Earste omloop Freule ferkeatst

07 aug 2013 - 12:46

Op de Freulepartij yn Wommels is de earste omloop ferkeatst. Foar Sint Anne, Peins, Akkrum, Achlum en Harns siet de wedstriid der nei de earste omloop al op. Ek Tsjummearum, Minnertsgea, Boalsert, Tsjom en Goaiïngea kamen net fierder as de earste ronde.

De winners binne dwaande mei de twadde omloop. In tal partoeren foar de tredde omloop is al bekend. Dat binne Rie, Bitgum, Winsum, Wytmarsum, Alde Leie, Sint Jabik en Berltsum. Ek Frjentsjer, winner ferline jier, sit noch yn de striid om titelprolongaasje.

Utslaggen op teletekstpag. 570

Earste omloop

1. Lollum-Waaksens tsjin 2. Deinum 3-5 4-6
3. Bitgum tsjin 4. Harns 5-0 6-0
5. Sint Anne tsjin 6. Frjentsjer 2-5 0-6
7. Easterein tsjin 8. Tsjummearum 5-3 6-6
9. Winsum tsjin 10 Wjelsryp 5-0 6-2
11. Lekkum tsjin 12. Ysbrechtum 5-1 6-2
13. Ingelum tsjin 14. Peins 5-0 6-4
15. Wytmarsum tsjin 16 Goaiïngea 5-4 6-2
17. Ie tsjin 18. De Hommerts-Jutryp 5-5 6-6
19. Boalsert tsjin 20. Alde Leie 5-5 2-6
21. Easterlittens tsjin 22. Minnertsgea 5-3 6-0
23. Itens tsjin 24. Folsgeare 5-3 6-0
25. Jelsum-Koarnjum-Britsum tsjin 26. Stiens 3-5 4-6
27. Akkrum tsjin 28. Raerd 1-5 4-6
29. Weidum tsjin 30. Sint Jabik 5-5 6-6
31. Skettens tsjin 32. Broeksterwâld 5-2 6-0
33. Damwâld tsjin 34. Jorwert 1-5 6-6
35. Berltsum tsjin 36. Tsjom 5-1 6-6
37. Arum tsjin 38. Nijewier-Mitselwier 5-5 6-2
39. Seisbierrum tsjin 40. Eanjum 5-5 6-2
41. Makkum tsjin 42. Reduzum 5-3 6-0
43. Achlum tsjin 44. Holwert 0-5 0-6
45. Drylts tsjin 46. Wommels 0-5 0-6
47. Gaast-Ferwâlde tsjin 48. Dronryp 1-5 2-6
49. Menaam tsjin 50. Reahûs-Turns 5-0 6-2
51. Grou tsjin 52. Hijum-Feinsum 2-5 2-6
53. Rie tsjin 54. Moarre-Ljussens 5-2 6-6


Trefwurden: 
Wommels keatsen Freule
(Advertinsje)
(Advertinsje)