Lotting 40ste Frouljus PC Weidum

23 aug 2016 - 09:02

Woansdei wurdt yn Weidum foar de 40ste kear de Frouljus PC ferkeatst. It is de wichtichste wedstriid foar de froulju fan de hoofdklasse. Op de lotting moandeitejûn wiene hast alle froulju oanwêzich. De measten lutsen sels it lot.

Op de list stean tolve partoeren. De partij op it smûke keatsfjild fan Nije Kriich begjint woansdei om 11.00 oere. De schiedsrjochters binne Willem Postma fan Bitgum en Johny Bergsma fan Minnertsgea.

1. Nelie Steenstra 2. Tineke Dijkstra
Anna-Brecht Bruinsma Hermine Sytema
Geke de Boer Jeske de Boer
-  
3. Rianne Vellinga 4. Sietske Okkema
Maaike Osinga Martine Tiemersma
Harmke Siegersma Martzen Deinum
-  
5. Joukje Kuperus 6. Iris van der Veen
Klasine Huistra Imke van der Leest
Marije van der Meer Sjanet Wijnia
-  
7. Ilse Tuinenga 8. Elly Hofman
Sjoukje Visser Marte Altenburg
Manon Scheepstra Renske Terwisscha van Scheltinga
-  
9. Jildou Sweering 10. Marije Hiemstra
Sigrid de Jong Anke Winkel
Grada van der Schoot Jennie Terpstra
-  
11. Wiljo Sijbrandij 12. Anne Monfils
Sandra Hofstra Nynke Sijbrandij
Louise Krol Marrit Zeinstra
Trefwurden: 
keatsen Weidum frouljus PC
Diel dit berjocht op:
(advertinsje)