"Wat (noch) net op de wurklist stiet fan it keatsbûn"

13 mrt 2018 - 19:20

"It keatsseizoen komt der oan. It earste seintsje dat je dêroer krije is de oankundiging fan de Algemiene Ledegearkomste, yn keatsrûnten better bekend as de AV. Dy AV is tongersdei. As sjoernalist krije je dan in digitaal pak papier tastjoerd fan Boukje fan it bûnsburo en dan kinne je der mar foar sitten gean.

Troch Geert van Tuinen

It keatsseizoen begjint dit jier op 27 april yn Holwert mei in partij foar earsteklassers. De lêste keatsbal wurdt slein op snein 16 septimber troch de tritichplussers yn Winsum. En dan binne der yn 2018 440 partijen ôfwurke yn 16 kategoryen.

Ik blêdzje troch de stikken. De rekken 2017 slút mei in posityf resultaat fan, skrik net, 394 euro. En dat op in begrutting fan krapoan acht ton. Dy begrutting is foar 2018 ek rûn, al moat der wol in greep fan 95.000 euro dien wurde yn de reserves. Ik lês, lykas foargeande jierren, dat de subsydzjebydragen fan NOC*NSF wer wat leger útfallen binne, mar gelokkich hat haadbestjoerslid Jan van Erve de wyn der goed ûnder en hat hy, mei Rianne Tanghe en meiwurkers, soarge foar mear sponsorjilden. Dat kompensearret moai. Mei FB Oranjewoud hat de KNKB in baas sponsor foar meardere jierren fêstlein. 127.000 euro smyt FB Oranjewoud yn it jier yn it keatsen en as de KNKB goed syn bêst docht kin dêr noch ris goed 17.000 euro by komme. Koesterje sa'n jildsjitter!

Soargen binne der ek by it KNKB. It senioareledetal rint hurd tebek. Yn fergelyk mei 2015 alwer 1.385 leden minder. It totaal binne der no 8.714 senioareleden. Soarchlik. Gelokkich kompensearret de jongerein it in bytsje. Dêr falt in pluske te notearjen fan 46, op in totaal fan 2.807. It bûn telt no 11.500 leden en de fraach is mar oft it totaal op termyn boppe de 10.000 bliuwe kin. Sa net, dan wurdt it KNKB echt in marzjinaal sportbûn.

It binne in pear grepen út de jierstikken fan de KNKB. As ik it goed ynskat, kin de gearkomste binnen trije kertier ôfhannele wurde. It measte sil mei in klap fan de hammer ôfdien wurde. Fansels, de AV-tigers sille har wol wer efkes jilde litte, mar foarsitter Wigle Sinnema kin op syn folslein eigen, mei ik sizze relaxte wize, de gearkomste flot nei syn ein bringe. Dat wie ferline jier ek sa. Mar doe betocht Wigle him dat syn "moments of fame" wol hiel koart west hienen. En doe betocht hy dat alle haadbestjoersleden mar wat fertelle moasten oer harren portefúlje. Tsja.. sa kinne je in gearkomste ek oprekke.

Dit senario driget dit jier wer, mar no haw ik in tip foar Wigle. Want der is wol wat oan de hân yn keatslân. De publike belangstelling foar it keatsen nimt ek ôf en no binne der in oantal leafhawwers, keatskenners, dy't ris in pear jûntsjes byelkoar sitten hawwe en wat plannen makke hawwe. It binne net de minsten dy't har drok meitsje om feroaringen yn de keatssport. Wat te sizzen fan âld-keatsers Gerrit en Johan Okkinga, Johannes Brandsma en de leafhawwers Durk Bonnema, Dirk Wiersma en Syds Schat. Der sil grif wol in drankje skonken wêze by de byienkomsten fan dizze manlju (dat heart úteinlik by it keatsen), mar sy komme mei hiel konkrete foarstellen om it keatsen oantrekliker te meitsjen. En dy plannen binne ek al oan de KNKB presintearre.

Tongersdei 8 maart sieten de mannen om de tafel mei bûnsdirekteur Marco Hoekstra en de haadbestjoersleden Tjeerd Dijkstra (skiedend HB-lid) en Dirk Kuperus (syn opfolger). En it hat in goed petear west, sa liet de frontman fan de leafhawwers, Johan Okkinga, witte. Mar oft de besteande plannen al dit jier syn beslach krije, is noch mar de fraach.

