Stellingwarver Skrieversronte krijt raod van advies

17 mrt 2017 - 16:06
Ype Dijkstra wurdt lid fan de Raod van Advies

De Stellingwarver Skrieversronte hat in ried fan advys krigen. It bestjoer fan de stichting hat de advysried ynsteld omdat dy hieltiten mear te meitsjen krijt mei saken dy't foaral op bestjoerlik mêd lizze. En dan giet it foaral om saken dy't yn de takomst spylje sille.

Om dêr op yn te spyljen is der no in raod van advies. Dêr sitte sân minsken yn ûnder wa it hast âld-keamerlid Lutz Jacobi en âld-boargemaster Ype Dijkstra.

(Advertinsje)
(Advertinsje)