Likefolle partoeren by Freule

07 aug 2012 - 14:52

Der hawwe harren likefolle partoeren opjûn foar de Freulekeatspartij as ferline jier. De wichtichste wedstriid foar jonges fynt woansdei plak. Ferline jier diene 48 partoeren mei en no dus ek.

Ofrûne snein waard lykas altyd de generale ferkeatst yn Frjentsjer. De Freule belibbet dit jier syn 110e edysje. De keatspartij is yn Wommels.

De lotting fan de Freulepartij:

1. Gaast-Ferwâlde - 2. Berltsum
3. Eanjum - 4. Nijewier-Mitselwier
5. Winsum - 6. Gytsjerk
7. Minnertsgea - 8. Weidum
9. Frjentsjer - 10. Koarnwert
11. Marsum - 12. Jelsum-Koarnjum
13. Sint Anne - 14. Wommels
15. Hurdegaryp - 16. Deinum
17. Menaam - 18. Dronryp
19. Harns - 20. Lollum-Waaksens
21. Eksmoarre - 22. Bitgum
23. Wjelsryp - 24. Hijum-Feinsum
25. Broeksterwâld - 26. Folsgeare
27. Jorwert - 28. Sint Jabik
29. Easterlittens - 30. Wytmarsum
31. Tsjom - 32. Tsjummearum
33. Easterein - 34. Boalsert
35. Hantum - 36. Drylts
37. Arum - 38. Holwert
39. Alde Leie - 40. Raerd
41. Stiens - 42. Seisbierrum-Pitersbierrum
43. Ysbrechtum - 44. Makkum
45. Lekkum - 46. Penjum
47. Itens - 48. Grou

(Advertinsje)
(Advertinsje)