De takomst fan in Fryske sport: stiet it keatsen op 'e dea?

01 aug 2021 - 17:40

It tal leden by de KNKB (Koninklijke Nederlandse Kaatsbond) nimt stadichoan ôf. Hoe komt dat? Is de sport hjoed-de-dei te kompleks? Kinne oanpassingen yn it keatsen dizze Fryske kultuer rêde? Aluca Bouma is keatser en studint sjoernalistyk. Sy gie op syk nei de takomst fan it keatsen.

Stiet it keatsen op ' e dea? Aluca Bouma oer de noed:

As we sjogge nei grutte sporteveneminten, lykas in Freule en de PC, liket it keatsen op it earste gesicht in brûzjende sport. Om kaarten te krijen moatst der faak gau by wêze.

Dochs litte de sifers in hiele oare kant sjen. It tal leden by it KNKB nimt al jierren ôf. Sûnt 2014 is der in delgong fan hast 4.000 leden. As dy line trochset, dan stiet it keatsen aanst op 'e dea. Hoe kin soks keard wurde?

It tal leden fan de KNKB sûnt 2003 (komt de grafyk net goed yn byld, klik dan hjir):

Keatsen is in sport dy't in soad tiid freget. Dat begjint al by de jongsten. Yn wykeinen moat der in soad riden wurde om bern op 'e keatsfjilden te krijen. Mar neffens de útkomsten fan in enkête mei 300 respondinten is dit foar 80 persint fan de âlden gjin probleem.

Bern nei trainingen ride

Boppedat binne de measte âlden wol ree om twa kear yn 'e wike te riden foar profesjonele trainingen. Goed 75 prosint hat dêr gjin problemen mei. De oare 25 prosint stiet oer it algemien wol iepen foar trainingen yn de buert, of ien kear yn de wike wat fierder fuort. De grutste oanlieding dat âlden net ride kinne is dat sy der te min tiid foar ha.

Alden oer it keatsen fan har bern (komme de grafiken net goed yn byld, klik dan hjir en hjir):

Simon Minnesma fan Stichting Score komt de jongerein yn 'e mjitte dy't einen ride moat foar harren keatstraining. "Jongelju fan efter Dokkum moatte dan nei Frentsjer ta. Dy sieten op it lêst langer yn 'e auto as dat sy op it fjild stiene."

Trochdat Minnesma profesjonele training jout op seis ferskate plakken, is der altyd wol in training yn 'e buert. Hy fernimt dat der dêrtroch folle mear animo is foar de keatsskoalle.

"Ik fernim dat in soad lytse bern op it fytske nei it keatsfjild komme", seit er. "As we dit net dienen, hienen se troch heit of mem brocht wurde moatten. Of it hie hielendal net kind."

(Advertinsje)
(Advertinsje)