LIVEBLOG: De rjochtbank docht útspraak yn de saak fan de A7-blokkearders

09 nov 2018 - 15:15

Yn de rjochtbank yn Ljouwert hearre de 34 fertochten yn de saak fan de A7-blokkearders oft se al as gjin straf krije. Tsjin 23 fertochten is 120 oeren wurkstraf easke, tsjin sân fan harren 150 oeren. Twa fertochten moatte as it oan it Iepenbier Ministearje leit 80 oeren oan it wurk. Tsjin Jenny Douwes, dy't troch it Iepenbier Ministearje sjoen wurdt as ien fan de haadfertochten en oanstichters, is 240 oeren wurkstraf easke en 3 moanne sel ûnder betingst. Tsjin in 24-jierrige Damwâldster waard trije moanne selstraf easke en in wurkstraf fan 240 oeren. Us ferslachjouwers binne yn de rjochtbank en dogge streekrjocht ferslach yn dit liveblog.

17:38
In gearfetting fan de earste dei fan it heger berop
17:21
Parse-offisier
15:27
Sinteklaas
15:15
KOZP is wiis

De aktivisten fan Kick Out Zwarte Piet (KOZP) binne wiis mei de útspraak fan de rjochtbank yn de saak tsjin de A7-blokkearders. "De rechtspraak geeft hiermee een signaal af dat burgers niet voor eigen rechter mogen spelen in een rechtsstaat", seit KOZP yn in reaksje.

15:03
15:01
Advokaat oer heger berop

Advokaat Tjalling van der Goot is teloarsteld oer fûnis fan de Ljouwerter rjochtbank. Van der Goot is de advokaat fan 33 fan de 34 blokkearders en Jenny Douwes. Hy tinkt deroer nei om yn heger berop te gean.

15:00
14:58
Alle straffen

Even alle straffen dy't de rjochter oplein hat op in rychje:

  • 240 oeren taakstraf en 1 moanne finzenisstraf ûnder betingst foar Jenny Douwes
  • 200 oeren taakstraf en 1 moanne finzenisstraf ûnder betingst foar twa fertochten
  • 180 oeren taakstraf foar trije fertochten
  • 120 oeren taakstraf foar 27 fertochten
  • 80 oeren taakstraf foar ien fertochte
14:58
14:10
Sfear bûten de rjochtbank

Harkje hjir nei de sfear bûten de rjochtbank fuort nei de útspraak

14:10
Gearfetting

Sjoch foar in gearfetting fan de rjochtsaak en de straffen dy't de rjochter oplein hat op ús webside.

13:58
13:58
Utspraak klear

De útspraak is dien. Reaksjes fan de belutsenen, de parse-rjochter en it Iepenbier Ministearje komme letter

13:56
13:54
Douwes: 240 oeren wurkstraf

Krekt lykas de eask krijt Douwes in straf fan 240 oeren wurkstraf. Neffens de rjochtbank is sy as opruiier mei-ferantwurdlik foar de folsleine blokkade.

13:51
Bleate kont

De man dy't op de A7 syn bleate kont sjen liet, krijt in hegere straf as dat der yn earste ynstânsje easke wie. Dit wurdt net dien om't hy syn billen sjen liet, mar om't syn rol yn de blokkade grutter wie as dy fan de oare blokkearders. De man wie belutsen by ynsidinten op de A6 en A7. Hy krijt dêrfoar 180 yn stee fan 150 oeren wurkstraf.

13:46
Hegere straffen

Twa fan de fertochten krije in swierdere straf. De eask wie 150 mar se krije yn stee dêrfan 180 oeren.

13:45
Taakstraf

De earste groep heart dat se in wurkstraf krije fan 120 oeren. Of ter ferfanging in 60 dagen lange selstraf. Dat is konform de eask

13:42
Gjin selstraf

"Eigenrichting moet niet worden getolereerd." It giet dan ek om swiere feiten, sa seit de rjochtbank. In jildboete docht gjin rjocht oan de feiten. Sjoen de eftergrûn fan de minsken komt der gjin 'voorwaardelijke straf'.

13:37
Demonstreren, een schurend grondrecht?

"Het moet niet lonen om door te dreigen een demonstratie te voorkomen." De rjochtbank fynt dat in demonstraasje net samar ferbean wurde mei. As der in gefaarlilke sitewaasje driget dan moat der earder mear plysje ynset wurde. In demonstraasje hoecht net 'leuk' te wêzen. De rjochtbank wiist dêrby nei it stik fan de Nasjonale Ombudsman: "Demonstreren, een schurend grondrecht?"

13:28
13:33
Strafmaat

De rjochtbank is no ta oan in oersjoch fan alles wat der barde yn oanrin nei de yntocht fan Sinterklaas ferline jier. Hjirnei wurdt dúdlik wat de strafmaat wurdt.

13:30
Douwes krijt frijspraak foar grut tal saken

Jenny Douwes wurdt troch de rjochter fan de measte feiten frijsprutsen. Wat stean bliuwt foar har is dus opruiïng. En it belemmerjen fan de frijheid fan mieningsutering fan de minsken fan KOZP. It is neffens de rjochtbank net sa dat de útlittingen fan Douwes sjoen wurde kinne as ûnderdiel fan it debat.

