Mear ûndersyk nei âlde pleatsen yn Fryslân

08 des 2015 - 08:53

Undersyk nei âlde pleatsen yn Fryslân, Paul Borghaerts út Easterein is der al tiden drok mei. Earder dit jier ûntduts de ûndersiker de âldste pleats fan Fryslân, dy stiet yn Reahûs en komt út 1595.

Borghaerts besiket benammen mear te witten te kommen oer it byntwurk fan de âlde pleatsen. De Eastereiner wol graach op mear plakken yn Fryslân ûndersyk dwaan. 

''Er staan in Friesland nog heel veel oude boerderijen,'' sa seit ûndersiker Paul Borghaerts. ''Maar er zijn ook nog heel veel bouwfasen terug te vinden over de eeuwen in enkele boerderijen waar er nog maar enkelen van over zijn. Die moet je wel eerst identificeren om te kijken of ze historisch belangrijk voor Friesland zijn.''  

(Advertinsje)
(Advertinsje)