LIVEBLOG: Blokkearders A7 stean foar de rjochter

08 okt 2018 - 16:34

Op 18 novimber 2017 blokkearren 34 minsken by De Jouwer de A7 foar anty-Swarte Pyt-demonstranten. Moandei, hast in jier letter, stean se foar de rjochter. Troch de sneldyk te blokkearjen hawwe de fertochten foar in gefaarlike situaasje soarge. Se binne oanklage foar ferskate saken, lykas it tichtsetten fan de iepenbiere wei en it behinderjen fan in demonstraasje. Rjochtbankferslachjouwer Auke Zeldenrust folget moandei de saak.

16:51
Auke Zeldenrust oer de earste dei
16:39

It liveblog is no ôfsletten. Tiisdei gean we wer fierder om 09.00 oere. Folgje ús dan ek wer.

16:28
Earste dei dien

Moandei binne 12 fan de 34 fertochten behannele. Tiisdei giet de rjochtsaak fierder om 9.00 oere.

16:21

Ferslachjouwer Auke Zeldenrust oer hoe't de rjochtsaak moandei ferrûn is

16:17
Fertochten rinne fuort

De lêste trije fertochten dy't no foarkomme moatte, binne fuortrûn, Neffens Jenny Douwes, dy't oproppen hat ta de blokkade, fiele dizze fertochten harren yntimidearre troch de wize wêrop't de rjochtbank de fertochten moandei ûnderfrege hat. De trije stuollen bliuwe leech en de rjochter giet no ôf op de ferhoaren fan de plysje.

15:23

Fertochte út Paezens: "Ik had er geen rekening mee gehouden, dat ik zou worden aangehouden."

15:07
15:06

Fertochte: "Ik vind het nog steeds een goede actie. Het is absoluut niet gevaarlijk geweest. Ik krijg heel veel positieve reacties. De laatste dagen staat de telefoon roodgloeiend."

14:57
"Tuig"

Man út De Westereen: "Ik wilde dat tuig niet in Dokkum hebben."

14:30
"Gjin rasisten"

Fertochte út Sumar wol noch efkes dúdlik meitsje dat se gjin rasisten binne. "Se meie alle dagen demonstrearje tsjin Swarte Pyt, mar net krekt op dy dei dat Sinteklaas komt", seit de Sumarder.

14:23
Glimlach

Fertochte út Rinsumageast: 'We deden de alarmlichten aan en remden langzaam af. Gevaarlijk is het dus niet geweest. Toen de demonstranten uitstapten, scholden ze ons uit voor racisten en nazi's. Hoe ik terugkijk op deze actie? Met een glimlach!'

14:10
Slagge

Alle fertochten sizze dat se net krekt wisten wat se dwaan soene, mar dat se yn alle gefallen net woene dat der by de yntocht fan Sinteklaas yn Dokkum demonstrearre wurde soe. Se sizze moandei allegear dat miskien de wize wêrop't alles gien is net de goeie west hat, mar dat de opset wol slagge is. Nammentlik, gjin protesten tusken bern dy't feest fiere. "En ik fyn it noch hieltyd skitterjend, dat se Dokkum net helle hawwe", seit de fertochte út Sumar.

13:53
Benijd

Fertochte: "We seagen de oprop op Facebook en wiene benijd. Doe binne we nei de A7 riden." "Waarom bent u niet verder gereden?", freget de rjochter. "Ik koe net fierder, ik stie der middenyn."

13:46
Rasist

Fertochte út Sumar tsjin demonstranten. "Je roppe dochs net 'rasist' tsjin bern?" De fertochte sprekt as earste Frysk yn de rjochtseal, wylst de oaren dy't ek Frysktalich binne, oant no ta net fan dat rjocht gebrûk makke ha.

13:38
Saak wer begûn

Saak is wer begûn. Wer trije fertochten fan wa't in man út Twizelerheide net ferskynd is. Dy fertelde de plysje: "Het gevoel van deze actie was prachtig. We hebben 15.000 mensen een mooie dag bezorgd."

