Wynpark Nij Hiddum-Houw wer stap fierder

06 sep 2016 - 16:50
Foto: Omrop Fryslân

It wynpark Nij Hiddum-Houw by de kop fan de Ofslútdyk is wer in stap tichterby. Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe tiisdei de startnotysje besprutsen en dy wurdt yn oktober behannele yn Provinsjale Steaten. Dy kinne dan noch eigen winsken en betingsten taheakje. It oantal wynturbines en de hichten lizze noch net fêst. Der wurde earst ferskillende opstellings ûndersocht. As alles rint sa't de provinsje graach wol, dan is it wynpark yn augustus 2020 klear

Inisjatyf

Wynpark Nij Hiddum-Houw is in inisjatyf fan Nuon Wind Development BV en de pleatslike partijen Windpark A7 BV en Brouwer Windturbines BV. Provinsjale Steaten leinen de globale lokaasje yn desimber 2014 fêst.

Ekstra fermogen

Nei it oprêden fan sa'n 6 megawatt oan besteande mûnen moat op dizze lokaasje 36 megawatt ekstra wynfermogen ûntstean. It park krijt dus in fermogen fan sa'n 42 megawatt.
De provinsje sil, yn de mande mei de inisjatyfnimmers, de omjouwing mei klam belûke by de planfoarming. Troch ynformaasjegearkomsten, ynspraakjûnen en persoanlik kontakt.

Trefwurden: 
wynpark Nij Hiddum Houw
(advertinsje)
(advertinsje)