Slagge yntegrearre berneopfang

22 maaie 2013 - 11:35

De gemeente Ljouwert hat in boppeslach makke troch de foarskoalske foarsjennings al yn 2011 te reorganisearjen. Troch de pjutteboattersplakken en de opfang fan bern fan 0 oant 4 jier te yntegrearjen wurdt effisjinter wurke en dêrtroch besparret de gemeente fiif ton. Yn dit systeem kinne folle mear âlden in berop op ryksjild dwaan. De gemeente rint mei dizze nije oanpak foarop yn Nederlân. In oar gefolch is dat mear âlden no minder jild kwyt binne en har bern no wol nei de berne-opfang bringe kinne.

(Advertinsje)
(Advertinsje)