Master learaar Frysk oan NHL

18 okt 2012 - 15:22

Nei tsien jier wurdt wer ris in diploma Master learaar Frysk útrikt oan de NHL yn Ljouwert. Ans Wallinga fan Garyp studearre leafst alve jier om earstegraads dosinte Frysk te wurden. Se fynt dat mear middelbere skoallen Frysk as eksamenfak oanbiede moatte. Ans Wallinga is dosinte Frysk oan it Drachtster Lyceum Singelland. Mei har earstegraads foech mei se tenei ek oan de eksamenklassen VWO lesjaan. Hast 30 jier lyn wie se noch dosinte feehâlderij yn it agrarysk ûnderwiis. Leafde foar de taal makke dat se nei it Frysk oerstapte.

(Advertinsje)
(Advertinsje)