Tsjummearum fan de list

05 aug 2009 - 10:33

Ien fan de favorite partoeren op de Freule, dat fan Tsjummearum is al nei ien keatspartij fan de list. Yn de partij tsjin Wjelsryp koene Willem Heeringa, Rick de Graaf en Robert de Bruin it net oprêde.

Ek de partoeren fan Holwert, Arum, Skettens/Longerhou, Wommels, Lekkum, Seisbierrum/Pitersbierrum, Menaam, Snits, Winsum, Drachten, Weidum, Driezum, Peins, Itens, Winaam, Froubuorren en Burchwert geane net fierder nei de twadde list.

Trefwurden: 
argyf
(Advertinsje)
(Advertinsje)