FIDEO: Fryske follybalsuskes yn oranje

17 maaie 2019 - 10:11

Fuotballers Frank de Boer en Ronald de Boer. Tennisters Serena en Venus Williams en hurdfytsers Franck en Andy Sleck. Neist dat se broers en sussen faninoar binne, hawwe se noch wat mienskipliks: se sporte op it alderheechste nivo.. Yn dat rychje komme no ek twa Fryske suskes: Marrit en Hester Jasper yn Oranje.

Fideo: Fryske follybalsuskes Marrit en Hester Jasper tegearre yn oranje

(Advertinsje)
(Advertinsje)