Iepenloftspul Easterwierrum: Alice yn Wûnderlân

16 jun 2018 - 08:09

Alice falt yn har eigen dream en dêryn moat se besykje om alle dreamen te beskermjen. Se kin dat allinnich dwaan troch eangsten te oerwinnen. En dat is ek it boadskip fan it stik; doar te dreamen. Wy dreame safolle, mar we dogge it net. Sjoch dy eangst yn de eagen en jei dyn dreamen nei. Alice yn Wûnderlân is gjin kopy fan de bekende films, mar in gehiel eigen ferzje wêryn't skriuwer Peter Sijbenga it publyk meinimt yn de absurde fantasywrâld fan Alice.

Ferslachjouwer: Johanna Brinkman

Berneiepenloftspul Alice yn Wûnderlân, in ympresje

Yn de dream fan Alice is neat gewoan. Se komt in gekke huoddemakker tsjin en giet de striid oan mei in lilke reade keninginne. Alice, spile troch Mette van der Eems, moat ferskate opdrachten dwaan. As se by de lêste opdracht is, moat se de Tsjantelkwak deadzje. Ja, de Tsjantelkwak! En as dat slagget, feroaret Underlân yn Wûnderlân. Mar om dat foarinoar te krijen, moat se rap wêze. De reade keninginne fynt dat der koppen rôlje moatte, en seker dy fan Alice...

Foto: Omrop Fryslân

De reade keninginne

De reade keninginne wie in ûnskuldich famke dy't op in stuit fan wat slims beskuldige waard. Dêrom fynt se no dat alles wier wêze moat. Se hâldt allinnich mar fan de wierheid, en dreamen binne stom. Dreamen binne der om stikkenmakke te wurden. Yn Underlân hat se de macht en dy wol se net kwytreitsje oan Alice en de Wûnderlanners.

Foto: Omrop Fryslân

Ien grutte dream

Nea yn de histoarje fan it berne-iepenloftspul wiene der safolle personaazjes op it poadium te sjen as no. Fan de 36 bern dy't meidogge, hawwe tritich in rol. Der bart konstant wat nijs op de flier, wêrtroch't jo as sjogger hieltyd fernuvere wurde en de fantasy de frije loop rinne litte kinne. De bern bringe poppen ta libben en somtiden liket in sêne net te dogen. Mar alles is mooglik, want Alice yn Wûnderlân is ien grutte dream.

Wy hawwe alle frijheid om alles wat we grappich fine yn it stik te ferwurkjen. Ek al slacht it nearne op, yn de wrâld fan Alice kin alles.

Romke Gabe Draaijer, regisseur

Regisseurs Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom oer it stik

(Advertinsje)
(Advertinsje)