Moai lot foar partoer Olijnsma

30 jul 2012 - 19:19

It partoer fan Martijn Olijnsma hat fan de favoriten foar de PC it bêste lot. Olijnsma en dy treffe earst it partoer fan Peter van Zuiden en pas yn de finale treffe se ien fan de oare kânshawwers.

Van der Bos, De Groot en Van der Meulen sitte allegearre yn de boppeste helte fan de list. Sy treffe yn de earste omloop allegear earsteklassepartoeren.

 
 

Seleksje

 

 

 

 

 

1) Jan Dirk de Groot, Renze Hiemstra, Pier Piersma
2) Dirk-Yde Sjaarda, Hendrik Bouwhuis, Jouke Bosje
3) Site Ferwerda, Siebe Greidanus, Rudolf Soepboer
4) Johan van der Meulen, Folkert v.d. Wei, Marten Feenstra
5) Pieter Vogels, Jan Sjoerd Tolsma, Steven de Bruin
6) Michiel Scheepvaart, Jacob Zaagemans, Gert Jan Meekma
7) Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Daniël Iseger
8) Haye Jan Nicolay, Hendrik Jan v.d. Velde, Tjisse Steenstra
9) Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma, Alle Jan Anema
10) Peter van Zuiden, Hyltje Bosma, Lennart Adema
11) Pieter Bakker, Karel Nijman, Tjibbe Hansma
12) Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat, Hendrik Kootstra
13) Pieter van Althuis, Michel v.d. Veen, Hans Wassenaar
14) Hendrik Tolsma, René Anema, Thomas van Zuiden
15) Jelte-Pieter Dijkstra, Erik Haitsma, Peter de Boer
16) Menno van Zwieten, Jacob Klaas Haitsma, Sjoerd de Jong
Trefwurden: 
keatsen PC
(Advertinsje)
(Advertinsje)