Resinsje: Skeltemania

21 sep 2018 - 12:23

Ljouwert-Fryslân is Kulturele Haadstêd fan Europa en dus stiet ús provinsje yn 2018 bol fan de kulturele eveneminten. Toaniel, teäter, muzyk, festivals en gean mar troch, it kin net op. Dêrom stjoere we ús omroppers nei ferskate fan dizze foarstellingen ta as resinsint.

Resinsje: Skeltemania

Wa bisto?

Aise van Beets

Wat dochsto by de Omrop?

Ik bin programmatechnikus en programmamakker Prelude en Koperkanaal

Wat hasto mei kultuer?

Eartiids spile ik kornet en trombône by brassband en letter fanfare Nij Libben út Wytmarsum. By de Omrop bin ik belutsen by sawat alle HaFaBra opnamen, fan konsert oant konkoersen en dat yntusken goed 25 jier. Sa no en dan gean ik nei in foarstelling yn De Lawei yn Drachten, mar dêrmei is it dan ek wol sein. O nee, as ynwenner fan Dronryp gean ik alle kearen nei it iepenloftspul yn ús doarp! As EHBO-helpferliener!

Wêr hast hinne west?

Muzykteater Skeltemania op twa lokaasjes yn Skettens

Hoefolle stjerren joust dizze foarstelling?

Fjouwer stjerren

Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets

As âld-ynwenner fan Wytmarsum koe ik Skettens maklik fine en de navigaasje die de rest. In stik lân wie as parkearplak ynrjochte. Dêrwei kuieren wy nei de pleats Osingastate foar it earste part fan de foarstelling Skeltemania, oer it libben fan de 17e-iuwske militêr Skelte van Aysma (1578-1637).

Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets

De pleats is boud op it plak dêr't earder it kastiel fan Skelte van Aysma stie. Yn de stâl fan de pleats hawwe se in teäter boud mei stuollen, ljocht en lûd. De klanken fan fanfare Excelsior fan Skraard wiene bûtendoar al te hearren.

Yn 2016 is der yn de tsjerke fan Skettens in helm fan fjouwer iuwen âld ûntdutsen. Wat letter fûnen se yn in grêfkelder fiif deadshollen en wat bonken. Ut ûndersyk die bliken dat de helm fan de Fryske kolonel Skelte van Aysma wie. Dit alles hat laat ta de foarstelling Skeltemania, in muzykteäterstik ûnder lieding fan regisseur Eelco Venema.

Foto: Esther Kermans
(Advertinsje)
(Advertinsje)