Frouljusteam SC Hearrenfean: teloarstelling is grut en net ien hat in oplossing

27 apr 2019 - 13:47

Grutte teloarstelling by de stêf en spilers fan de froulju fan SC Hearrenfean. It frouljusteam bestiet feitlik net mear. De stichting, wêrûnder de froulju falle, wurdt likwidearre en der binne gjin konkrete ôfspraken mei de profklup SC Hearrenfean. Dat krigen de fuotbalsters en stêf in pear oeren foar harren lêste thúswedstriid te hearren.

Foto: Orange Pictures

Foppe de Haan set him de lêste jierren aktyf yn foar it frouljusfuotbal. Op it EK yn 2017 wie hy de assistint-bûnscoach. Hy fynt it ferrekte spitich foar de froulju fan SC Hearrenfean. "Hearrenfean hat yn Noard-Nederlân in hiel dominant plak. Se betsjutte echt wat foar de ûntwikkeling fan frouljusfuotbal."

It probleem is jild. "It giet altyd om jild. It probleem fan de Hearrenfeanfroulju is grut. Der binne yn de gemeente mear sportklups, lykas Flyers en neam mar op, dy't op in lyts gebiet in berop dogge."

De blik fan de KNVB is fierstente heech. Se meie harren wol mear rjochtsje op de klups en de kompetysje.

Foppe de Haan

Hearrenfean syn fundamint is prima, seit De Haan. Hy fynt dat de KNVB in matige rol spilet. Sy dogge te min foar de froulju. "De blik fan de KNVB fierstente heech. Se meie harren wol mear rjochtsje op de klups en de kompetysje. Ik tink dat se tefolle nei Oranje sjogge."

In soad goeie spylsters gean ek nei it bûtenlân. Yn Ingelân, bygelyks, ha se mear jild, mar binne alle klups ferplichte mei in frouljusteam te spyljen. "Dat soe yn Nederlân ek moatte. As in oantal klups, ferdield oer Nederlân, dat no oppakke. Dat soe moai wêze."

Foppe de Haan oer SC Hearrenfean froulju

Sportclub Hearrenfean wol in nije stichting

Yn febrewaris begûn de stichting mei help te sykjen. Doe ha se meardere petearen mei Roozemond en Van der Veen hân. Doe waard de foarsitter fan it frouljusfuotbal fan SC Hearrenfean, Froukje Hofma, dúdlik dat SC Hearrenfean wol fierder woe, mar mei in nije stichting en nije minsken. "Wy binne as stichting net langer winske."

SC Hearrenfean hat tasein de bydrage oan it frouljusfuotbal ferdûbelje te wollen, mar neffens Hofma rêde je it dêr ek net mei. De nije kwaliteitseasken fan de KNVB freegje om mear ynvestearringen.

"Wy hiene mear gearwurkje moatten. We keapje no alles apart yn, wêrom kin dat net gewoan tegearre?", freget Hofma har ôf. "Roozemond hie de yntinsje it frouljusfuotbal te omearmjen, mar hy hie ús net sa lang oan it lyntsje hâlde moatten."

Frouljusfuotbal is gjin frijwilligerswurk

"It is gjin frijwilligerswurk mear. It is gjin alvetalfroulju dy't earne op in knollefjild oan it rûn draven is. Wy binne in profesjonele organisaasje mei in jeugdoplieding, in technyske stêf en fysio. De fuotbalsters binne lilk. It is gewoan ferskriklik spitich," seit Hofma.

Ten Berge ferwachtet in oplossing

Roeland ten Berge, de trainer fan de Feanster froulju, krige koart foar de wedstriid it nijs. "Ik blijf altijd rustig. Iedereen is enorm teleurgesteld, maar tegelijkertijd hebben we de completer organisatie goed voor elkaar." Ten Berge ferwachtet dat der wol in oplossing komt. Hy makket him ek noch gjin soargen. "Het is een fantastisch elftal. De meiden trainen vijf tot zes keer in de week. We hebben alles goed voor elkaar. Het kan niet zo zijn dat alles in elkaar stort."

Foto: Omrop Fryslân

Cees Roozemond seit it spitich te finen dat se gjin oplossing ha foar it frouljusfuotbal op It Hearrenfean. Earder sei SC Hearrenfean dat se it belang derfan ynsjogge, dochs ûndernimme se no earst gjin aksje."We hebben er ook met zijn allen hard aan gewerkt, de afgelopen twee, drie maanden, om dat te realiseren. Doodzonde dat dat niet is gelukt", seit de SC Hearrenfeanfoarsitter.

Finansjele problemen

"We hebben echt wel naar een oplossing gezocht voor de lange termijn. Een die zou dienen voor Noord-Nederland. Daar hebben we met de KNVB en de gemeente Heerenveen over gesproken. Maar het damesvoetbal is een stichting. Het staat helemaal los van sportclub Heerenveen, het heeft zijn eigen verplichting ten opzichte van betalingen, licenties et cetera. Daar hebben wij als profclub geen inzicht en geen invloed op. De afgelopen zeven jaar liepen ze tegen grote financiële verliezen op. Voordat je een herstart maakt, wil je inzicht in de stichting krijgen, toen kwamen we tot het inzicht dat de daarin aanwezige verliezen zo groot waren dat het niet verantwoord is om door te gaan."

Frouljusfuotbal past net yn struktuer SC Hearrenfean

Wêrom't in profesjonele sportklup mei alle fasiliteiten de dames dan net opnimt yn harren klup, leit neffens Roozemond oan de struktuer fan de klup. It frouljusfuotbal past dêr no net yn en dêr is no earst ek gjin oplossing foar. "In theorie zou je zelfs de licentie, zoals het nu aan de hand is met het vrouwenvoetbal, ook invloed kunnen hebben op de licentie van het profvoetbal bij de heren. We waren aan het onderzoeken hoe we dat moesten oplossen, maar dan moet de KNVB ook een hele belangrijk rol moeten gaan vervullen in haar licentie-eis."

We zijn op zoek gegaan naar de enige oplossing die er was en dat is het continueren van de stichting en dat is niet gelukt.

Cees Rozemond, foarsitter SC Hearrenfean

As SC Hearrenfean ha se har genôch foar it frouljusfuotbal ynset seit Roozemond. Sa hiene se al besletten om harren bydrage oan it frouljusfuotbal te ferdûbeljen. Dochs hâldt it hjir op. "Het is een zelfstandige vereniging. We zijn op zoek gegaan naar de enige oplossing die er was en dat is het continueren van de stichting en dat is niet gelukt."

Gjin budzjet

Dat oare klups wol frouljusteams ha, hat neffens Roozemond te meitsjen mei de budzjetten. Sa neamt hy as foarbyld dat Twente in bydrage fan 400.000 euro kriget. Se wiene ek yn petear mei de gemeente, mar de finansjele situaasje soe te min wêze. "Je kunt niet van mij de verantwoordelijkheid vragen", seit Roozemond sûnder omwynsels. "Wij willen er alles aan doen om met een nieuwe stichting een doorstart te kunnen maken en het vrouwenvoetbal in Heerenveen te bewaren."

Sels sit de klup ek net yn in finansjeel geunstige situaasje. "We kunnen niet zeggen: 'hier heb je een half miljoen'. Het probleem ligt niet alleen in Heerenveen. Het vrouwenvoetbal is populair, maar wordt te weinig ondersteund."

Cees Roozemond

(advertinsje)
(advertinsje)