12:45

Ferslachjouwer Simone Scheffer oer de rjochtsaak

12:43
Skoft

De rjochtbank hâldt skoft om te iten. Om 13.30 oere giet de rjochtsaak fierder mei trije oare fertochten.

12:39
Auto's

Rjochter Lootsma oer it dossier fan alle fertochten. "Ik kom heel veel auto's tegen, in de hobbysfeer dan."

12:32
Benaud

Demonstranten wiene benaud. Neffens fertochte net nedich. "Ze hoefden niet bang te zijn of zich bedreigd te voelen. Er was wel iemand bij die voor dreiging zorgde en dat was de man met de camera die ons provoceerde."

12:23
Rjocht

Fertochte: "We zijn niet tegen het recht op demonstreren, maar wel juist op die dag." Dus sei se tsjin de demonstranten dat se better weromgean koene.

12:12
Tredde fertochte

Tredde fertochte is in 29-jierrige frou út Damwâld. "Wat er precies stond te gebeuren, wist ik niet. We wilden dat er geen demonstratie zou komen, tussen onze kinderen. We wilden de bussen vertragen."

12:07
Spyt

Fertochte: "Ik ben me wel bewust van het idee dat we fout zaten." Mar we binne mei syn allen ferantwurdlik, seit de Ljouwerter. "Ik ben trots op mezelf, maar aan de andere kant had ik het niet moeten doen. Ik heb er spijt van."

14:01
Stipers fan de A7-blokkearders ha in spandoek ophongen - Foto: Camjo Media
11:59
Swijrjocht twadde fertochte

Twadde fertochte fan 23 jier út Ljouwert beropt him op it swijrjocht. "Het staat me niet meer honderd procent bij." By de plysje hat de man ferklearre dat "ze niet naar Dokkum mochten komen om de kinderen bang te maken."

11:55
Fryske flagge

"Waarom zwaaide u eigenlijk met de Friese vlag", freget ien fan de rjochters. "Nou, dat hoorde er gewoon bij. We stonden daar voor Fryslân."

11:51

"Ik ben blij dat het gelukt is. Dat ze niet het kinderfeest hebben verstoord." En de fertochte tinkt der noch hieltyd sa oer. "Het was ons idee om hen tegen te houden, niet om geweld te gebruiken."

11:44
Earste fertochte

Earste fertochte fan 24 jier út Twizelerheide oan it wurd. "Ik hoorde dat er iets zou gebeuren. Even kijken." Fertochte gie nei de Ofslútdyk dêr't noch mear minsken harren sammelen om de demonstranten tsjin te hâlden.

11:42
Foto: ANP
11:40
WhatsApp

Ien fan de fertochten makket twa dagen nei de blokkade in WhatsApp-groep oan mei alle oare fertochten, wêryn't hy seit dat se rekken hâlde moatte mei in rjochtsaak. "Wy binne de echten, wy stiene foaroan."

11:35
Plysjebegelieding

De bussen mei demonstranten wurde troch de plysje begelaat werom nei Amsterdam. De demonstraasje wurdt ferbean troch de loko-boargemaster fan Dongeradiel om't der sinjalen wiene fan nije blokkades by Dokkum en om't der minsken mei swier fjoerwurk omrûnen.

11:29
Stop op de A7

Op de A7 by De Jouwer hâlde 15 auto's de bussen tsjin, it ferkear komt ta stilstân. Neffens guon plysjeminsken wie der sprake fan 'een grimmige sfeer'. De kentekens wurde notearre. Der wurdt troch de blokkearders op de bus mei demonstranten slein.

11:23
"Paard en wagen"

Douwes ropt yn 2017 op om mei alle Friezen mei in Fryske flagge de demonstranten te kearen. "Met auto's, tractoren en met paard en wagen. Dokkum heeft ons nodig." Op 18 novimber, de dei fan de demonstraasje, ride trije bussen nei Dokkum. Yn Damwâld steane dan 9 auto's mei 18 manlju klear om de bussen tsjin te hâlden. In bestelbuske hellet de bussen mei demonstranten yn en remmet.

