LIVEBLOG: De Freule yn Wommels

08 aug 2018 - 18:06

It is in de wichtichste partij fan it jier foar de jonges fan 14 oant 16 jier âld: de Freulepartij. En woansdei 8 augustus is it safier, dan wurdt de 116de edysje fan de Freule keatst. Folgje hjir de hiele dei it lêste nijs oer de Freule en alle útslaggen.

19:40
Ein fan de liveblog

Oant safier dizze liveblog. Sjoch jûn op ús website en yn de Omrop-app foar de bekendmakking fan de Kening, reaksjes en mear. Op tv litte we jûn in kompilaasje sjen mei de hichtepunten fan hjoed.

19:24
De lêste slaggen fan de finale
18:36
Eanjum wint de 116de Freule

Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra, Sytse Koree pakke de alderearste Freulewinst foar Eanjum: mei in boppeslach einiget de finale tsjin Reduzum mei 5-1, 6-4.

18:30
Kramp foar Jesper Tolsma (Reduzum)

Dêrnei komt de 5-1 op de telegraaf foar Eanjum.

18:19
Reduzum komt werom

Gjin 4 earsten skjin mear oan de telegraaf: Reduzum pakt in earst. De 4-1 komt oan de telegraaf.

17:59
Eanjum rint foarop

It wurdt 2-0 yn de finale tusken Eanjum en Reduzum. Koart letter ferskynt nei in sitbal de 3-0 foar Eanjum al op de telegraaf.

Op 3-0, 6-6 slacht Eanjum boppe wêrnei't 4-0 wurdt tsjin Reduzum.

17:54
It earste buordsje

Eanjum pakt it earste earst tsjin Reduzum: 1-0

17:42
Folgje de finale live
17:13
Ek de twadde finalist is bekend: Reduzum
16:28
Earste finalist is bekend: Eanjum
15:23
De heale finaalen

44. Eanjum - 46. Mantgum

10. Reduzum - 23. Eksmoarre

13:55
De fjirde omloop

46. Mantgum - 3. Spannum: 5-0, 6-6

10. Reduzum - 20. Baard: 5-2, 6-2

23. Eksmoarre - 32. Dronryp: 5-4, 6-4

44. Eanjum

13:29
Favoryt Winsum leit derôf
13:12
De tredde omloop

50. Warkum - 2. Spannum: 2-5, 4-6

5. Winsum - 10. Reduzum: 1-5, 6-6

15. Ljouwert - 20. Baard: 2-5, 4-6

23. Eksmoarre - 28. Arum: 5-2, 6-4

32. Dronryp - 35. Jellum-Bears: 5-1, 6-4

40. Stiens - 44. Eanjum: 1-5, 0-6

46. Mantgum

10:53
De twadde omloop

2. Spannum - 3. Rie: 5-2, 6-4

5. Winsum - 7. Grou: 5-4, 6-4

10. Reduzum -12. Makkum: 5-0, 6-4

14. Folsgeare - 15. Ljouwert: 3-5, 4-6

17. Wytmarsum - 20. Baard: 3-5, 2-6

22. De Hommerts-Jutryp - 23. Eksmoarre: 2-5, 2-6

25. Minnertsgea - 28. Arum: 1-5, 6-6

29. Jelsum-Koarnjum-Britsum - 32. Dronryp: 0-5, 2-6

33. Moarre-Ljussens - 35. Jellum-Bears: 5-5, 2-6

38. Balk - 40. Stiens: 2-5, 6-6

42. Kimswert - 44. Eanjum: 5-5, 0-6

46. Mantgum - 48. Wommels: 5-3, 6-6

50. Warkum

10:36
De útslaggen fan de earste omloop

1. Hijum-Feinsum - 2. Spannum: 1-5, 2-6

3. Rie - 4. Gaast-Ferwâlde: 5-2, 6-0

5. Winsum - 6. Goaiïngea: 5-0, 6-2

7. Grou - 8. Skearnegoutum: 5-2, 6-4

9. Seisbierrum-Pitersbierrum - 10. Reduzum: 5-5, 2-6

11. Ie - 12. Makkum: 4-5, 2-6

13. Weidum - 14. Folsgeare: 1-5, 6-6

15. Ljouwert - 16. Lollum-Waaksens: 5-5, 6-0

17. Wytmarsum - 18. Pengjum: 5-0, 6-6

19. Hantum - 20. Baard: 3-5, 0-6

21. Wjelsryp - 22. De Hommerts-Jutryp: 0-5, 0-6

23. Eksmoarre - 24. Ingelum: 5-0, 6-6

25. Minnertsgea - 26. Goutum: 5-2, 6-4

27. Menaam - 28. Arum: 1-5, 6-6

29. Jelsum-Koarnjum-Britsum - 30. Boalsert: 5-4, 6-4

31. Skettens-Longerhou - 32. Dronryp: 0-5, 0-6

33. Moarre-Ljussens - 34. Harns: 5-3, 6-4

35. Jellum-Bears - 36. Tsjom: 5-5, 6-0

37. Reahûs-Turns - 38. Balk: 1-5, 2-6

39. Ferwert - 40. Stiens: 3-5, 0-6

41. Ternaard - 42. Kimswert: 4-5, 2-6

43. Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk - 44. Eanjum: 1-5, 4-6

45. Bitgum - 46. Mantgum: 0-5, 4-6

47. Berltsum - 48. Wommels: 3-5, 4-6

49. Akkrum - 50. Warkum: 0-5, 4-6

9:40
De earste omloop is fol oan de gong
De earste omloop fan de Freulepartij 2018 is oan de gong - Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets
9:19
Foarsitter Johan van Tuinen sprekt de keatsers ta
Foarsitter Johan van Tuinen - Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets
9:18
It fjild leit klear foar de Freulepartij
It fjild leit klear - Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets
8:00
Hoe hawwe de partoeren lotte? Sjoch it hjirûnder

