, it hiele dekôr bestiet út picknicktafels. "Ja", fertelt Jelmar, " Donna komt op De Ulesprong en begjint dêr in camping. Mar hoe ferbyldzje ik dat? In picknicktafel is foar my wol it symboal fan rekreaasje."

"Ik hâld der ek fan as in dekôr ta de ferbylding sprekt en noch wat oan de fantasy fan it publyk oerlit".

De band fan 'Wit jim mem it wol!' - Foto: Omrop Fryslân, Miranda Werkman

Eins spylje ik mysels.

Gjalt de Jong, akteur

Gjalt de Jong is ferteller, trûbadoer, toanielspiler en sûnt 2013 ek ferslachjouwer by it skûtsjesilen. Ferline jier die er mei oan 'de lytse prins', it iepenloftspul fan Opsterlân. Dit jier spilet er Willem de Vries, ien fan de trije mooglike heiten fan Sophie.

De rol leit him wol, fertelt Gjalt op it dek fan syn skip. Willem is in 'frijbuiter', in libbensgenieter. Sa sjocht Gjalt himsels ek.

Mei syn skip leit Gjalt dizze dagen op De Ulesprong. Sjoch, dêr hast dat frije alwer. It hat ek in funksje, want it past prachtich yn it dekôr. Sa wurdt syn wenromte ek brûkt, as dekôr. As ûnderdiel fan camping de Ulesprong. Yn de film is it in hotel op in Gryks eilân.

Yn 'Wit jim mem it wol' sjogge we dat 'Willem' wrakselet mei it oangean fan in fêste relaasje. Is dat dan ek wat der yn it echte libben by Gjalt spilet? Hy laket. Iepen en earlik fertelt er. Hy hat in freondinne. Jawis, ar relaasjes oangean is net altyd like maklik, dat werkent er wol. Dan komt dat frije ek wer om 'e hoeke sjen.

Yn it stik komt it oan de ein hiel moai út. Yn in ferske, seit er. Mar hoe, dat wol er net sizze. Dan moatst mar komme te sjen. Dat kin noch lestich wurde, want de foarstelling is al stiif útferkocht. De organisaasje tinkt dêrom nei oer in ekstra foarstelling.

Spyldata

  • Woansdei 22 maaie (foarpremjêre)
  • Freed 24 maaie (premjêre)
  • Sneon 25 maaie
  • Tiisdei 28 maaie
  • Woansdei 29 maaie
  • Freed 31 maaie (ekstra foarstelling)
  • Sneon 1 juny

Alles witte oer de iepenloftspullen yn Fryslân? Sjoch dan op ús spesjale iepenloftspulside. Dêr steane filmkes, artikelen en ek praktyske ynformaasje oer de moaiste iepenloftspullen fan 2019.

(advertinsje)
(advertinsje)