LIVEBLOG: Provinsjale Steaten beslute oer wynpark Nij Hiddum-Houw

27 jun 2018 - 13:35

Nei jierren fan diskusje is it woansdei safier: de polityk nimt it definitive beslút oer de komst fan njoggen mega-wynmûnen by de kop fan de Ofslútdyk, wynpark Nij Hiddum-Houw. Yn de ôfrûne wiken hawwe der ferskate harksitten west op it provinsjehûs dêr't sa'n 50 beswiermakkers harren punt nochris makke hawwe. Sy sizze dat de komst fan dizze wynmûnen skealik is foar harren sûnens, en wengenot. Ferslachjouwer Andries Bakker is by de gearkomste yn Provinsjale Steaten en docht yn dit liveblog ferslach fan de beslútfoarming.

18:00

Hjirby slute wy dit liveblog.

16:19
Nei seis oeren debat gjin beslút oer Nij Hiddum-Houw

No't it definitive beslút oer Nij Hiddum-Houw pas op 18 july nommen wurdt, komt der gjin twadde termyn, seit CdK Arno Brok. Sa einiget it debat oer de komst fan Nij Hiddum-Houw. Oer trije wiken prate de steaten fierder oer de komst fan it park. Dan moat der mear dúdlikens wêze oer de sûnensrisiko's en lingte fan de mûnen. Ek prate de steateleden dan oer it útwreide kompensaasjeregeling foar de omjouwing fan Hiddum-Houw oan de kop fan de Ofslútdyk. Sa komt der gjin beslút nei goed seis oeren debat.

16:00
Opposysje: pas yn jannewaris 2019 in definityf beslút nimme

Nei op 'e nij in skorsing komt de opposysje mei in reaksje. In lytse moanne is te koart om soarchfâldich saken te ûndersykjen. Remco van Maurik wol goed mei de omjouwing en inisjatyfnimmers yn petear. Dêrom wol de opposysje pas yn jannewaris 2019 in beslút oer in definityf beslút oer wynpark Nij Hiddum-Houw.

15:45
Koälysjepartijen en Christen Unie foar útstel beslút 18 july

Skorsing is wer dien. CDA-steatelid Fernande Teernstra nimt út wurd. Har partij wie ien fan de inisjatyfnimmers fan de skorsing. CDA hat oerlis hân mei kolleezjepartijen VVD, FNP en SP en kriget stipe fan de Christen Unie. De partijen geane akkoart mei útstel oant 18 july. Mar dan moatte Provinsjale Steaten wol in beslút nimme, oars falle subsydzjes fuort fan de ûndernimmers.

Teernstra seit dat de partijen hjirmei net partij foar de inisjatyfnimmers kieze. Mar de subsydzjes binne krúsjaal foar ôfspraken dy't al makke binne. Dat jild giet foar in part ek wer nei de omjouwing ta.

15:02
Skorsing oer mooglik útstel beslút Nij Hiddum-Houw

Kommissaris fan de Kening stelt skorsing foar. Ek CDA en PvdA freegje dêr no om. Want as de partijen yn Provinsjale Steaten Kielstra folgje yn syn útstel om pas op 18 july definityf te stimmen, hat in stimming hjoed oer moasjes en amendeminten ek net sa folle doel. Kielstra giet de útstellen fan de ferskate partijen wol efkes del, dêrnei folget de skorsing.

14:59
Kielstra folget mearderheid steaten

Kielstra hat sjoen dat in mearderheid fan de partijen yn Provinsjale Steaten útstel fan it beslút ha wolle. Se wolle dúdlikens oer de sûnensrisiko's, sjen oft der legere mûnen mooglik binne en dat der in hegere kompensaasje komme moat foar de omjouwing. Dêrom wol er útstel oant 18 july, de lêste gearkomste fan Provinsjale Steaten fan foar de simmer. Kielstra wol dan sa goed mooglik boppesteande saken útsocht ha.

14:39
Kielstra docht berop op inisjatyfnimmers

Deputearre Klaas Kielstra docht in driuwend berop op de inisjatyfnimmers fan it wynpark om dochs legere mûnen del te setten by Hiddum-Houw. 18 july moat der wol in beslút falle, seit Kielstra. oars kinne de inisjatyfnimmers net op 'e tiid de saneamde SDE+-subsydzjes oanfreegje.

14:37
Kielstra wol útstel beslút oant 18 july

BREKKEND Deputearre Klaas Kielstra stelt in útstel fan beslútfoarming foar. Oant 18 july. Yn de tuskentiid kin it kolleezje fan Deputearre Steaten besjen oft de mûnen leger kinne, oft der in hegere kompensaasje komme kin foar omwenners en hoe't de sûnensrisiko's metten wurde kinne. Kielstra sjocht dêryn in rol foar de GGD.

14:27
Kielstra: "Ik ha wol yn it gebiet west te praten"

Kielstra hat wol yn it gebiet west om te praten oer it wynpark. Lestige petearen. Kielstra hat net by de offisjele gearkomsten foar de omjouwing west. De deputearre hat grut respekt foar de minsken dy't yn de Omgevingsadviesraad sitten ha. Net alles is goed gien, mar oan de ynset fan dy minsken leit it net, seit Kielstra. Dy minsken hawwe harren ferantwurdlikens nommen, seit er.

14:23
Kielstra: "Emoasjes litte my ek net kâld"

It skoft is dien. Deputearre Klaas Kielstra nimt it wurd. Hy seit dat dit in yngreven beslút is mei in soad emoasjes út de omjouwing dy't him ek net kâld litte. Mar der is ek in realiteit: in beslút dat yn desimber 2014 nommen is dat it wynpark der komt.

(Advertinsje)
(Advertinsje)