Tredde list Bûnspartij bekend

09 jun 2014 - 13:41
Foto: Henk Bootsma

De partoeren op de tredde list by de Bûnspartij yn Frjentsjer binne bekend. In ferrassende ferliezer yn de twadde omloop wie Sint Jabik, dat ûnderút gong tsjin Skearnegoutum. Op de tredde list hat Berltsum yntusken wûn fan Balk. Minnertsgea fersloech Bûtenpost.

De partijen Deinum-Hilversum, Skearnegoutum-Eanjum, Britsum/Jelsum/Koarnjum-Boalsert, Grou-Bitgum, Wytmarsum-Tsjummearum, Seisbierrum-Easterlittens binne noch oan 'e gong. Frjentsjer is as steand nûmer troch nei de fjirde list.

(advertinsje)
(advertinsje)