Lintsjesrein: Wa hat yn dyn gemeente in lintsje krigen?

26 apr 2019 - 12:05

Rûnom yn Fryslân wurde freed lintsjes útrikt oan minsken dy't wat bysûnders dien of betsjut ha foar de mienskip. Yn Fryslân wurde dit jier krekt wat minder lintsjes útrikt as ferline jier; yn totaal wurde freed 72 minsken keninklik ûnderskieden. Bisto benijd wa't yn dyn gemeente in lintsje krigen hat? Sykje dan efkes yn it oersjoch hjirûnder.

Foto: ANP

Achtkarspelen

Lid yn de oarder fan Oranje-Nassau:

- Hinke van der West-Fokkens (68) út Bûtenpost

Van der West-Fokkens hat fan 1993 oant 'e mei 2001 diaken west by de Nederlandse Hervormde Kerk yn Bûtenpost. Ek organisearret sy sûnt 2000 aktiviteiten foar leden fan de Christelijke Plattelandsvrouwen Buitenpost. Dêrneist hat sy yn ferskate bestjoeren as Protestantse Ouderen Bond en de kristlike basisskoalle sitten en sy hat har ynset yn it fúzjeproses fan de ferskate kristlike basisskoallen yn de gemeente Achtkarspelen.

- Jelte Kooistra (68) en Anna Wijtske Kooistra-van der Veen (65) út Droegeham

Jelte Kooistra en Anna Wijtske Kooistra-van der Veen sette har al sûnt 1998 yn foar de Betheltsjerke yn Drachten. Sy binne aktyf op ferskate terreinen. Sa fersoargen sy fan 1998 oant en mei 2017 elke moanne 'de Jeugd van vroeger 55+-bijeenkomsten'. Op dizze aktiviteit kamen mear as 100 besikers. Kooistra wie ek dirigint fan it koar 'Uit het hart'. It pear is ek al jierren aktyf as reislieder by busreizen nei Eastenryk en Dútslân.

- Jan Stienstra (86) út Bûtenpost

Jan Stienstra wie jierrenlang frijwilliger, foarsitter en bestjoerslid fan Sportklup Koatstertille. Dêrneist wie hy in belutsen alvetallieder en behearder fan it kluphûs fan de fuotbalferiening. Ek is hy helpkoster fan de Gereformeerde Kerk west en stiper fan buorlju.

De boargemaster fan Achtkarspelen rikt lintsjes út

- Maaike Terpstra-Wijnalda (61) út Koatstertille

Maaike Terpstra-Wijnalda set har al mear as 40 jier yn foar de EHBO-feriening Droegeham-Koatstertille. Sy wurdt omskreaun as stjoerende krêft binnen de feriening. Sy is ek rom 10 jier frijwilliger op de basisskoalle fan Koatstertille west. Fan 1995 oant en mei 2000 wie sy frijwillichster by de Gereformeerde Kerk Koatstertille en fan 1999 oant en mei 2005 joech sy by in útfeartsintrum de lêste soarch oan ferstoarnen.

Ridder yn de oarder fan Oranje-Nassau:

- Gerben Gerbrandy út Gau

Gerben Gerbrandy krige de ûnderskieding foar syn jierrenlange ynset mei grutte maatskiplike betsjutting foar de Fryske taal en foar syn wurk as frijwilliger. Op dit stuit is hy noch dwaande foar de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Hy wie oant syn pensjoen begjin fan dit jier seis jier boargemaster fan Achtkarspelen. Dêrfoar wie er twa jier riedslid fan Súdwest-Fryslân en tolve jier wethâlder fan de eardere gemeente Wymbritseradiel.

Dantumadiel

Lid yn de oarder fan Oranje-Nassau:

- Janneke Annema-Abma út Damwâld

Janke Annema-Abma wie fan 1990 oant en mei 1994 ponghâlder fan de pjuttersboartersseal De Damrakkertjes yn Damwâld. Sûnt 1994 is Annema-Abma aktyf foar De Zonnebloem, ôfdieling Damwâld. Sy is begeliedster by útstapkes en sy giet mei lotten by de doarren del. Ek is se aktyf foar de Voedselbank Dantumadiel. Fan 2009 ôf organisearret frou Annema-Abma ek de jierlikse kollekte fan it Diabetesfonds.

- Johannes van Breeden (55) út Feanwâlden

Fan 1990 oant en mei 2011 wie Van Breeden aktyf foar de fuotbalklup CSV De Leeuwarder Zwaluwen. Hy is der yn slagge de klup nei in woelige perioade yn rêstiger farwetter te bringen. By syn ôfskied hat hy as tank de titel 'earefoarsitter' krigen. Sûnt 2009 is Van Breeden foarsitter fan de kuorbalferiening fan Feanwâlden en sûnt 2017 fan fuotbalferiening Sportclub Veenwouden. Syn lintsje hat ek alles te krijen mei syn ynset sûnt 2010 foar de Protestantse Gemeente Feanwâlden/Feanwâldsterwâl en syn rol yn de fúzje tusken de Herfoarme en Grifformearde tsjerke.

