Top 10: de populêrste Facebookberjochten fan de omrop

17 nov 2016 - 15:21

De onlineredaksje fan Omrop Fryslân fiert in lyts feestje. Sûnt tongersdei hat de omrop mar leafst 50.000 folgers op Facebook en dêr binne wy tige grutsk op! Us Facebookfreonen wurde alle dagen op ‘e hichte hâlden fan it grutste en opfallendste nijs, dêr’t de omrop mei dwaande is en fansels de nedige (Fryske) ferdivedaasje. Spesjaal foar dit heuchlike feit hawwe wy in top 10 makke fan Facebookberjochten dy’t massaal dield en liked waarden. Yn willekeurige folchoarder.

1. Izelwille

Alle jierren is it wer de fraach oft der in Alvestêdetocht riden wurden kin. Mar sis no sels, ride op in iisbaan foar hûs op de dyk of stoepe is dochs ek machtich moai? Dat is dan wer it foardiel fan izel…

2. Puzelje

Wat hawwe in Frysk hynder, klompen en in Omroplogo mei elkoar te krijen? Neat, mar kinst der wol in leuke puzel mei meitsje en Friezen binne gek op puzeljen blykber...

3. Dûnsjende kij

Wa wurdt no net bliid fan moai waar bûten? De kij fan boer Oosterhof yn Drachten yn alle gefallen wol. Se dûnsen deroer doe’t se nei in lange winter op stâl de greide yn mochten. De bylden giene de hiele wrâld oer.

4. Bleat

Boarstfieding taboe? Net foar mem Justina. As har dochterke Fiora graach drinke wol, kin dat. Ek al sit mem op dat stuit yn in live-telefyzjeútstjoering. En dat soarget foar de nedige diskusje.

5. Donor socht

De krêft fan sosjale media: de sike poppe Sophie makket in soad los. Har âlden dienen in oprop foar in donor foar in nije lever. It berjocht wurdt 2500 kear dield.

Trefwurden: 
Omrop Fryslân Facebook
(Advertinsje)
(Advertinsje)