Iepenloftspul Grou: Gabe Skroar past op de bruorren Halbertsma

02 jun 2018 - 11:26

"Ik hie sels bruorren dy't wolris boppe oan de trep stiene te pisjen as ien nei boppe woe." Freark Smink spilet Gabe Skroar, de man dy't op de bruorren Halbertsma passe moat en dat falt net ta. De bruorren fleane alle kanten út yn dit teäterspektakel oan it wetter.

Gabe Skroar - Foto: Omrop Fryslân, Miranda Werkman

Gabe Skroar en de Halbertsma bruorren, in ympresje

In djipsinnige dûmny, in trochdriuwerige ûndernimmer, in drinkende en dichtsjende dokter en in houtkeapman. It is in bysûnder stel, de bruorren Halbertsma fan Grou. Yn dit stik, skreaun troch Bouke Oldenhof, wurdt boarte mei de histoarje, sûnder de wierheid geweld oan te dwaan.

De haadpersoan

Gabe Skroar, de kreupele kleanmakker spile troch Freark Smink, moat op it stel passe. Dat hat er heit en mem tasein krekt foar harren dea. Mar se binne jong, en fleane alle kanten op. It binne de gedichten en de ferhalen dy't har bine.

Dat jildt dan wer net foar de keapman, want dy docht net oan ferhalen. De fraach yn dit stik is oft se byinoar komme. Binne it de houliken en feesten dy't se tichter bymekoar bringt? Of de driging fan earmoed en dea?

As sjogger wurde je earst wat op it ferkearde spoar set. Want Gabe Skroar is fansels ea betocht as fantasy figuer troch de bruorren Halbertsma. Joast, Tjalling en Eeltje skriuwden 'De Lapekoer fan Gabe Skroar' yn 1822. De basis foar de ferneamde klassiker 'Rimen en Teltsjes'. Yn dit muzikale teäterspektakel wurdt Gabe Skroar in besteand persoan. Of dochs net?

Wa wiene de Halbertsma bruorren no eins?

Neffens De Kanon fan de Fryske Skiednis wie Joast Hiddes Halbertsma 'Mister Fryslân'.

Gabe Skroar en de Halbertsma bruorren, Freark Smink

Om yn de rol te kommen hat Smink earst neitocht hoe't er dat fysyk meitsje kin. Gabe Skroar rint mank. It docht Freark tinken oan ien dy't eartiids by him yn it doarp Sondel wenne. Dat loopke hat er wat oernaam, mar wol op sa'n wize dat er it ek it hiele stik folhâlde kin. Earder hat er yn in oar stik wol mei Rense Westra meimakke dat dy nei in pear repetysjes al nei de fysio moast. "Sjoch, dat woe ik dus net."

Se dogge my eins ek wol tinken oan de bruorren Hans en Wim Anker

Freark Smink, akteur

Smink is sljocht op histoarje. Hy wit dan ek in soad fan de Halbertsma's en kin der oer fertelle as kin er se persoanlik en is hy se ferline wike noch tsjinkaam. It wiene allegear stik foar stik manlju dy't fierder seagen as Grou. Yn dy tiid krigen se lykwols net altyd de erkenning foar har ynset en prestaasjes.

De Ankers

Yn it stik binne it net maklike figueren om op te passen. Mar se hawwe wol in goed hert. Sa is der in ferhaal oer Tjalling Halbertsma. Hy trout foar de twadde kear. Dat wurdt in grut feest, oeral hingje de flagen út. Der wurdt sels in bêste ko slachte en alle earme minsken yn Grou krije in stik. Al mei al docht it Smink eins wol wat tinken oan de advokaten Hans en Wim Anker. Ek sy hellen nuvere fiten út en wiene doerakken yn harren jeugd.

(Advertinsje)
(Advertinsje)