- Maaike van der Veen-Hoekstra (82) út Feanwâlden

Sûnt 1993 set frou Van der Veen-Hoekstra har yn foar tsjerketsjinsten yn ferpleechûs Talma Hûs yn Feanwâlden. Dat docht sy al sa'n 26 jier. Fan 2002 ôf is sy projektlieder fan it projekt húskeamer Talma Hûs. Yn dit projekt wurde 12 oant 15 bewenners jûns dwaande hâlden mei kofje, tee, spultsjes, foarlêze as gewoan in praatsje. Ek hat sy in protte dingen dien foar Stichting Ouderenwerk Veenwouden.

- Sybren Ytsma (60) út Feanwâlden

Hear Ytsma is sûnt 1988 aktyf foar CNV Vakmensen en lid fan de ûndernimmingsried fan syn wurkjouwer de Ardagh Groep. Fan 2008 oant en mei 2013 wie Ytsma bestjoerslid fan Dorpsbelangen Veenwouden/Veenwoudsterwal. Neist gewoane bestjoerstaken hat Ytsma him ynset foar it iepenhâlden fan de wachtkeamer op it stasjon fan Feanwâlden, de doarpsstatus en in eigen postkoade foar Feanwâldsterwâl.

De Fryske Marren

Lid yn de oarder fan Oranje-Nassau:

- Pieter Schutten (77)

Hear Schutten is fan 1989 ôf belutsen by de Werkgroep Kerkuilen Friesland. Yn 1987 begûn hy as fûgelteller by Staatsbosbeheer en yn 2007 kaam hjir it sykjen fan de Noardske wrotmûs by. Hy is sûnt 1985 aktyf by de fûgelwacht op 'e Jouwer. Dêrneist begûn Schutten yn 1984 as frijwilliger yn ferskate funksjes by de Protestantse Gemeente Joure. Hy is hjoed-de-dei noch hieltyd bot aktyf as frijwilliger.

- Johan Heegsma (81)

Johan Heegsma is fan 1995 oant en mei 2001 predikant west fan de eardere Kerkenraad Hervormde Gemeente Balk (no Protestantse Gemeente Balk. Fanút dizze funksje hat hy in grutte rol spile yn de federaasje fan de Hervormde en Gereformeerde Kerk yn Balk. Hy bleaun nei syn ôfskied as predikant yn 2001 noch frijwilliger op ferskate flakken.

- Tine Heegsma-Reitsma (81)

Fan 1995 oant no is frou Heegsma Reitsma aktyf as bestjoerslid en fêste pianobegelieder fan it koar fan de kantorij fan de Protestantse Gemeente Balk. Dêrneist is sy fan 1998 oant en mei 2013 aktyf west as ferkeapmeiwurkster, bestjoerslid en foarsitter PR en aktiviteitenkommisje fan de Wereldwinkel Gaasterland.

Eaststellingwerf

Lid yn de oarder fan Oranje-Nassau:

- Meine Jansma (60) út Haule

Sûnt 1980 is Meine Jansma organist en âlderling by de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt yn Haulerwyk. Dat docht hy ek noch hieltyd. Fan 2001 oant en mei 2018 wie Jansma riedslid yn de gemeente Eaststellingwerf foar de ChristenUnie. Sûnt 2007 is Jansma frijwilliger by in evangelyske boekwinkel en frijwilliger by Dorcas.

- Gettje Irene van den Bosch-Wind (77) út Easterwâlde

Frou Van den Bosch-Wind is al sûnt 200 frijwillichster by de Wereldwinkel yn Easterwâlde. Sûnt 2004 is se frijwillichster en lid fan de tsjerkeried fan de Protestantse Gemeente Oosterwolde. Sy wie âlderling, moderamelid en twadde skriba. Tsjintwurdich is sy âlderling mei in bysûndere opdracht. Sy ferlient pastorale soarch yn wen- en soarchsintrum Rikkingahof yn Easterwâlde.

- Jenne Hummel (75) út Haulerwyk

Hear Hummel is de mei-oprjochter en frijwilliger fan it fytsmuseum de Barrel yn Haulerwyk. Ek is hy bestjoerslid, foarsitter en frijwilliger fan de Veteranen Automobielclub Roadstar yn Haulerwyk. Dêrneist hat hy him noch op ferskate mêden ynset foar it doarp.

Flylân

Lid yn de Oarder fan Oranje-Nassau:

Sierd Visser (74) fan Flylân

Hear Visser hat mear as 20 jier aktyf west foar de begraffeniskommisje op it eilân. Ek wie hy frijwilliger by museum Tromp's Huys. Dêrneist is hy ponghâlder fan de KNRM en is hy foarsitter west fan Algemeen Belang Vlieland.

Harns

(Advertinsje)
(Advertinsje)