Fyftjin PC partoeren bekend

21 jul 2014 - 08:58
Foto: Henk Bootsma

Nei de keatswedstriden fan it ôfrûne wykein, binne fyftjin partoeren foar de 161ste PC fan woansdei 30 july yn Frjentsjer bekend.

1. Martijn Olijnsma Grou, Marten Feenstra Feinsum, Pier Piersma Easterlittens
2. Gert-Anne van der Bos Ljouwert, Taeke Triemstra Sint Jabik, Daniël Iseger Ljouwert
3. Johan van der Meulen Bitgummole, Renze Pieter Hiemstra Sint Jabik, Hylke R. Bruinsma Minnertsgea
4. Jan-Dirk de Groot Bûtenpost, Dylan Drent Harns, Hans Wassenaar Ljouwert

5. Bauke Triemstra Sint Jabik, Alle Jan Anema Grou, Hendrik Kootstra Minnertsgea
6. Tjisse Steenstra Bitgummole, Herman Sprik Wytmarsum, Cornelis Terpstra Bitgummole
7. Enno Kingma Sint Jabik, Pieter-Jan Plat Ljouwert, Jouke Bosje Ljouwert
8. Dirk-Yde Sjaarda Easterein, Erik Haitsma Wommels, Siebe Greidanus Wjelsryp
9. Hendrik Tolsma Goutum, Allard Hoekstra Frjentsjer, Thomas van Zuiden Tjerkwert
10. Jelte Pieter Dijkstra Easterein, Hendrik Jan van der Velde Boalsert, Sjoerd de Jong Sint Anne
11. Michiel Scheepvaart Makkum, Tjerck Karsten Boalsert, Erwin Zijlstra Easterlittens
12. Feiko Broersma Ljouwert, Sip Jaap Bos Eanjum, Jelte Visser Seisbierrum
13. Pieter van Althuis Frjentsjer, Jacob Klaas Haitsma Wommels, Patrick Scheepstra Frjentsjer
14. Gosse Beeksma Koarnjum, Bauke Dijkstra Easterein, Rudolf Soepboer Holwert
15. Haije Jan Nicolay Britsum, René Anema Balk, Jan Schurer Frjentsjer

Foar de keats-off fan 24 july ha ûndersteande fjouwer partoeren har pleatst.

16. Willem Heeringa Tsjummearum, Johan Diertens Dronryp, Douwe Anema Nes (D)
17. Arnold Zijlstra Tsjummearum, Tsjerk Elsinga 's-Hertogenbosch, Hillebrand Visser Makkum
18. Menno van Zwieten Peins, Kees van der Schoot Seisbierrum, Gerrit-Jan Duiven Hartwert
19. Johannes van der Veen Pitersbierrum, Hyltje Bosma Makkum, Steven de Bruin Tsjummearum

Trefwurden: 
keatsen PC
(advertinsje)
(advertinsje)