Gjin Fryske tolken mear beskikber yn rjochtbank fanwege ‘meagere fergoeding’

22 sep 2021 - 12:50

It Frysk yn de rjochtseal stiet ûnder druk, no't de Fryske tolk Fedde Dijkstra tiisdei syn lêste sitting meimakke. Hy hâldt op omdat de fergoeding net heech genôch is. De twa oare tolken Frysk slute har by him oan. It betsjut dat der gjin spesjalisearre rjochtbanktolken yn it Frysk mear binne.

Der binne gjin Fryske tolken mear beskikber:

Fedde Dijkstra fan Wurdum sit yn it bestjoer fan de Orde van Rechtbanktolken en -vertalers, dy't al in skoft striidt foar in bettere beleanning foar tolken.

Der binne al langer soargen oer it brûken fan de Fryske taal yn de rjochtseal, omdat hieltyd minder rjochters en offisieren fan justysje it Frysk ferstean kinne soene. Ammerins Moss-de Boer en Stephan Berger binne letter as tolken Frysk oan it register taheakke. Mar dat lost it probleem net op, want Moss en Berger binne 'folslein solidêr' mei Dijkstra.

Tolk Fedde Dijkstra - Foto: Omrop Fryslân

Troch it net beskikber wêzen fan Fryske tolken rint 70 jier nei Kneppelfreed it rjocht om it Frysk te brûken op rjochtbank en gerjochtshôf gefaar. Yn 1951 is it brûken fan it Frysk yn de rjochtseal yn de wet ferankere. Dat barde nei Kneppelfreed, wêrby't by it Ljouwerter hôf fochten waard foar de memmetaal fan de Friezen.

Fedde Dijkstra oer syn beslút

Dijkstra syn lêste sitting as rjochtbanktolk Frysk wie tiisdei foar it Ljouwerter gerjochtshôf. Nei de tiid neamde advokaat Tjalling van der Goot, dy't ek by dy sitting wie, it 'tryst' dat troch it ophâlden fan Dijkstra de lêste rjochtbanktolk Frysk op C1 nivo ferdwynt.

Of je soargje derfoar dat alle rjochters yn Ljouwert de Fryske taal behearskje, of je betelje de tolken in earlik taryf.

Advokaat Tjalling van der Goot fan Ljouwert

Van der Goot fynt dat it in grutte mearwearde hat dat minsken yn de eigen taal terjochte stean kinne. Neffens de Ljouwerter advokaat wurdt it heech tiid dat der wat bart om de posysje fan it Frysk by rjochtbank en gerjochtshôf better te regeljen. "Of je soargje derfoar dat alle rjochters yn Ljouwert de Fryske taal behearskje, of je betelje de tolken in earlik taryf."

Frysk yn de rjochtseal útholle

"It is wichtich dat je by je eigen taal bliuwe kinne: minsken moatte net sykje nei wurden. As der gjin tolk is, betsjut it dat it Frysk yn de rjochtseal útholle wurdt", seit Van der Goot. "Dit is in ôfgryslike tebeksetter. Mar it giet om jild. Eltsenien hat rjocht op in earlike fergoeding. As je dan sjogge nei it belang, dan soe ik sizze dat it probleem oplost wurde kin."

Advokaat Tjalling van der Goot fan Ljouwert

(Advertinsje)
(Advertinsje)