Rinie van der Zanden: "Zuiniger en duurzaam omgaan met alle grondstoffen"

18 mrt 2019 - 11:29

Se komme der wer oan: de Provinsjale Steateferkiezingen. Woansdei 20 maart kin der foar dy ferkiezingen stimd wurde. Alle dagen kriget in listlûker fan in dielnimmende partij de kâns om him of har foar te stellen. Moandei is Rinie van der Zanden, listlûker fan Partij voor de Dieren, oan bar.

Rinie van der Zanden - Foto: PvDD

Namme: Rinie van der Zanden

Leeftiid: 69 jier

Wenplak: Reitsum

Berop: pensjonearre, earder maatskiplik wurker

Hobby: túnkje, lêze

Partij: Partij voor de Dieren

Lid sûnt: novimber 2006

Besjoch it partijprogramma fan de Partij voor de Dieren.

Rinie, sizze wy do of jo?

"Dat mag u/je zelf weten."

Wêrom bisto listlûker wurden? Wêr kinsto it ferskil meitsje?

"De afgelopen vier jaar deed de Partij voor de Dieren voor het eerst mee en ik was dus baanbreker. Ik heb veel ervaring opgedaan. Dat heeft inmiddels al aardig wat vruchten afgeworpen. Onze fractie vormt een uitstekend team en ik voel me door hen zeer gesteund."

"Ik heb gemerkt dat wij met één zetel zeker invloed hebben waar het gaat om thema's als dierenwelzijn, natuur, milieu en een leefbare aarde. We moeten zuiniger en duurzaam omgaan met alle grondstoffen, want we hebben geen Planeet B."

Wa is dyn grutte politike foarbyld? En wêrom?

"Marianne Thieme. Haar besluit om naast de acties van dierenwelzijnsorganisaties als Wakker Dier ook de politieke arena in te gaan om met haar kennis en knowhow in de Tweede Kamer invloed uit te oefenen, lukte in 2006. En dat was uniek in de wereld. Intussen zijn er wereldwijd achttien zusterpartijen."

"Marianne Thieme weet waar ze het over heeft, is een doorzetter en blijft altijd vriendelijk. De uitspraak van Mahatma Gandhi - 'eerst negeren ze je, dan maken ze je belachelijk, dan bestrijden ze je en dan win je' - is haar tot grote steun geweest in die eerste jaren."

Ons doel is niet zozeer om in de coalitie te komen, maar om invloed uit te oefenen.

Rinie van der Zanden, listlûker van Partij voor de Dieren

Wat is it earste dat der feroaret as dy partij yn it kolleezje komt?

"Dan gaat er voortaan geen cent subsidie meer naar de gangbare, totaal van de natuur en biodiversiteit losgezongen landbouw. Er gaat alleen nog Friese (co-)financiering naar daadwerkelijk natuurinclusieve stappen richting kleinschalige en biologische landbouw, zonder gebruik van landbouwgif, kunstmest en drijfmest."

"Daardoor zal het bodemleven zich weer herstellen, en in het kielzog daarvan het insectenleven en de weidevogels. En met hen raken ook de andere dieren in het wild vanzelf weer in een natuurlijke evenwicht. Ons doel is niet zozeer om in de coalitie te komen, maar om invloed uit te oefenen."

Reagearje op de stelling: de provinsje as bestjoerslaach kin wol ôfskaft wurde.

"Nee, niet. De provincie voert gedecentraliseerde rijkstaken uit, houdt toezicht op gemeenten en stemt gemeentelijk beleid in regionaal verband af. Als de provincie als bestuurslaag verdwijnt, heeft dat consequenties voor de overblijvende bestuurslagen."

"Het gaat daarbij wel over zaken als de natuur en het natuurbeheer, over regionale bereikbaarheid, de kwaliteit en betaalbaarheid van het openbaar vervoer, de ruimtelijke ontwikkeling, het milieu en waterbeheer. Ook het klimaat, het energiebeleid, de culturele infrastructuur en monumentenzorg zijn zaken die om bovengemeentelijke sturing vragen."

Hoe wol dyn partij de Friezen better/mear belûke by de provinsjale politiek?

"Wij zullen waar mogelijk bepleiten dat bij planvorming belanghebbenden en omwonenden direct vanaf de start nauw betrokken worden. Beginspraak dus en niet alleen maar inspraak nadat de plannen in feite al beklonken op tafel liggen."

"Inwoners die vanuit hun betrokkenheid onze partij signalen afgeven op het terrein van dierenwelzijn, natuur, landschap of milieu staan wij graag te woord. We nodigen hen uit en kijken samen met hen hoe een en ander verder aan te pakken is en desgewenst ook politiek te vertalen."

Wij hebben ons eigen campagnefilmpje en trekken ons eigen spoor.

Rinie van der Zanden, listlûker Partij voor de Dieren

Telefyzjeprogramma's lykas 'Zondag met Lubach' en 'De wereld draait door' geane gauris oan de haal mei kampanjefilmkes. Hoe geane jimme dêr mei om?

"Wij hebben ons eigen campagnefilmpje en trekken ons eigen spoor. Onze partij probeert haar standpunten voor het voetlicht te brengen met serieuze documentaires en niet zozeer met reclamefilmpjes."

Kinst ús wat oer dysels fertelle dat net ien wit?

"Ik kan iets grappigs wat ik als kind al kon, geleerd van de moeder van mijn vriendin en wat eigenlijk bijna niemand weet: ik kan met mijn rechterhand door middel van een supersnelle handbeweging een vlieg die op tafel zit vangen."

"Ik laat die vlieg in mijn gesloten hand bij de deur op een kier dan weer naar buiten vliegen. En kwestie van veel oefenen."

Foar hokker Frysk streekprodukt meie wy dy nachts wekker meitsje?

"Je hoeft me 's nachts niet wakker te maken, hoor! Want ik eet eigenlijk 's avonds al niets meer, laat staan 's nachts. Dat is beter gebleken voor mijn spijsvertering. En als het al om een Fries streekproduct gaat kies ik natuurlijk wel voor een biologische product. Hoe meer biologische streekproducten, hoe beter."

Wêrom moatte minsken op 20 maart op jo stimme?

"Stem op mij wanneer je ook vindt dat het meer dan ooit gaat om alles wat bijdraagt aan het welzijn van mens en dier: natuur, schone lucht en een groene leefomgeving. Met een diervriendelijke, duurzame, kleinschalige landbouw zonder landbouwgif. Met bijen, hommels en andere insecten en weer meer weidevogels in bloemrijke weiden."

"De gans, vos en kraai worden niet afgeschoten maar hooguit diervriendelijk verjaagd. Ik zet me ook in voor dorpscoöperaties die een eigen windmolen willen, zonne-energie, moestuin en groen schoolplein. En meer veilige (snel)fietspaden, betaalbaar en goed bereikbaar openbaar vervoer."

Op woansdei 20 maart kinsto stimme foar de Provinsjale Steaten. Tagelyk wurdt der ek stimd foar de Wetterskipsferkiezingen. Noch gjin idee op wa'tst stimme silst? Doch de Stimwizer en lês alles oer de ferkiezingen op ús webside Omropfryslan.nl/ferkiezingen.

(Advertinsje)
(Advertinsje)