Earste Freulelist ferkeatst

11 aug 2010 - 11:38
(argyffoto)

De earste list is ferkeatst yn Wommels. Op de twadde list fan de Freule steane de partoeren: Aldeleie-Easterein, Achlum-Bitgum, Reahûs/Turns-Ysbrechtum, Seisbierrum/PitersbierrumItens, Koarnwert-Eanjum, Berltsum-Sint Anne, Dronryp-Tsjummearum, Minnertsgea-Harns, Goaiïngea-Wommels, Boalsert-Reduzum, Gaast/Ferwâlde-Frjentsjer en Arum-Sint Jabik.

De favoriten Sint Anne en Boalsert binne dus noch yn it spul.

Trefwurden: 
argyf
(Advertinsje)
(Advertinsje)