Nije direkteur Doarpswurk

13 maaie 2014 - 21:02
Doarpswurk-logo

Jan Hendrik Jansen is de nije direkteur fan Doarpswurk. Doarpswurk stimulearret inisjativen dy't de leefberens op it Fryske plattelân fersterkje. Dat wurdt dien troch stipe te jaan oan doarpshuzen, doarpsbelangen en oare boargerinisjativen.

Jansen hat in soad ûnderfining yn ferskate direksjefunksjes en op it mêd fan ûntwikkelings yn wiken en doarpen. Hy hat in soad nocht oan syn nije baan. Neffens him binne it spannende tiden mei besunigings, mar hy sjocht syn nije baan ek as in útdaging.

(advertinsje)
(advertinsje)