Simmerblog: Simmer yn Harns

06 aug 2021 - 17:53

Omrop Fryslân is op roadtrip troch de provinsje: acht wiken lang komme wy del yn ferskate doarpen en stêden. Hjoed is Omrop Fryslân yn Harns.

  • Ouwe seunen pleitsje foar in hokje by de haven, krekt as yn Volendam;
  • Dat de brune float oan de wâl bliuwt, hat ek gefolgen foar de waskerij;
  • Bern prate hieltyd minder Harnzers, mar as se âlder wurde lûkt dat wol by, seit 'mister-Harns' Wiebe van Dijk;
  • It moaiste fan Harns binne de minsken: 'oaren tinke direkt dat we rúzje ha, mar sa geane we hjir mei mekoar om'.
17:45
Ein fan dit simmerblog

We binne oan de ein kaam fan dit simmerblog oer Harns. Moandei binne we der wer. Dan yn Heech. Oant dan!

Wa't witte wol wêr't we de kommende tiid noch mear binne, kin dat hjir besjen. En foar wa't wat mist hat, of nochris neilêze wol: alle simmerblogs binne hjir te finen.

17:25
Simmer yn Harns

Noch de hiele jûn is it programma Simmer yn Fryslân op telefyzje te sjen. Alle oeren om kertier oer de hiele oere.

17:25
Yn de brouwerij

Arjen einiget de dei yn in lytse bierbrouwerij yn de haven. "Minsken drinke wat, minsken ite wat, minsken sitte langút op in bank. It is in hotspot foar toeristen en Harnzers."

Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar

De broumaster hat in lange dei hân. "Ik bin fannemoarn om twa oere begûn, want it bokbier moast noch broud wurde. Wy wurkje hjir altyd minimaal in moanne foarút."

Arjen by de brouwer

16:23
Arjen falt hast fan de pont

In normale pont fart altyd fan A nei B, mar de pont yn de haven fan Harns docht in rûntsje. "Dat verraste ons ook, maar mensen willen graag langs de schepen varen", seit Henk Jukkema.

Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar

As de pont de bocht om giet, falt Arjen hast oerboard. It waait hurd. "Wij varen tot windkracht zeven", seit Jukkema. "Daarboven zou het ook nog wel kunnen, maar dan is het niet leuk meer."

Der binne 50 skippers, en dy wurde troch de oare skipper oplaat. "Varen met deze pont is anders dan met een gewoon schip, want hij heeft twee draaibare motoren. Dat moet je echt even leren."

Arjen falt hast fan de pont

15:41
Organisaasje Tall Ships Races hat trije coronasenario's

De organisaasje fan de Tall Ships Races hâldt der rekken mei dat it evenemint fanwege it coronafirus net trochgean kin. De Tall Ships Races binne yn de simmer fan 2022.

In Tallship yn de haven fan Harns - Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar

De organisaasje giet der fanút dat alles gewoan trochgean kin, seit Lieuwe Krol fan de Tall Ships Races. Mar der binne trije senario's, foar it gefal dat it oars komt. Yn it slimste gefal giet it net troch. "We moatte derfoar soargje dat we as stichting net ûnderút geane, as we nije beheiningen krije."

Arjen praat oer grutte skippen

15:15
Nij hichtepunt op 'âld' skip

Ferslachjouwer Arjen Bosselaar is op in replika fan it skip fan Willem Barentsz: de Witte Swaen. Dêr is de mêst hjoed twa kear sa lang wurden. "Het is een hoogtepunt", seit boumaster Gerald de Weerdt.

Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar

"Zo'n mast bestaat uit 2 delen. Ze zijn zo lang, dat kon niet uit één stam. De ondermast stond al lang, en de steng wordt er met een listig systeem in gehesen. Dat hebben we vanmiddag voor het eerst gedaan."

De hiele operaasje fûn plak yn de fleanende rein. "Daar kunnen we wel tegen. Als we straks op zee zitten, krijgen we ook nog heel wat te verduren. Het is een mooie oefening voor ons."

Arjen op de Witte Swaen

14:45
Tassen fol mei wask

Jan Hoekstra docht de wask foar de brune float. Tassenfol steane der op de grûn. Mar Hoekstra ferblikt net. "Dit is niks. Voor corona hadden we zo 400 wasjes in de week."

Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar

"Ik doch de wask fan ferskillende skippen troch mekoar hinne. Ik wol de kop wol brûke. Want ik bin hjir de hiele dei allinne, en ik sit hjir sa'n 100 oeren yn de wike."

Arjen Bosselaar yn de waskerette

13:28
Soargen oer de takomst

Scheffer makket him soargen. "Je kunt niet zeggen: ik zet alles even aan de kant, en ik kom volgend jaar wel terug. Dat gaat ten koste van het schip, en van de vergunningen. Als die verlopen, krijg je ze niet meer terug."

Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar

Scheffer hopet dat de regels wer ferromme wurde kinne. It seizoen duorrret oant oktober. Mar ek al soe der takom jier wer in normaal seizoen draaid wurde kinne, dan noch is it mar de fraach oft de hiele float oerein bliuwt.

"Er zijn schippers die op een houtje bijten, om het schip in de vaart te houden." Se dogge der alles foar. "Het is alsof ze ermee getrouwd zijn."

13:08
Brune float baalt fan Dútsk farferbod

De histoaryske brune floar libbet foar in grut part fan Dútske skoalklassen. Sûnt Nederlân read kleuret op de Europeeske coronakaart, komme se net mear, seit Paul Scheffer fan de brune float.

Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar

"Daar is het officieel verboden dat scholen naar Nederland gaan", seit Scheffer. "Meer dan de helft van de boekingen hebben we moeten annuleren. Soms al voor de derde keer. Dan is het wel einde oefening."

De skippers kinne de holle noch krekt boppe wetter hâlde. "Het is een hele klus om de economische schade van vorig jaar te herstellen."

Arjen op in skip fan de brune float

10:44
Ouwe Seunen en Tobbedansers

"Ik wenje al tsientallen jierren yn Harns, mar ik sil noait in Ouwe Seun wurde." Dat seit stedsgids Tiedo de Boer. "Ouwe Seunen benne in Harlingen geboren"

Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar

"Ik bin wol in Tobbedanser." Dat is in bynamme foar ynwenners fan Harns. Dy hat te krijen mei de sâltwinning. "Stoffen lapen moasten in kleur krije", seit De Boer. "Dan giene se yn in tobbe, mei sâlt en kleurstof. En mei bleate fuotten dûnsen se der dan yn."

Arjen by de stedsgids

(Advertinsje)
(Advertinsje)