Resinsje: Ontwakend Landschap: in ekspedysje yn de Fryske natuer

28 maaie 2018 - 11:59

Recensie: Ontwakend Landschap: een expeditie in de Friese natuur

Wa bisto?
Johanna Brinkman.

Wat is dyn funksje by Omrop Fryslân?
Ik bin ferslachjouwer en buroredakteur.

Wat hasto mei kultuer?
Ik ha in eftergrûn yn kulturele antropology, wêrtroch't ik it nijsgjirrich fyn om minsken en harren kultueren te begripen en te sjen hoe't se inoar beynfloedzje. Troch dêr iepen foar te stean, sjogge je folle mear.

Wêr hast hinne west?
Ontwakend Langschap; in produksje fan Pier21, Kening fan 'e Greide en Slow Food Youth Network Fryslân. Lokaasje: Nasjonaal Park de Alde Feanen.

Hoefolle stjerren?
Fjouwer.

Foto: Omrop Fryslân, Johanna Brinkman

De skjintme fan it Fryske lânskip sjoch ik alle dagen om my hinne. Yn de auto ûnderweis nei myn wurk kom ik by de Tsjûkemar del en as ik by myn hynder bin, stean ik mei de learzens midden yn de Fryske greide. Mar besef ik it wol echt? Sjoch ik wol goed? Sjoch ik wol dat it Fryske wide lânskip yn de wikseljende tiden fan it jier mei alle fûgels en planten? Miskien bin ik der al tefolle oan wend rekke en is de skjintme fan it Fryske lânskip in fanselssprekkendheid wurden. Fryslân is ommers de moaiste provinsje fan it lân, sa sizze in soad minsken al jierren. Troch Lonely Planet ûnderwilens oanmurken as in 'ferburgen pearel'. Dat witte de Friezen ommers allang.

Mar der is in ferskil tusken it lânskip kenne, wurdearje, derfan hâlde en it ek echt sjen, rûke, fiele en priuwe. Underfine hoe't de Fryske kultuer en natuer by elkoar komme. De ekspedysje Ontwakend Landschap biedt dy ûnderfining, lykas se sels sizze, in 'ultime belibbing' fan tolve oeren lang middenyn de Fryske natuer. It lânskipsaventoer begjint yn de jûn en soarget nei in oernachting yn in tinte foar in bysûnder begjin fan de dei. It is in kado fan it lânskip en syn bewenners, mar lit dêrneist ek de kwetsberheid fan it lân sjen.

Foto: Ontwakend Landschap

In neare nacht

It Nationaal Park de Alde Feanen is dit wykein it haadplak fan it lanlike natuerfestival Fête de la Nature. Op it programma stiet fan freed op sneon de ekspedysje Ontwakend Landschap. Dit ûnderdiel fan Kulturele Haadstêd is foarich jier al begûn, mar is no foar it earst yn 2018.

Fan aktiviteitebuorkerij De Wartenster rinne we mei in groepke fan sa'n tweintich minsken rjochting it Wartenster Wiid. Dêr leit in pream op ús te wachtsjen, wêrmei't we nei it natuergebiet fearn wurde. Wêr't we earst noch fleurich swaaie nei de minsken dy't lâns it wetter yn Warten genietsje fan in drankje of sitte te fiskjen, genietsje we letter fan de rêst yn it hieltyd stiller wurdende lânskip.

De smûke preamfeart biedt in prima mooglikheid om alle dielnimmers in bytsje kennen te learen. Skipper Jacob fertelt ûnderwilens spûkferhalen oer de Lange Sleat. As we yn de buert fan de yn de Twadde Wrâldoarloch delstoarte Lancaster bommewerper komme, farre we yn alle rêst sûnder motor lâns it monumint dat dêr stiet ta neitins oan de omkommen bemanning. De tocht kin my net lang genôch duorje, mar op in stuit lizze we oan en geane we fan de pream ôf om it aventoer rinnend fierder te dwaan.

Foto: Ontwakend Landschap
(Advertinsje)
(Advertinsje)