Lotting frouljus PC bekend

18 aug 2014 - 20:44
Keatsen - Foto: Aise van Beets, Omrop Fryslân

Yn Weidum is moandeitejûn lotte foar de 38e edysje fan de frouljus PC. Foar it earst waard der stjoerd lotte. Titelferdigeners Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra treffe it debutearjende trio fan Elly Hofman út Dronryp, Pytrik Visser fan Seisbierrum en Lilijan Kingma fan Sint Anne.

Kânshawwers Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra nimme it op tsjin Marije van der Meer, Klasine Huistra en Anke Marije Pompstra.

Woansdei begjinne de partijen om 11.00 oere op it keatsfjild fan keatsferiening Nije Kriich.

Lotting frouljus PC Weidum 2014

1.) Evelien Westra
Esther Wagenaar
Annelien Broersma

2.) Sietske Okkema
Anke Winkel
Jelien Pompstra

3.) Lisette Wagenaar
Leonie van der Graaf
Fenna Zeinstra

4.) Marije van der Meer
Klasine Huistra
Anke Marije Pompstra

5.) Nicole Hempenius
Imke van der Leest
Harmke Siegersma

6.) Marije Hiemstra
Maaike Osinga
Margriet Bakker

7.) Nelie Steenstra
Feikje Bouwhuis
Anouk Tolsma

8.) Sanne Velsma
Nynke Sijbrandij
Wiljo Sijbrandij

9.) Iris van der Veen
Sjoukje Visser
Manon Scheepstra

10.) Elly Hofman
Pytrik Visser
Lilijan Kingma

11.) Nynke Sinnema
Marte Altenburg
Renske Terwisscha van Scheltinga

12.) Nieke Wateler
Martine Tiemersma
Geke de Boer

Trefwurden: 
keatsen Weidum frouljus PC
(advertinsje)
(advertinsje)