50PLUS: Mear omtinken foar âlderen yn Fryslân

18 sep 2015 - 18:28
50Plus

De steatefraksje fan 50PLUS wol dat de provinsje mear docht foar Fryske âlderen. Fraksjefoarsitter Jan Waterlander fynt it moai dat it nije kolleezje fan Deputearre Steaten yn syn plannen eksplisyt omtinken jaan wol oan de âlderein, mar konkrete plannen ûntbrekke neffens him.

50PLUS wol dat der gau útfierbere plannen komme foar bygelyks de bou fan leeftiidsbestindige wenningen, rekreaasjefoarsjenningen en de soarchekonomy yn Fryslân.

(advertinsje)
(advertinsje)