13:27
Skeafergoeding

De fertochten moatte in skeafergoeding betelje. Under oare foar it ynhieren fan de bus en it rút dat stikken gien is. Se hoege net in kursus te folgjen by de Stichting Nederland Wordt Beter. Dat wie ien fan de easken fan de wurdfierder fan KOZP.

13:23
Douwes

Douwes wurdt net feroardiele foar it "opruien en verhinderen van een betoging met geweld of door middel van geweld." De rjochtbank fynt net dat Douwes in grutte rol spile hat by it opsetten fan de blokkade sels. Douwes moat frijsprutsen wurde fan de blokkade fan de A7. Bliuwt stean: Opruiing.

13:21
13:20
Twa fertochten

Fan twa fertochten kin bewiisd wurde dat se har skuldich makke hawwe oan bedriging. Dêrnjonken stiet neffens de rjochter ek fêst dat se mei geweld drige hawwe om de bussen ta stilstân te bringen.

13:17
Mear bewiis

It is neffens de rjochter ek bewiisd dat de fertochten de minsken yn de bus twongen hawwe te akseptearjen dat se net demonstrearje koene yn Dokkum.

13:15
Wa is der skuldich?

"Mede-plegen van het versperren van de A7 is bewezen", seit rjochter Lootsma. Wêr is gjin bewiis foar it ôfsnijen fan de bussen. Ek net dat der geweld oan te pas kaam. Fertochten wurde frijsprutsen foar geweld en bedriging mei geweld..

13:12
13:11
Begjin fonnis

Neffens de rjochter binne de minsken yn de auto's, de bestjoerders en byriders, bewust de dyk op gien om te blokkearjen. "Dat hebben ze bewust opgezocht." It doel wie om se tsjin te hâlden en tiid te rekken. De byriders binne hjir mei-ferantwurdlik foar.

13:04
Rjochter makket gearfetting

Rjochter Jolanda Lootsma leit út dat se in gearfetting jaan sil fan it fonnis. As earste giet se yn op de 'ontvankelijkheid'. Troch de ferdigening is oanhelle dat yn oare saken it IM net ferfolging ynsteld hat. Lootsma seit dat de saken net te fergelykjen binne. It IM mei dus ferfolgje. Ek as it giet om Jenny Douwes.

13:02
Rjochter binnen de útspraak kin begjinne

Rjochter Jolanda Lootsma is binnen. Se begjint mei de fraach hokker fan de fertochten oanwêzich binne.

12:58
PVV Twadde Keamerlid Martin Bosma is ek by de saak
Foto: Omrop Fryslân
12:56
Seal A is der klear foar

Seal A sit yntusken fol mei alle fertochten. De advokaten Tjalling van der Goot en Wim Anker sitte te plak. It is no wachtsjen op de rjochter.

12:51
Sinteklaas fuort

De Hulp-Sinteklaas dy't freedtemoarn fuortstjoerd is by de rjochtbank, moat in ferklearring ôfjaan by de plysje. De man mocht allinnich nei binnen as er syn Sinteklazeklean út die. De rjochtbank seit dat it tsjin de húsregels is om yn sa'n outfit de rjochtbank yn te gean. De man wie it dêr net mei iens en gie mei de befeiliging yn diskusje. "Nu moet ik in de blote kont naar binnen."

12:46
Seal iepen

Seal A fan de rjochtbank rint stadichoan fol. De rjochter begjint om 13.00 oere mei de útspraak. De ferwachting is dat dit sa'n fiif kertier duorje sil.

12:27
Sinteklaas fuortstjoerd by de rjochtbank
Foto: Omrop Fryslân
12:06
Ferslachjouwer Auke Zeldenrust by de rjochtbank

Ferslachjouwer Auke Zeldenrust is by de rjochtbank en sjocht dêr in grut tal sympatisanten stean. Guon mei in spandoek as in Fryske flagge, mar ek ien mei in Grinslanner flagge. "It is hjir aardich drok. De minsken mei it spandoek wiene hjir al betiid, mar se moasten fan de plysje fuort fanwege de merke dy't op it Saailân organisearre wurdt." Ien fan de demonstranten is dêr net sa wiis mei, want no binne se minder goed te sjen: "Wij moesten vijf tot tien meter opschuiven."

Foar de rjochtbank binne fansels ek in tal fan de fertochten. Germ Kees Lei, is dêr ien fan: "Wy wachtsje it ôf, wy sjogge wol wat der bart", sa seit er. Tsjin him is 120 oeren wurkstraf easke, mar hy is net senuweftich. "Wy moatte it mar sjen."

11:56
Lange rige foar de rjochtbank
De rige foar de rjochtbank is wer lang - Foto: Omrop Fryslân
11:50
Sympatisanten

Ek op de dei fan de útspraak steane der sympatisanten fan de A7-blokkearders mei in spandoek by de rjochtbank.

(advertinsje)
(advertinsje)