Riemersma lektor Frysk

26 aug 2010 - 14:27

Dr. Alex Riemersma is beneamd ta lektor Frysk en Meartaligens yn Underwiis en Opfieding. Dit lektoraat is in gearwurking tusken de Fryske Akademy, NHL Hegeskoalle en Stenden Hegeskoalle. It lektoraat krijt subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Riemersma wol mei it lektoraat in ynnovaasjeprojekt opsette foar de oansluting fan trijetalich basisûnderwiis nei meartalich fuortset ûnderwiis. Dêrneist wol de lektor in masteroplieding Meartaligens opsette.

Trefwurden: 
argyf
(Advertinsje)
(Advertinsje)