LIVEBLOG: Provinsjale Steaten beslute oer wynpark Nij Hiddum-Houw

18 jul 2018 - 10:06

Nei jierren fan diskusje is it woansdei safier: de polityk nimt it definitive beslút oer de komst fan njoggen mega-wynmûnen by de kop fan de Ofslútdyk, wynpark Nij Hiddum-Houw. Trije wiken lyn soe der al in beslút falle, mar dat waard doe útsteld om in tal saken nochris goed tsjin it ljocht te hâlden.

Tsjinstanners sizze dat de komst fan dizze wynmûnen skealik is foar harren sûnens en wengeniet. Ferslachjouwer Andries Bakker is by de gearkomste yn Provinsjale Steaten en docht yn dit liveblog ferslach fan de beslútfoarming.

15:03
Stapke fierder yn wynenerzjy-opjefte

De provinsje is mei in posityf beslút oer de komst fan wynpark Nij Hiddum-Houw wer in stap fierder yn de ôfspraak mei it Ryk om yn 2020 530,5 megawatt wynenerzjy op te wekken. Wynpark Nij Hiddum-Houw stiet foar 36 megawatt, it wynpark by Makkum yn de Iselmar moat 316 megawatt opwekke. De rest fan de megawatts moat komme út besteande wynmûnen op it plattelân.

Oant sa fier dizze blog. Mocht de stimming jûn noch ferrassende saken opsmite, dan lêze jo dat hjir. Betanke foar it folgjen!

15:00
Omwenners teloarsteld fuort

De omwenners fan it takomstige wynpark Nij Hiddum-Houw binne woansdeitemoarn al teloarstel fuortgien. Fan 8.30 oant 10.00 oere ha se mei it spandoek DEMOCRATIE BEDANKT by de yngong fan it provinsjehûs stien en om 11.00 oere binne se fuortgien.

15:00
Stimming pas letter op de dei

De stimming fynt dus letter op de dei plak. Noch net dúdlik wannear.

14:53
Debat oer Nij Hiddum-Houw dien

It debat oer de komst fan wynpark Nij Hiddum-Houw is dien. De stimming is oan de ein fan de gearkomste. Nei alle gedachten sil dat woansdeitejûn wêze. Mar sa't it no liket stipet in mearderheid fan Provinsjale Steaten it útstel fan it kolleezje fan Deputearre Steaten. Dat binne de kolleezjepartijen CDA, VVD, FNP en SP. Ek de Christen Unie hat al sein akkoart te gean mei it lêste útstel.

Dat hâldt yn dat der legere mûnen komme (tiphichte mûnen 188 meter en net 208 meter), in bettere kompensaasjeregeling foar de buert (makliker partisipearje kinne yn it park) en in sa optimaal mooglike monitoaring fan sûnensklachten fan omwenners troch GGD en RIVM. Der komt in meldpunt foar minsken dy't klachten krije troch de mûnen. Fierder sil deputearre Kielstra besjen oft der wat oan de ferljochting fan de mûnen dien wurde kin, sadat minsken dêr minder lêst fan krije sille.

13:56

Andries Bakker folget it debat yn de Steaten

13:57

Andries Bakker folget it debat yn de Steaten

13:45
Net wer yn Hiddum-Houw

Deputearre Klaas Kielstra seit dat der yn de takomst gjin nije inisjativen op dit plak makke wurde sille. Dus it bliuwt by de njoggen wynmûnen yn wynpark Nij Hiddum-Houw.

13:32
Folslein draachflak net mooglik

Der leit in akseptabel plan dat temjitte komt oan de omjouwing. In part fan de befolking bliuwt tsjin. "Dat moat ik akseptearje", seit deputearre Klaas Kielstra, dy't seit der alles oan dien te hawwen om draachflak te krijen yn de omjouwing. De deputearre krijt foaral fan opposysjepartijen krityk dat er te min dien hat om dat draachflak yn de streek grutter te krijen.

13:24
Kielstra wol sjen nei alternative ferljochting

Deputearre Klaas Kielstra wol sjen nei alternative ferljochting fan de wynmûnen, dy't minder skealik is foar sûnens fan omwenners. Dy ferljochting moat wol in wetlike basis ha. Ferljochting fan de wynmûnen fan hast twahûndert meter heech moat, oars sjogge de fleantugen se net stean as it tsjuster is.

12:41
Skoft wer dien

Nei trije kertier skoft geane de steaten wer fierder. Deputearre Klaas Kielstra begjint mei syn taljochting op it oanpaste plan en fragen fan Provinsjale Steaten.

(Advertinsje)
(Advertinsje)