Omrop TIP: Trije films mei Nije Eagen

23 okt 2021 - 10:24

FryslânDOK presintearret mei Nije Eagen trije koarte dokumintêren fan jonge makkers. Sytske Hoogterp, Eza Doortmont en Annemarie Lindeboom jouwe mei harren films in eigen blik op de wrâld om har hinne. De films binne te sjen op 23 oktober by NPO2 en op 24 oktober by Omrop Fryslân.

Filmer Sytske Hoogterp (1989) folget lânskipshistoarikus Jeroen Wiersma (1985) by syn ûndersyk yn ien fan de lêste stikjes boeregreppellân yn Fryslân.

Sytske Hoogterp 'Libbenslinen'

Yn dizze omjouwing mei lagen fol libben en kultuerhistoarje freget sy har lûdop ôf hoefolle folgjende generaasjes har noch oer dizze rykdom ferwûnderje kinne. Op 'e achtergrûn klinkt it langstme troch nei in wrâld mei romte foar ferskaat, ferbining en bewustwurding.

Ut de film Libbenslinen - Foto: Sytske Hoogterp

Sytske Hoogterp hat in soad yn it bûtenlân reizige. Doe't Wiersma har frege om greppels te dokumintearjen fan it Fryske plattelân seach sy net oankommen dat dit stikje lânskip, yn kombinaasje mei de besieling fan de lânskipshistoarikus én de minsken dy't mei dit lân wurkje, har sa ticht by har eigen woartels werombringe soene.

Hoogterp: "Ik fielde my op in stadige, organyske manier opnommen yn it lânskip."

Sytske Hoogterp oer 'Libbenslinen'

Libbenslinen - heech gers - Foto: Sytske Hoogterp

As tsiende generaasje yn syn famylje is Marten Boonstra fan Akkrum in grutske Fryske bakker dy't him sterk ferbûn fielt mei it ferline. Fan oranjekoeke oant sûkerbôle, hy bakt it allegearre neffens tradisjoneel Frysk resept, mar jout der wol syn eigen draai oan.

Eza Doortmont 'Fan blom oant bôle'

Sa is it ek mei de takomst fan de bakkersfamylje. It bakkersfak en de famyljeskiednis sprekke fansels foar Marten, mar oft de folgjende generaasje dat ek sa ûnderfynt, is de fraach. Hy wol syn bern frijlitte yn harren beropskeuze, lykas syn eigen heit by him dien hat.

Bôle fan bakker Marten Boonstra - Foto: Eza Doortmont

'Alles waar ik van hou'

Filmer Eza Doortmont (1993) is fassinearre troch dingen yn ús maatskippij dy't ferdwine kinne. Boppedat hâldt sy fan ferhalen dy't net út de Rânestêd komme. Har eigen pake wie bakker en se hat sels ek yn in bakkerij wurke. Doortmont: "Alles waar ik van houd zit in de bakkerij van Marten."

(Advertinsje)
(Advertinsje)