Lotting fan de 116de Freule

1. Hijum-Feinsum Arjan van der Wal
Giancarlo Teitsma
2. Spannum Simon van der Vaart
Jeroen de Boer
Bauke Folkerts
3. Rie Rients Dijkstra
Bart Pieter Broeders
Harm van der Ploeg
4. Gaast-Ferwâlde Thom Stellingwerf
Thom Oostenveld
5. Winsum Gosse de Haan
Hessel Postma
Wessel Hilverda
6. Goaiïngea Folkert Boschma
Folkert Wierda
Johan Cnossen
7. Grou Rinse Jan Groot
Stan van den Berg
Tjardi Hoeksma
8. Skearnegoutum Sander Cnossen
Klaas Jan Oosterbaan
9. Seisbierrum-Pitersbierrum Alwin Boschma
Rene van der Walt
Marten Jansen
10. Reduzum Melle Fopma
Jehannes Gerben Brinksma
Jesper Tolsma
11. Ie Marten Wouda
Andele Veltman
12. Makkum Quinten Kraan
Ingmar Wijma
Xander Nauta
13. Weidum Pier Koopmans
Æbe Haima
14. Folsgeare Wiebren Posthuma
Jacob Pier Breeuwsma
Feike Douwe Zijlstra
15. Ljouwert Dennis Reekers
Galil-Taeke Moufakkir
Allard Dijkstra
16. Lollum-Waaksens Sietze Bouma
Gerrit Hendriks
Germ Pyt van Popta
17. Wytmarsum Redmer Zaagemans
Jorn Hofstra
Jari Visser
18. Pengjum Arjan Lok
Keimpe Dijkstra
Tsjamke de Witte
19. Hantum Peder Dijkstra
Bauke Toren
Pieter Toren
20. Baard Geert Reitsma
Durk Hoogma
Klaas Gerrit Meulenaar
21. Wjelsryp Rudmer Scharringa
Tim te Velthuis
Tjerk Smink
22. De Hommerts-Jutryp Aizo Veltman
Jelger de Boer
Jitze Floris
23. Eksmoarre Christiaan Stremler
Jelmer Dijkstra
Pieter Jan Leijenaar
24. Ingelum Menno Osinga
Remco Osinga
Jurrit Osinga
25. Minnertsgea Hidde Poelstra
Geert Siegersma
Jeroen Haarsma
26. Goutum Wessel v.d. Woud
Jorn de Vries
Jelmer Miedema
27. Menaam Erik Minne Cats
Mark Polstra
Youri de Groot
28. Arum Germ Epema
Jorrit Tolsma
Dirk-Henk Kuipers
29. Jelsum-Koarnjum-Britsum Jelte Agema
Rimar Nicolay
Anco Vroom
30. Boalsert Kees Bekema
Redmer Cnossen
Yoram Elzinga
31. Skettens-Longerhou Tjipke van Gosliga
Klaas van der Brug
32. Dronryp Jasper Jager
Jorn Lars van Beem
Lucas Postma
33. Moarre-Ljussens Johan Sipma
Jacob Klaas Dijkstra
Arjen Schregardus
34. Harns Djé Jorna
Jordy de Haan
Rick Alberda
35. Jellum-Bears Wiebe Siemen Leenstra
Jurjen Miedema
Harold de Boer
36. Tsjom Robin Benders
Steven Koster
Jorrit Palma
37. Reahûs-Turns Jeffrey van der Werf
Ruerd Andringa
Pieter de Jong
38. Balk Michel Hendriks
Johan Rienstra
Gerben Jelke Gerbrandy
39. Ferwert Geart Pijnacker
Wybe Kor Pijnacker
Marco van Dijk
40. Stiens Rick Hayma
Jelger van der Meulen
Wilke van der Meulen
41. Ternaard Almer Zijlstra
Germer van der Weg
42. Kimswert Jurjen Fokkema
Klaas Westra
Karel Monfils
43. Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk Jelmer Torensma
Hendrik Willem van der Vorst
Rutger Torensma
44. Eanjum Gerwin Dijkstra
Gerrit Dijkstra
Sytse Koree
45. Bitgum Thom Dijkstra
Leon Wijning
Daniel Meesters
46. Mantgum Gjalt Sjirk de Groot
Ignas Dijkstra
Jelle Terpstra
47. Berltsum Thomas Dijkstra
Jesse Kroondijk
Verry van der Meer
48. Wommels Luka van der Weg
Wessel Schraa
Jelle Sieperda
49. Akkrum Hedser Zijlstra
Jelte-Jan Steensma
Heiko Zijlstra
50. Warkum Julian Kuipers
Sil Nota
Douwe Lycklama à Nijeholt
Trefwurden: 
keatsen Wommels Freule
(advertinsje)
(advertinsje)