Iepenloftspul Rêdbâd: in ympresje

23 jun 2018 - 08:32

It is wat sykjen ast net út de buert komst. Mar mei help fan Google Maps en twa kear freegjen, ride we om healwei sânen it hiem fan Sake van der Wal op. It is drok. Yn ien fan de loadsen fan it hofkersbedriuw oan de Patrimoaniumwei is de spilersploech har oan it klearmeitsjen foar de earste technyske trochrin fan Rêdbâd. It grutte teäterspektakel dat de kommende wiken acht kear opfierd wurdt yn de nije teätertún fan Broeksterwâld, is folslein útferkocht.

Repetysje yn de teätertún fan Broeksterwâld. Foto: Albert Jensma - Foto: omrop fryslan

Sa'n 120 entûsjaste spilers, dekôrbouwers en naaisters binne sûnt novimber dwaande mei de tarieding fan it stik. "Wat it publyk te sjen kriget? Spektakel", seit regisseur Tiffany van der Wal, de dochter fan Sake. Hynders, fjoer, fjochtsjen, boaten en flotten op it wetter en in leafdesskiednis. "We hawwe besocht alles sa echt mooglik nei te meitsjen. We wolle it publyk hielendal werombringe nei de tiid wêryn't dit ferhaal spilet, om it jier 700 hinne. Dat se echt fiele, hoe't it wie om doe yn Fryslân te libjen."

De 29-jierrige regisseur hie noch nea fan Redbad heard, mar doe't se in pear jier lyn tafallich de roman Redbad, kronyk fan in kening fan Willem Schoorstra oer it libben fan Redbad yn hannen krige, wie se fuort ferkocht. Hjir soe en moast se in teäterstik fan meitsje. En dan leafst yn de nije teätertún fan har heit.

Wat it publyk te sjen kriget? Spektakel!

Tiffany van der Wal, regisseur

De tún

Want úteinlik begjint dit aventoer fjouwer jier lyn, as Sake van der Wal, by him achterhûs in stik lân keapje kin. It like him wol wat, om der in park oan te lizzen. In soarte fan iepenbiere doarpstún. En omdat Sake ek in toanielman is, komt it plan yn him op om der dan gelyk ek mar in teätertún fan te meitsjen. No fjouwer jier letter, leit der in prachtich park mei mear as 500 ferskillende planten, beammen, kuierpaden en wetterpartijen. En dizze tún is no it natuerlike dekôr foar it earste iepenloftspul fan Broeksterwâld.

Iepenloftspul Redbad, in ympresje

Dit moat altyd wêze

Oer de legindaryske Fryske kening Redbad, is net folle bekend. "Mar wol mear as fan al dy oare bekende Fryske keningen", seit Willem Schoorstra, dy't der yngreven ûndersyk nei die. Hy skreau yn 2011 in histoaryske roman Rêdbâd, it boek dat Tiffany van der Wal op in dei yn hannen krige en omwurke ta it teäterstik.

Se brocht har plannen mei sa'n enorme drive.

Willem Schoorstra, skriuwer

"Tiffany hie it boek lêzen en woe der graach wat mei dwaan. Se hat my doe frege oft se it brûke mocht, om der in iepenloftspul fan te meitsjen. Ik haw de tún sjoen en fûn it in prachtich plak foar in teäterstik. En omdat se sa entûsjast oer it ferhaal wie en har plannen mei sa'n enoarme drive brocht, tocht ik fuort: dit moat altyd wêze.''

(Advertinsje)
(Advertinsje)