Wêr gie it mis mei de MSC Zoe? Wy sochten it út

09 apr 2019 - 17:50

Wêr gie it mis mei de MSC Zoe? Wy sochten it út

De kontrôle fan oerheden op it tapassen fan de ynternasjonale feilichheidsregels foar it beladen fan grutte kontenerskippen sjit tekoart. Mei as gefolch dat net goed laden skippen op see by omstannichheden as min waar, ûnferwachte weachslach of oare faktoaren ekstra kwetsber binne.

Lêstiid fan dit artikel is likernôch 12 minuten.

Foto: Havariekommando

Sa komme tsjin de foarskriften yn net altyd alle swiere konteners ûnderyn it skip terjochte. Dat giet ta skea fan de stabiliteit. Ek korrespondearje de opjûne gewichten fan de konteners geregeld net mei de werklikheid.

Fierder is der oer de hiele wrâld net folle tafersjoch fan de autoriteiten op it fêstsetten fan de enoarme oantallen konteners op dizze skippen. De ynhâld fan de konteners wurdt allinne globaal registrearre; gegevens oer de krekte ynhâld ûntbrekke faak.

Dat docht bliken út ûndersyk fan Omrop Fryslân en RTV Noord. Mei as oanlieding de miljeuramp mei kontenerskip MSC Zoe begjin jannewaris op de Noardsee. Der slaan 342 konteners oerboard. In part fan de ynhâld komt op de Waadeilannen en de Fryske en Grinzer kust telâne. De miljeuskea is grut.

Bylden fan de MSC Zoe yn Bremerhaven

Sjoernalisten fan beide omroppen praten wiidweidich mei wittenskippers, saakkundigen, belange-organisaasjes, skipfeartsaakkundigen, havenfakbûnen, sjorbedriuwen, fiskers en bestjoerders. Fierder binne Keamerbrieven, moasjes, notysjes en rapporten bestudearre. Ek is data-ûndersyk dien. Net alle sprekkers wolle mei namme en tanamme neamd wurde. Dat hat benammen te krijen mei it ûndersyk fan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) nei de ramp dat yntusken úteinset is.

De Alibaba's

It grutskalige kontenerferfier is de ôfrûne jierren enoarm groeid. Mei tank oan de Alibaba's, Amazones en Ikea's fan dizze wrâld.

It gefolch: hieltyd gruttere en gruttere skippen mei plak foar mear en mear konteners. De konkurrinsje is moardzjend. Fiif grutte konserns meitsje de tsjinst út. It kontenerferfier is al jierren de rapst groeiende sektor binnen it ferfier oer see, sa docht bliken út de Review of Maritime Transport 2018 fan UNCTAD, ûnderdiel fan de Feriene Naasjes.

Foto: RTV Noord

De MSC Zoe is yn 2015 oplevere. Mei plak foar 19.224 konteners. Doe noch - mei 396 meter lang en 59 meter breed - it grutste kontenerskip op de wrâld. Underwilens is dat al wer flink oertroffen.

Bylden fan MSC oer it yn gebrûk nimmen fan de Zoe yn 2015 yn de haven fan Hamburg

Boukosten

De boukosten fan MSC Zoe wurde rûsd op 140 miljoen dollar. Fertsjinje dat mar ris werom. "De marges zijn enorm smal. Tijd is geld in deze sector", wit bestjoerder Niek Stam van FNV Haven.

De Mediterranean Shipping Company (MSC) is fan de Italiaanske rederijfamylje Aponte. It konsern stiet om fiskale reden yn Switserlân registrearre. Jiersifers fan de sektor kontenerskippen wurde net publisearre.

Dat docht it Deenske Maersk - de grutste op dit mêd - wol. Dêrút docht bliken dat de winst in frije fal makket. It konsern bliuwt - alle meunsterynvestearringen ta spyt - noch krekt út de reade sifers, as it om it kontenerferfier giet.

MSC is de nûmer twa yn dizze branche, folge troch it Frânske CMA CGM. Ut de jiersifers fan it konsern docht bliken dat it tal ferfierde konteners mei in lytse 9 persint tanaam is. De winst sakket flink fan 697 nei 34 miljoen dollar.

De smelle marzjes needsaakje de rederijen om hiel kritysk nei de kosten te sjen. Op see falt neat mear te besparjen. Sa binne de skippen bûn oan alderhanne regels op it mêd fan de snelheid en rûtes.

(Advertinsje)
(Advertinsje)