LIVEBLOG: de Frouljus PC yn Weidum

22 aug 2018 - 17:44

It is de wichtichste partij fan it jier foar de froulju: de Frouljus PC yn Weidum. Woansdei 22 augustus is it safier, dan wurdt de 42ste edysje fan de dy frouljuspartij keatst. Folgje hjir de hiele dei it lêste nijs oer de Frouljus PC en alle útslaggen.

18:00
Ein fan it liveblog

Oant safier dizze liveblog. Sjoch jûn op ús webside en yn de Omrop-app foar de bekendmakking fan de Keninginne, reaksjes en mear. Ek op TV yn Fryslân Hjoed is der in reportaazje te sjen fan de Frouljus PC.

17:58
Tuinenga, Wijnja en Scheepstra pakke de winst

Mei 5-2, 6-4 wint partoer Tuinenga de 42ste Frouljus PC fan partoer Monfils.

17:51
Trio Monfils fjochtet werom

De 5-2 ferskynt op de telegraaf.

17:46
5-1 foar partoer Tuinenga

De boerdsjes fleane je om de earen: it is ûndertusken 4-1 wurden foar Tuinenga, Wijnja en Scheepstra. Efkes letter soarget in boppeslach fan Manon Scheepstra foar 5-1.

17:39
Tuinenga op foarsprong

Al rap wurdt it 2-1 foar trio Tuinenga dat de iene nei de oare boppe slacht. Flak dêrnei wurdt it nei in pear sitballen 3-1.

17:28
De finale fan de 42ste Frouljus PC set útein

Ek Harmke Siegersma komt ûnder lûd applaus it fjild op. It partoer is wer kompleet.

17:15
Blessuere Siegersma

It is wachtsjen op de finale: Harmke Siegersma hat in migraine-oanfal krigen. Dêrtroch is de finale foarearst útsteld.

16:35
Partoeren Tuinenga en Monfils yn finale

Yn de finale stiet partoer 5 (Tuinenga, Wijnia en Scheepstra) tsjinoer partoer 11 (Monfils, Bakker en Siegersma).

15:58
Spannende partij yn de heale finale

Heale finale

3. Nynke Sybrandy
Wiljo Sybrandy
Marrit Zeinstra
4-5
2-6
5. Ilse Tuinenga
Sjanet Wijnia
Manon Scheepstra
Steand nûmer:
11. Anne Monfils
Margriet Bakker
Harmke Siegersma
15:10
Utslaggen

Twadde omloop

2. Sietske Okkema
Maaike Osinga
Aukje van Kuiken
2-5
6-6
3. Nynke Sybrandy
Wiljo Sybrandy
Marrit Zeinstra
5. Ilse Tuinenga
Sjanet Wijnia
Manon Scheepstra
5-1
6-4
8. Tineke Dijkstra
Sandra Hofstra
Louise Krol
10. Elly Hofman
Marte Altenburg
Martzen Deinum
3-5
0-6
11. Anne Monfils
Margriet Bakker
Harmke Siegersma
13:20
Utslaggen

Earste omloop

1. Wybrig Bakker
Hiske Zeinstra
Melissa Rianne Hiemstra
3-5
6-6
2. Sietske Okkema
Maaike Osinga
Aukje van Kuiken
3. Nynke Sybrandy
Wiljo Sybrandy
Marrit Zeinstra
5-2
6-4
4. Anne Berber Zeinstra
Lotte Delgrosso
Jildou Felkers
5. Ilse Tuinenga
Sjanet Wijnia
Manon Scheepstra
5-0
6-4
6. Roelie Kroondijk
Martine Tiemersma
Annelien Broersma
7. Amarins de Groot
Mintje Meintema
Ineke van der Ploeg
1-5
2-6
8. Tineke Dijkstra
Sandra Hofstra
Louise Krol
9. Anna Brecht Bruinsma
Anouk Tolsma
Kim Dijkstra
5-2
6-6
10. Elly Hofman
Marte Altenburg
Martzen Deinum
11. Anne Monfils
Margriet Bakker
Harmke Siegersma
5-0
6-6
12. Jildou Sweering
Jeska Terpstra
Jennie Terpstra
12:27
Fan de trije Zeinstra's is allinnich Marrit troch nei de twadde omloop

Marrit wit fan har âldste suster Anne Berber te winnen mei 5-2, 6-4. Jongere susste Hiske moast har meardere erkenne yn partoer Okkema.

11:51
De suskes Zeinstra

Twa fan de Zeinstra-suskes: Marrit en Anne Berber keatse fuort yn de earste omloop tsjininoar. De tredde suster: Hiske, sit yn partoer 1.

11:07
Louise Krol en Sjanet Wijnia wurde it fjild op riden
Louise Krol en Sjanet Wijnia wurde it fjild op riden by de Frouljus PC - Foto: Omrop Fryslân, Roelof de Vries

Louise Krol en Sjanet Wijnia wurde it fjild op riden. De winners fan ferline jier. Imke van der Leest is der net by. Sy is op fakânsje. Wijnia is de keninginne fan ferline jier en moat de Keninginnebal wer ynleverje.

10:48
Sa binne de partoeren lotte:

Lotting 42ste Frouljus PC

1. Wybrig Bakker
Hiske Zeinstra
Melissa Rianne Hiemstra
2. Sietske Okkema
Maaike Osinga
Aukje van Kuiken
3. Nynke Sybrandy
Wiljo Sybrandy
Marrit Zeinstra
4. Anne Berber Zeinstra
Lotte Delgrosso
Jildou Felkers
5. Ilse Tuinenga
Sjanet Wijnia
Manon Scheepstra
6. Roelie Kroondijk
Martine Tiemersma
Annelien Broersma
7. Amarins de Groot
Mintje Meintema
Ineke van der Ploeg
8. Tineke Dijkstra
Sandra Hofstra
Louise Krol
9. Anna Brecht Bruinsma
Anouk Tolsma
Kim Dijkstra
10. Elly Hofman
Marte Altenburg
Martzen Deinum
11. Anne Monfils
Margriet Bakker
Harmke Siegersma
12. Jildou Sweering
Jeska Terpstra
Jennie Terpstra
10:12
It fjild leit der al sûnt tiisdeitejûn kreas by
Trefwurden: 
keatsen frouljus PC Weidum
(advertinsje)