De ranking stiet boppe-oan de winskelist fan de leafhawwers. Of leaver sein: it ophâlden mei dy ranking. Ik fertaal mar efkes hoe't der troch in protte minsken (en seker troch dizze leafhawwers) sjoen wurdt nei dit wiskundich útdoktere systeem fan promoasje en degradaasje. De ranking is as in Folendamske pofbroek om it liif fan in te meager bern. Fierstente grut. Fierstente yngewikkeld. Net in minsk begrypt it. Fuort mei dy ranking dus, sa sizze de leafhawwers.

It alternatyf? Dat komt út de âlde doaze. "Oude wijn in nieuwe zakken", mar yn dit gefal neat mis mei. Yn de 90'er jierren wie der it promoasje/degradaasje systeem ûnder de namme "Yn it fjoer fan it Spul". Dat wolle ús leafhawwers wer werom hawwe. Acht partijen keatse op haad- en earste klasse. Punten telle en de ûnderste twa partoeren fan de haadklasse degradearje nei de earste klasse en, omkeard, de boppeste twa fan de earste klasse gean nei de haadklasse. En de beoardieling fan (de prestaasjes fan) de keatsers komt wer yn hannen fan in sterke, ûnôfhinklike Technyske Kommisje (de mannen hawwe al in list mei nammen).

Prachtich systeem. Wurket as in tierelier, elkenien begrypt it en it past by de aard en omfang fan it keatsen. Foar de folsleine útwurking kin altyd noch in berop dien wurde op de útfiners fan dit systeem, âld-foarsitter Sake Saakstra en âld- haadbestjoerslid Willem de Haan. Ik soe sizze: Dwaan. Direkt! Mar sa ienfâldich leit it net by it haadbestjoer, want de ranking is dochs in bytsje hillich yn bestjoerlike rûnten. Mar goed: it plan leit der no yn alle gefallen. Der wurdt oer praat.

De leafhawwers komme mei mear. Hiele praktyske dingen. Lykas it opjaan fan de partoeren foar de ferskate partijen. 'Hoecht net mear', sizze de mannen. Je stean op dy list, dat wit elkenien. Pas as je net kinne, dan moatte je je efkes ôfmelde. Prima! Dat foarkomt "Wytmarsumer tastannen". Keatsferiening Pim Mulier moast it ferline jier op syn grutte keatspartij dwaan sûnder de PC-winners, omdat Bauke Triemstra ferjitten wie it partoer op te jaan. Skande fansels.

De leafhawwers wolle ek it bylotysjen wer yn eare werstelle (dus net mear by freegje) én wolle de ferdieling tusken frije formaasje partijen en troch elkoar lotterspartijen oars hawwe. Dy ferdieling is no 24 frije formaasjepartijen om 5 troch elkoar lotterspartijen. De leafhawwers wolle nei in ferdieling fan 20 om 10. Dat is goed nijs foar de 'mindere goaden', dy't no folle mear kâns krije om op it heechste nivo ris súksesfol te wêzen. Wurket stimulearjend.

Fierders wolle de leafhawwers wat dwaan oan it ynslaan op it wedstriidfjild. Moat folle koarter (of hielendal net) as no yn de praktyk bart. Skoften sit it publyk nei neat te sjen. Neat wurdich. Aksje op it fjild! En dat skeelt by eltse partij al gau fiif minuten. By 10 partoeren (9 partijen) is dat krapoan in oere tiidwinst! En koartere wedstriden, dat wol dochs ek de KNKB? Rap ynfiere dus dy maatregel.

En sa binne der noch mear ideeën, bygelyks oer ferskate kleuren ballen, in amer mei ballen op de boppe (trochkeatse bliksem, net wachtsje op dy iene bal) en oare hiel praktyske, flot yn te fieren ideeën. In moai inisjatyf fan de leafhawwers, dat freget om, wêr't dat kin, rappe, konkrete útwurking en útfiering. It leafst noch foar dit seizoen.

De stimming is posityf, dus ik bin optimistysk. En in earste konkrete stap kin al set wurde op de AV fan tongersdei. As Wigle tinkt: dizze gearkomste giet wol hiel rap, jou dan efkes it wurd oan Johan Okkinga en lit him fertelle oer de ideeën fan him en syn maten. Dan komt der beweging. Dan is elkenien bypraat. En dêr is sa'n AV dochs ek foar bedoeld, toch?"

Trefwurden: 
KNKB keatsen
(Advertinsje)
(Advertinsje)