11:14
Demonstraasje

Rjochter giet werom yn de tiid. Hoe't de organisaasje Kick Out Zwarte Piet tastimming krige om te demonstrearjen by de yntocht fan de Sint yn Dokkum en hoe't Jenny Douwes oprôp om dizze 150 demonstranten tsjin te hâlden. Se twittere: 'It swurd fan Grutte Pier moat wer fan stâl'. In pear dagen foar de yntocht makke Douwes in evenemint oan mei de namme Prjoject P om 'de Rotterdammers en Amsterdammers' tsjin te hâlden.

11:13
11:12

Der hat in dokter by de rjochtbank west en dy fynt it ferantwurde dat de saak trochgiet. De rjochter dy't net goed wurden wie, hat iten en dronken en kin wer fierder.

11:04
Bylden fan fan 'e moarn yn de bus fan de blokkearfriezen.
10:32
Saak fierder

De saak giet om 10.50 oere fierder.

10:30

Ferslachjouwer Simone Scheffer oer de skorsing fan de rjochtsitting

10:15
Sitting skorst

De rjochtbank hat de sitting skorst. Ien fan de trije rjochters is net goed wurden en siet hielendal fan de wrâld op syn stoel. It is no ôfwachtsjen hoe't it fierder giet.

9:59

De rjochter kontrolearret oft alle 34 fertochten der binne. Fierwei de measten komme út Noardeast-Fryslân, sa as Twizelerheide (acht fertochten), Damwâld, Dokkum en Driezum. It giet om tritich manlju en fjouwer froulju. Fiif fertochten binne der net, trije dêrfan hawwe oanjûn dat se net komme wolle. Offisier fan justysje Peter van der Spek: "Iedereen heeft recht op een een mening en recht op veiligheid in het verkeer. Alle 34 verdachten hebben inbreuk gepleegd op die beide rechten."

9:54
Trije fertochten

De earste trije fertochten sitte der klear foar. Twa mannen, fan wa ien op sokken, en in frou. Sa sil it dizze twa dagen gean. Trije fertochten de oere, sa is de planning. De saak kin elk momint begjinne.

9:52
De klompen moatte út - Foto: Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
9:44

Der binne minsken dy't op houten klompen nei binnen wolle, mar dat mei net fan de befeiliging. Klompen binnen potinsjele wapens. Ien fan de fertochten dy't op sokken troch de rjochtbank rint, lit witte dat 'de yntimidaasje al begûn is'. Yntusken meitsje de advokaten Tjalling van der Goot en Wim Anker harren klear foar de megasitting.

9:19
Op it Saailân
9:11
Live bylden fan de oankomst fan de blokkearders
9:07

It is al drok by de rjochtbank. Rotterdammers hawwe fannacht op de camping oernachte om betiid demonstrearje te kinnen. Ek is der in soad plysje op de been. Elkenien dy't nei binnen wol, wurdt kontrolearre.

9:02
Ekstra befeiliging by de rjochtbank

It stek foar it gerjochtsgebou is heal ticht. Alle oare sittings binne foar dizze saak ferhuze nei it hôf flakby yn Ljouwert.

9:00
Ferslachjouwer Auke Zeldenrust treft pro-Swarte Pyt-aksjefierders út Rotterdam

Auke Zeldenrust by it gerjochtsgebou

Mensen voorspellen dat het 'matten' gaat worden.

Ellen Kuipers út Rotterdam
8:49
De earste foarstanners fan Swarte Pyt binne op it Saailân
8:48
It Iepenbier Ministearje jout útlis
8:47
Eftergrûn fan de saak

Der binne 34 fertochten oanklage foar trije saken. Sierd Eijzenga, parse-offisier fan it Iepenbier Ministearje, leit by ús út hoe't sy fan in oanklacht nei in eask komme.

Trefwurden: 
A7 rjochtbank blokkearders
(advertinsje)