Lotting frouljus-PC Weidum

19 aug 2013 - 22:29

Yn Weidum is moandeitejûn lotte foar de frouljus-PC fan 2013. Woansdei 21 augustus is de frijeformaasjepartij foar de 37e kear. De wedstriid begjint om 11.00 oere op it smûke keatsfjild fan Nije Kriich middenyn it doarp. It favorite partoer fan Lisette Wagenaar lotte dreech tsjin it trio fan Nynke Sijbrandij.

Lotting frouljus PC Weidum

1) Iris van der Veen - Frjentsjer
Sjoukje Visser - Ie
Manon Scheepstra - Frjentsjer

2) Tineke Dijkstra - Easterein
Judy Bergsma - Wommels
Melissa Rianne Hiemstra - Stiens

3) Joukje Kuperus - Dronryp
Feikje Bouwhuis - Boalsert
Harmke Siegersma - Berltsum

4) Sanne Velsma - Grins
Mariska Hoogland - Bitgummole
Anke Marije Pompstra - Wommels

5) Nynke Sijbrandij - Dearsum
Maaike Osinga - Frjentsjer
Wiljo Sijbrandij - Dearsum

6) Lisette Wagenaar - Sint Anne
Leonie van der Graaf - Berltsum
Fenna Zeinstra - Snits

7) Ilse Noorman - Mantgum
Martine Tiemersma - Easterein
Margriet Bakker - Winsum

8) Nelie Steenstra - Bitgummole
Klasine Huistra - Reduzum
Marije van der Meer - Grins

9) Nynke Sinnema - Grou
Esther Wagenaar - Sint Anne
Annelien Broersma - Easterlittens

10) Nicole Hempenius - Frjentsjer
Marte Altenburg - Grou
Renske Terwisscha van Scheltinga - Wiuwert

11) Marije Hiemstra - Easterein
Imke van der Leest - Easterein
Geke de Boer - Wergea

12) Rianne Vellinga - Frjentsjer
Marike Beckers - Boalsert
Miranda Scheffer - Menaam


Trefwurden: 
keatsen Weidum frouljus PC
(Advertinsje)
(Advertinsje)